Деловодна информация
00398
706 19/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/02/2019 (дд/мм/гггг)
00398-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за конкурс за проект

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители, които отговарят за процедурата)

Медицински университет София 831385737
бул.Акад.Ив.Евстратиев Гешов №15, сградата на НЦОЗА, етаж 10, стая 23
София BG411 1431 България
инж.Добрин Нешев +359 29152169
ks@mu-sofia.bg +359 29152169

Интернет адрес/и

http://mu-sofia.bg/

Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
07.03.2019 10:49 ч. :  https://bit.ly/2w5UeDb служебно вписване
затвори
 История http://pk.mu-sofia.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://bit.ly/2w5UeDb
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Медицински университет София 831385737
бул.Акад.Ив.Евстратиев Гешов №15, сградата на НЦОЗА, ет.10, стая 10
София BG411 1431 България
инж. Красимир Точев +359 29152172
ks@mu-sofia.bg +359 29152172

Интернет адрес/и

http://mu-sofia.bg/

http://pk.mu-sofia.bg/

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Образование


I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на идеен архитектурен проект за изгр.на шестетажна учебно-адм.сграда и Ректорат на МУСофия и прил.Деканат на МФ към МУ София,Факултет по общ.здраве към МУСофия, конг.център и подз.гараж
71221000      

II.2) Описание 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Предмет на настоящия конкурс е “Изработване на идеен архитектурен проект за изграждане на шестетажна учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ – София, конгресен център и подземен гараж“ във фаза на проектиране: идеен проект.С настоящия конкурс Медицински университет – София цели да придобие
проекта по, който да послужи за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП съгласно резултатите от класирането.Конкурсът се организира и провежда като част от процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга (изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ и фаза „Работен проект“) чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.9 от ЗОП с присъждане на награди за участниците, класирани на първите три места по реда на чл.80, ал.1, т.2.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие


III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия
да
проектантите с пълна проектантска правосп.в КАБ в инв.проект.за чуждестранно лице еквивалент,в случай,че участникът е юрид.лице или обединение,следва поне едно от лицата от екипа да е вписано в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в КАБ в инвестиционното проектиране за чуждестранно ЮЛ еквивалент,като това обстоятелство следва да се посочи в Част IV,Раздел А от ЕЕДОП;
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 

Открит

IV.1.7) Имена на вече избрани участници: 1 (в случай на ограничен конкурс)


Критерий 1 (К1) - Изпълнение на функционалните изисквания -максимално възможна оценка 35 т.
Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствена и естетична концепция - максимално възможна оценка 35 т.
Критерий 3 (К3) - Оригиналност и обоснованост на архитектурно-пространствените и на инженерните решения - максимално възможна оценка 20 т.
Общата оценка (К) по трите критерии, се формира, както следва: К = К1 + К2 + К3 максимално възможната оценка е 90 точки
Прогнозна строителна стойност
Оценката за прогнозната строителна стойност (ПС) на обекта, се формира, както следва:
ПС = (Сmin / Суч.) Х 10
максимално възможната оценка е 10 точки
Оценката (ПС) се формира от следните стойности:
C min – най-ниската предложена прогнозна строителна стойност на обекта от участник в конкурса в лева, закръглена в хиляди без ДДС;
C уч. – предложена прогнозна строителна стойност на обекта от съответния участник в конкурса в лева, закръглена в хиляди без ДДС;
Комплексна оценка
Комплексната оценка за всеки проект, се формира, както следва:
КО = К + ПС
максимално възможната оценка е 100 точки

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на проекти или на заявления за участие

15/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати: 2 (дд/мм/гггг) (в случай на ограничен конкурс)

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие: 1  BG

IV.3) Награди и жури 

IV.3.1) Информация относно наградата/ите
да

Първо място – 80 000 лева;Второ място – 65 000 лева;Трето място - 35 000 лева. В наградния фонд е включена и стойността на изработване на макети на наградените идейни проекти.

Наградените проекти се считат за произведения, създадени по поръчка по смисъла на чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права. След изплащане на наградите по сметките на участниците, посочени в заявленията, за възложителя възниква правото да използва проектите на класираните на първо, второ и трето място, без разрешението на участниците и без да дължи допълнително възнаграждение за това.Наградният фонд се изплаща на авторите на класираните проекти, на два пъти, като 30 % /тридесет процента/ от обявената награда на първо, второ и трето място се изплащат не по-късно от 30 дни след влизане в сила на решението за класиране, а останалите 70 % не по-късно от 30 дни, след изработването и предаването на макети на наградените идейни проекти, което се удостоверява с приемателно предавателен протокол./Макетите следва да бъдат изготвени в 30 дневен срок от изплащането на първите 30 % /тридесет процента/ от наградата.
IV.3.3) Последващи поръчки
да
IV.3.4) Решение на журито
да

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито: 1 2

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва уч-ник, к. отг. на усл. на чл.10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Уч-ник,за когото са налице някое от осн.на чл.54,ал.1,от т.1до т.7 вкл.,чл. 55, ал.1,от т.1до т.5 вкл.от ЗОП,чл.107отЗОП,уч-ници,които са свързани лица по смис.на§ 2,т.45отЗОП,за обс.по чл.3,т.8отЗИФОДРЮПДРСТЛТДС,за осъждания за престъпления по чл.194-208,чл.21За-217,чл.219-252,чл. 254а-260 НК,извършени наруш.по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ,извършени наруш.по чл.13,ал.1отЗТМТМ,при наличие на обст.по чл.69отЗПКОПНИ се отстранява от процедурата. Забележка: Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на основание чл.55,ал.4 и чл.56 от ЗОП. Само лишените от упражняване на професиите и дейностите,свързани с проектиране,съгласно чл. 55,ал.1,т.2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва