Деловодна информация
00278
386 10/12/2019 (дд/мм/гггг)
не
00278-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Общински пътнически транспорт ЕООД 107027467
ул. Стефан Караджа №2
Габрово BG322 5300 България
И. Ценкова +359 66804400
opt_gabrovo@abv.bg +359 66804470

Интернет адрес/и

http://optgabrovo.eu

https://optgabrovo.eu/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://optgabrovo.eu/profil-na-kupuvacha/publichno-sastezanie/176-dostavka-na-rezervni-chasti-za-motorni-prevozni-sredstva-za-nuzhdite-na-obshtinski-patnicheski-transport-eood-gr-gabrovo
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на резервни части за моторни превозни средства, за нуждите на Общински пътнически транспорт ЕООД, гр. Габрово
34300000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на резервни части за моторни превозни средства, за нуждите на Общински пътнически транспорт ЕООД, гр. Габрово. Обхватът на дейността е съгласно техническа спецификация, приложение към Документацията за участие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Гр. Габрово, ул. Индустриална №20, Депо на Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово

Поръчката е за доставка на резервни части за моторни превозни средства, за нуждите на Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово, съгласно техническата спецификация от Документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
199000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайният срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 1 (една) доставка, сходна с предмета на поръчката. За „доставка, сходна с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставки на резервни части за моторни превозни средства.

Минималното изискване се доказва със:
- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Образец № 6;
- Доказателство за извършената доставка е под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Посочени са в Документацията за участие
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 3 на сто от стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
III.1.7)
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отсранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и 55, ал.1 от ЗОП (по т.2 лице, което е лишено от правото да упражнява професия или д-ст, свързани с предмета на поръчката). Освен на горните основания възл. отстранява от процедурата: 1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго усл., посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,изброени в прил.№ 10, когато е прил.; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4.участници, които са свързани лица. Продължава в Раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/01/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/01/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Габрово, ул. Стефан Караджа №2, ет. 3, стая 304

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел III.2.2
5.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 6. Участник, к. след покана от Възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си; 7.Участник, за к. са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 8.Участник, подал заявл. за уч. или оферта, к. не отговарят на усл. за представяне, вкл. за форма, начин и срок; 9. Участник, предложил цена, по-висока от обявената прогнозна с-т на поръчката; 10. Когато не може да бъде извършено идентифицирането на физ. лице, к. е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, съгласно чл.. 37, ал. 1 от ППЗМИП.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 3% от стойността му.
Съдържание на опаковката:1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника или от изрично упълномощен негов представител - Образец № 1; 2.Заявление за участие: 2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за уч-ка в съответствие с изискванията на закона и усл. на възложителя, а к. е приложимо – ЕЕДОП за вс. от участниците в обединението (а при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението – и за обединението), к. не е юридическо лице, за вс. подизпълнител и за вс. лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - Обр. № 2 - задължително в електронен вид, подписан/и с ЕП от лицата по чл. 40 от ППЗОП за приложимия случай; 2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 2.3.При участник обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1) правата и задълженията на участниците в обединението; 2) разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 2.4. Документи/доказателство за поетите от подизпълнителите и/или третите лица задължения /свободен текст/ - ако е приложимо; 2.5. Списък на доставите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години - Образец 6; 3. Оферта: 3.1. Техническо предложение: 3.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №3; 3.1.2.Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/; 3.2. Ценово предложение Образец №4, представено и на електронен носител. При офериране, участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност на поръчката.
При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта, същият ще бъде отстранен.
Единичните цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая.
На основание чл. 181, ал.2 и ал.3 от ЗОП разглеждането и оценката на представените оферти, съгласно избрания критерий за възлагане, ще се извърши от комисията по реда на чл. 61 от ППЗОП, като техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва