Деловодна информация
00447
РД-04-4 09/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00447-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-04-4 09/02/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Агенция по вписванията 131282355
район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/abonamentno-obsluzhvane-i-serviz-na-kompyutrno-kom/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД-04-12 22/11/2017 (дд/мм/гггг)
92-03-23/2017
00447-2017-0006

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 във вр. с чл. 177 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП


09/02/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Зорница Иванова Даскалова изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Агенция по вписванията 131282355
район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/abonamentno-obsluzhvane-i-serviz-na-kompyutrno-kom/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година 92-03-23/2017
50300000      
Услуги

Обособена позиция 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”
Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.
Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване”
Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.
Обособена позиция 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“
Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.
Обособена позиция 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”
Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.
Раздел VI: Допълнителна информация
09/02/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   817027
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
20/12/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
13/02/2018 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
21/12/2017 (дд/мм/гггг)
14:00
14/02/2018 (дд/мм/гггг)
14:00Удължаването на срока за подаване на оферти е на осн. чл. 100, ал. 11 от ЗОП във връзка с обжалване на решението за откриване и производство на КЗК №1116/2017. С жалбата е поискано налагането на временна мярка "спиране", което, на осн. чл. 203, ал. 3, т. 1 от ЗОП, спира процедурата до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка. С Определение №25/11.01.2018 г. КЗК е оставила без уважение като неоснователно искането на жалбоподателя. С Определение №1693/08.02.2018 г. по АД №1519/2018 г. ВАС е оставил в сила определението на КЗК. Определението на ВАС е окончателно. Налице е предпоставката на ЗОП за възобновяване на действията по процедурата.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва