Деловодна информация
01118
ДАЕУ-152 14/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
14/12/2016 (дд/мм/гггг)
01118-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ДАЕУ-152 14/12/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Георги Грудев - Главен експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492324
ggrudev@esmis.government.bg +359 29818787

Интернет адрес/и

www.e-gov.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
0094-2354 28/10/2016 (дд/мм/гггг)
01118-2016-0006

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

На 01.07.2016 г. са обнародвани промени в Закона за електронното управление /ЗЕУ/, като в разпоредбата на чл. 7а от закона е посочено, че към Министерския съвет се създава Държавна агенция „Електронно управление“ в състава на която преминава ИА ЕСМИС. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” преминават към Държавна агенция „Електронно управление“.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


14/12/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Йовка Захариева Цачева Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в ДА ЕУ

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи 131516795
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Пецо Колев - Директор на Дирекция Eлектронна съобщителна мрежа +359 29492324
pkolev@esmis.government.bg +359 29492404

Интернет адрес/и

www.esmis.government.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001, обособена в две позиции.
50332000      
Услуги

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Северна България;
Обособена позиция № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България“.
Инфраструктурата и мрежата са изградени на териториите на следните области и общини.
Пропдължава в VII.2 - Доп.информация
Раздел VI: Допълнителна информация
14/12/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2016 - 755530 (година и номер на документа)
2016/S 211-384200 (напр. 2015/S 123-123456)   755530
28/10/2016 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12/12/2016 (дд/мм/гггг)
17:30
09/01/2017 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
13/12/2016 (дд/мм/гггг)
14:00
12/01/2017 (дд/мм/гггг)
14:00• За Северна България - Обособена позиция № 1: област Варна - община Аврен; област Враца – община Мездра и Роман; област Видин – общини Белоградчик, Димово, Кула, Чупрене, Макреш; област Шумен – общини Венец и Върбица; област Разград – община Самуил; област Търговище – община Омуртаг; област Ловеч – общини Угърчин, Ябланица, Тетевен.
• За Южна България - Обособена позиция № 2: област Кюстендил - община Бобов дол; област Перник – община Ковачевци; област Стара Загора – общини Павел Баня, Братя Даскалови; област Пловдив – общини Раковски и Брезово; област Пазарджик – община Стрелча; област Хасково – общини Минерални бани, Стамболово, Симеоновград; област Смолян – общини Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград.
ЕСИ се състои от два броя HDPE тръби, като междуградската част е изпълнена с Ф 40 mm, а селищната мрежа с Ф 32 mm и оптичен кабел, положен в една от тръбите (другата е свободна).

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва