Деловодна информация
04604
Из-1401 11/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/03/2020 (дд/мм/гггг)
04604-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Дунав мост Видин-Калафат АД 202623635
ж.к.”Местност Гриндури”,ул. „96” № 4, община Видин, с. Антимово 3776
с. Антимово BG311 3776 България
Елисавета Антонова +359 94988180
dunavmost2.vd@gmail.com +359 94988180

Интернет адрес/и

http://www.vidincalafatbridge.bg/

http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Дунав мост Видин-Калафат АД 202623635
ул.Цар Симеон Велики № 1, ет.2. гр.Видин
Видин BG311 3700 България
Елисавета Антонова +359 94988180
dunavmost2.vd@gmail.com +359 94988180

Интернет адрес/и

http://www.vidincalafatbridge.bg/

http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

транспортни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021– 2023 г.”
66510000      
Услуги

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021– 2023 г.” съдържа 9 под позиции, които обхващат застраховки ГО на автомобилистите, на мостовото съоръжение, каско, и имушество на Дружеството.Където позиции 8 и 9 се възлагат по реда за съответната им индивидуална прогнозна стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.Поради което оферти за тях не се подават.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
7

II.2) Описание 1

застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторните превозни средства, собственост на„Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховане - покриване на отговорност на застрахованите за причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство съгласно чл. 257, чл. 477 и сл. от Кодекса за застраховането.
2. Обект на застраховането –МПС, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД, подробно описани в Приложение № 11 (Списък с моторни превозни средства).
3. Застрахователно покритие за всеки тип вреди и лимит на отговорност:
1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
2.за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
5402      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка “Злополукана местатав моторни превозни средства”- за моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховката - застрахователна защита на всички места в моторни превозни средства, включително мястото на водача, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД.Броят на местата е описан в Приложение № 11 (Списък на моторните превозни средства)
2. Застрахователна сума за едно място – 20 000 лева.
3. Застрахователно покритие:
a. смърт, в резултат на злополука –размера на застрахователната сума;
b. трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука –процент от застрахователната сума равен на процента на загубената трудоспособност;
c. временна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука –5 % от застрахователната сума над 10 (десет) дни, считано от настъпване на застрахователното събитие;
d. заплащане на медикаменти–до 2% от застрахователната сума.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
408      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка “Трудова злополука на работници и служители с рискови длъжности” на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021 -2023 г. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховане - застрахователна защита на работници и служители на възложителя в съответствие с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Обект на застраховане - работници и служители на рискови длъжности в „Дунав мост Видин-Калафат” АД в съответствие с таблицата, посочена в т. 6 по-долу.
2. Покрити рискове и застрахователни суми и обезщетения- съгласно чл. 55, ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.
Застрахователна сума: Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.Застрахователната сума е равна на 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.
Застрахователни обезщетения:
При смърт застрахователната сума трябва да бъде в равна на 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката (чл. 8, ал. 2 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”).
При трайно намалена работоспособност, се изплаща обезщетение, което е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
При временна неработоспособност вследствие трудова злополука - изплаща се процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност (чл. 9, ал. 3 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”):
- над 10 до 30 календарни дни включително 3%;
- над 30 до 60 календарни дни включително 5%;
- над 60 до 120 календарни дни включително 7%;
- над 121 календарни дни 10%.
Във всички случай на трайно намалена временна неработоспособност вследствие трудова злополука, се заплащат медикаменти по предписания на лекуващия лекар, вследствие злополука, но не повече от 250 лева.
3. Обхват на застрахователното действие - съгласно чл. 55, ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка “Имущество” на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховане - застрахователна защита на имущество, пари и ценностина „ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ”АД
2. Обект на застраховане -имуществото на „Дунав мост Видин-Калафат”АД, както следва:
2.1. Основно съоръжение Дунав мост Видин - Калафат - от устой А1 на територията на Република България до устой А3 на територията на Република Румъния и прилежащата му инфраструктура, съгласно приложената по-долу таблица;
2.2. ЦТО - административна сграда при с. Антимово - съгласно приложената по-долу таблица;
2.3. Електронно оборудване;
2.4. Централен офис – гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” №1, ет. 2;
2.5. Офис – архив - гр. Видин, площад „Бдинци” № 1
3. Застрахователно покритие (рискове)
3.1. Пожар (пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар); умишлен пожар; късо съединение, токов удар;
3.2. Бедствия (буря, ураган, смерч (торнадо), падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване); свличане или срутване на земни пластове и/или увреждане от действие на подпочвена вода;
3.3. Измокряне вследствие спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби;
3.4. Удар от превозно средство (сухопътно, речно и ЖП-състав) и щети в резултат на товарни и разтоварни дейности;
3.5. Злоумишлени действия на трети лица;
3.6. Допълнителни разходи за разчистване последиците от застрахователното събитие;
3.7. Чупене на стъкла, рекламни надписи и табели;
3.8. Земетресение;
3.9. Кражба чрез взлом; Кражба чрез техническо средство; Въоръжен грабеж;
3.10. Тероризъм – лимит на отговорност в агрегат 100 000 000 лева и до 5 000 000 лева за всяко едно събитие.
3.11. Допълнително застрахователно покритие /рискове/ за електронно оборудване, както следва:
- конструктивни грешки;
- дефекти на материала;
- лоша изработка;
- късо съединение;
- свръхнапрежение;
- индукция /намагнетизиране/;
- непряко попадение на мълния.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1802673      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховане- застрахователна защита на всички моторни превозни средства, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД.
2. Обект на застраховане –моторни превозни средства съгласно Приложение № 11 към документацията, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД.
3. Застрахователно покритие (риск) - пълна застрахователна защита на моторни превозни средства срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
4. Обхват на застрахователната дейност: Териториален обхват на застрахователното покритие - застрахователната защита на територията на Република България и чужбина съгласно Общите условия на застрахователя.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
35356      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка „Обща Гражданска отговорност” на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховане – отговорността на Застрахования /вкл. всички негови служители/ за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност на територията на посочените в т.4 по-долу адреси.
2. Застрахователно покритие
• Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане на движими или недвижими вещи.
• Съдебни разноски по дела срещу застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
• Целесъобразно направените от застрахования разходи за ограничаване на вредите.
3. Лимити на отговорност за всеки тип вреди:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ГОДИШНА БАЗА
1. Имуществени вреди за 1 (едно) събитие 40 000 лв.
2. Имуществени вреди за срока на застраховката (всички събития) 200 000 лв.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
4350      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка „Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръжениетона „Дунав мост Видин-Калафат“ АД за периода 2021-2023 г. 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

1. Предмет на застраховане – Отговорността на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му по поддръжка и експлоатация на Мостовото съоръжение Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата му инфраструктура, за която застрахованият носи отговорност на територията на Република България и Република Румъния.
2. Застрахователно покритие:
• Всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане на движими или недвижими вещи.
• Съдебни разноски по дела срещу застрахования, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса, когато това е допустимо от закона.
• Целесъобразно направените от застрахования разходи за ограничаване на вредите.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
87000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

застраховка “Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

4. Предмет на застраховане - Осигурява застрахователна защита на „Дунав мост Видин- Калафат” АД срещу загуби и/или разноски, които Дружеството е длъжно да заплати, поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателния съд – моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с. - собственост на „Дунав мост Видин- Калафат” АД с технически параметри, описани в Приложение № 13 .
Предмет на тази застраховка е гражданската отговорност на „Дунав мост Видин- Калафат” АД като собственик на плавателния съд за имуществените и неимуществени вреди, които плавателният съд би могъл да нанесе на трети лица, като собственици и ползватели на плавателни съдове.
5. Обект на застраховането – моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с. - собственост на „Дунав мост Видин- Калафат” АД на стойност 79 197, 60 лева с ДДС.
6. Покрити рискове:
- Сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с:
• Друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/или други имущества, превозвани на другия плавателен съд.
• Пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура, веха или комуникационни кабели.
- Причинена смърт или телесно увреждане на трети лица извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка.
- Предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/съоръжения.
- Закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя, както и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
303      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

позиция 8 се възлага по реда за съответната й индивидуална прогнозна стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

II.2) Описание 1

застраховка на плавателни съдове “Каско” на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

5. Предмет на застраховане - застрахователна защита на моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с. - собственост на „Дунав мост Видин- Калафат” АД.
6. Обект на застраховане – моторна лодка марка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с. - собственост на „Дунав мост Видин- Калафат” АД.
7. Застрахователно покритие (риск) – Покрити по застраховката са: „Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, „Отговорност сблъскване”, „Обща авария и спасяване”
- Каско – буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане,преобръщане, потъване, изчезване;
- Отговорност сблъскване;
- Обща авария и спасяване.
Критериите по-долу
 
ДА Платежоспособност – Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, изразено в процент    40
Най-кратък срок за изплащане на застрахователните обезщетения    10
Размер на авансово плащане при настъпване на застрахователно събитие    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

позиция 9 се възлагат по реда за съответната й индивидуална прогнозна стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрездиректно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За Обособена позиция № 1 - № 7:Участниците, съгласно изискването на чл.12 от Кодекса за застраховането трябва да притежават валиден лиценз/разрешение, издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
4.1.2. За Обособена позиция № 3, 4, 6 и 7: Участниците трябва да притежават издадено валидно потвърждение за извършване на застрахователна дейност на територията на Република Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги или на друг еквивалентен документ, който позволява извършването на застрахователни услуги на територията на Република Румъния.
В офертата участникът декларира годността за упражняване на професионална дейност в раздел А: „Годност” в част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие от валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, с обхват - всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, а чуждестранните лица – копие от валиден аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изпълнителят по обособена позиция № 3,4, 6 и 7, представя и копие от валидно потвърждение за извършване на застрахователна дейност на територията на Република Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги или на друг еквивалентен документ, който позволява извършването на застрахователни услуги на територията на Република Румъния.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжение и техническо оборудване, необходими за изпълнение на ОП и да имат на разположение офис в град Видин.Участниците следва да са изпълнили дейност с птредмет идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция за последните 3 години от датат на подаване на офертата.

За Обособена позиция №1, № 2, № 3, № 5, № 6 и № 7: Участниците следва да са изпълнили най-малко 1 (една) дейност с предмет, идентични или сходни с тези по съответната обособената позиция на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, за която участникът подава оферта. Като сходни с предмета на настоящата поръчка възложителят ще приема:
За обособена позиция № 1: застраховане по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на моторни превозни средства”;
За обособена позиция № 2: застраховане по застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;
За обособена позиция № 3: застраховане по застраховка „Трудова злополука” на работници и служители;
За обособена позиция № 5: застраховане на моторни превозни средства със застраховка „Каско”;
За обособена позиция № 6: застраховане отговорност на лица за имуществени и неимуществени вреди спрямо трети лица във връзка с осъществяване на стопанска дейност;
За обособена позиция № 7: застраховане отговорност на лица за имуществени и неимуществени вреди спрямо трети лица във връзка с поддръжка и експлоатация на мостово съоръжение и/или друго инфраструктурно съоръжение.
4.2.2. За обособена позиция № 4: Участниците следва да са изпълнили най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този по обособената позиция № 4, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, застрахователната сума по която да не е по-малка от 50 на сто от застрахователната сума на всички активи на възложителя, подлежащи на застраховане през първата година, и предмет на обособената позиция № 4, която е в размерна 284 594 127,18 лв.Като сходни с предмета на обособената позиция № 4 възложителят ще приема: застраховане на недвижими имоти с нежилищно предназначение и функции и застраховане на мостово съоръжение и/или друго инфраструктурно съоръжение.
4.2.3. За обособени позиции № 1 – № 7: Участниците следва да имат на разположение офис в град Видин.
В офертата участникът декларира критериите за подбор по т. 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3. съответно в т. 1б и т. 9 от раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, както и декларацияза инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Участник в процедура за възлагане на тази обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всеки участник може да участва по една или повече от обособените позиции. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
2. Всеки участник трябва да:
a. отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1и чл.55, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП и на изискването за отсъствие на обстоятелствата по него;
b. да отговаря на поставените от Възложителя, критерии за подбор, описани в настоящата документация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договор по съответната обособена позиция, предмет на възлагане. Видът на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, се избира от участника.В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банкова сметка на Възложителя.В случай че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция с формата и съдържанието на образеца, представен в Приложение № 8 към настоящата документация,банковата гаранция трябва да е с валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
III.1.7)
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Позиции 8 и 9 се възлагат по реда за съответната им индивидуална прогнозна стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.За нито една от застраховките не се допуска прилагане на самоучастие на “Дунав мост Видин–Калафат” АД при ликвидация на щетите.За нито една от застраховките не се допуска подзастраховане и прилагане на пропорционално правило, в случай че застрахователната сума на увредения актив се отклонява с не повече от 15% от възстановителната стойност на съответния актив.Размерът на застрахователното обезщетение не може да бъде зависим от каквито и да било промени в икономическата среда – инфлация, валутни курсове и др.При отпадане на необходимостта (за срока на сключения договор при условията на обществената поръчка) от застраховане на имущество и /или служители “Дунав мост Видин–Калафат” АД заплаща премия само за периода, в което имуществото е било използвано и съответно лицата са били на трудово правоотношение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

в сградата на „Дунав мост Видин-Калафат” АД в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 1, ет. 2.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие от обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, а именно:
3.8.1. е лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3.8.2. е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
3.8.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
3.8.4. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Основанията по чл.55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Участникът декларира липсата на основанията по чл. 55, ал. 1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП с ЕЕДОП, част ІІІ „Основания за изключване”.
3.9. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица, съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, с изключение на случаите по чл. 4 от същия закон.
Участникът декларира липсата на посочените основания за отстраняване по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици в ЕЕДОП, част ІІІ Основания за изключване, Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100 ал. 3 от ЗОП>
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва