Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
ОП-18-9 12/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00276-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Стефан Младенов №1
София BG 1700 България
А.Веселинова +359 9493233
a.veselinova@postbg.bg +359 9625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/627


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест обособени позиции
45000000      
Строителство

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1200000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да

II.2) Описание 1

Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311
BG312
BG313
BG413
BG414
BG415
BG411
BG412

РУ„Западен регионрегион”
Регионално управление „Западен регион“: София град, София окръг, Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Враца, Монтана

Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ”
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Единични цени (Приложение № А) тежест:80    80
Ценообразуващи показатели Тежест: 20    20
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

Южен централен регион

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ”
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Единични цени /Приложение А/    тежест:80
Ценообразуващи показатели    тежест:20
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG41

Регионално управление „Югоизточен регион”: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД“
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Единични цени /Приложнеие А/    Тежест: 80
Ценообразуващи показатели    Тежест: 20
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Регионално управление „Северен централен регион” : Плевен, Велико Търново, Ловеч, Русе, Разград, Габрово, Силистра

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Единични цени    Тежест: 80
Ценообразуващи показатели    Тежест: 20
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Регионално управление „Североизточен регион“: Варна, Добрич, Шумен, Търговище

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Единични цени /Приложнеие А/    Тежест: 80
Ценообразуващи показатели    Тежест: 20
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG344
BGZZ

Централно управление на „БП” ЕАД: БРСЦ, БФН, РСЦ Горна Оряховица, РСЦ Стара Загора, Почивни бази – на територията на цялата страна.

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Единични цени /Приложение А/    Тежест: 80
Ценообразуващи показатели    Тежест: 20
да
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  789860 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
223    1   Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мегатурс - 1 ООД 121801696
жк Бели брези, ул. Хайдушка гора 38, ет.4, ап. 7
София BG411 1680 България
office@megatours1.com +359 29156080
http://www.megatours1.com +359 29156079
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

280000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
224    2   „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост на „Български пощи“ ЕАД ”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мегатурс-1 ООД 121801696
жк Бели брези, ул. “Хайдушка гора” 38, ет.4, ап. 7
София BG411 1680 България
office@megatours1.com +359 28051715
http://www.megatours1.com +359 28051715
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

200000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
225    3   „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мегатурс-1 ООД 121801696
жк Бели брези, ул. Хайдушка гора 38, ет.4, ап. 7
София BG411 1680 България
office@megatours1.com +359 29156080
http://www.megatours1.com +359 29156079
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

150000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
228    4   „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БКС-Запад АД 121723492
УЛ. ИВАН ХАДЖИЕНЕВ 33
София BG411 1309 България
bks_zapad@abv.bg +359 29203001
http://zapad_ad-sofia.html +359 29209787
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

200000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
229    5   „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост на „Български пощи“ ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БКС ЗАПАД АД 121723492
ул. Иван Хаджиенев № 33
София BG411 1680 България
bks_zapad@abv.bg +359 9209787
http://biznes-bulgaria.com/firma/38347-bks-zapad-ad-sofiya +359 9209787
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

150000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
230    6   „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на „БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

04/10/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БКС Запад АД 121723492
ул. Ив. Хаджиенев №33
София BG411 1309 България
bks_zapad@abv.bg +359 29203001
http://bks-zapad-ad-sofiya +359 29209787
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

220000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
да
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2
      
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г2 - комунални услуги

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва