Деловодна информация
00571
ОП-4-2 20/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00571-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ЕАД 812115210
кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3
Бургас BG341 8000 България
Йорданка Керанкова +359 56871442/+359 886770016
jkerankova@vik-burgas.com +359 56842979

Интернет адрес/и

http://www.vik-burgas.com

http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=271/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=271
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Водоснабдяване и канализация ЕАД 812115210
кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3
Бургас BG341 8000 България
Лиляна Захова, Катя Велева +359 56871412
lzahova@vik-burgas.com +359 56842979

Интернет адрес/и

http://www.vik-burgas.com

http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=271

НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и изпълнение на инсталация за UV – дезинфекция с вертикални лампи на изход Пречиствателна станция за битови отпадъчни води "Бургас". ID №271
45252200      
Строителство

Проектиране и изпълнение на инсталация за UV – дезинфекция с вертикални лампи на изход Пречиствателна станция за битови отпадъчни води "Бургас", с технически параметри, видове работа и оразмерителни данни, подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45252200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Отливен канал ПСОВ "Бургас".

• Обхват на проекта и изпълнението му:
? Проектиране;
? Обходен канал;
? Метално хале 40 м2:
? Част конструкции;
? Част метална конструкция;
? Част АС;
? Част Ел. инсталации;
? Мостови кран;
? Саваци и прегради;
? Вертикална планировка;
? Външно ел. захранване.
• Изчислителен обем на отпадъчната вода за дезинфекция – 5 587 м3/час;
• Хидравлична пропускливост на UV-системата – 8 280 м3/час;
• Коефициент на UV пропускливост (UVT) на отпадъчната вода при дължина на вълната 254 nm – 50 %;
• Неразтворени вещества – до 35 мг/л;
• Пределна електрическа установена мощност на UV лампа за 1 м3/час – не по-малко от 13 W/m3;
• Доза на UV излъчването – 20 мДж/см2;
• Тип на UV лампите – Амалгамна лампа с ниско налягане;
• Мощност на една лампа – не по-малко от 600 W;
• Гарантиран ресурс на UV лампата – не по-малко от 12 000 часа;
• Технически условия за UV системата:
? UV системата трябва да се побира в един канал;
? В UV системата трябва да бъдат използвани UV модули с вертикално разположени лампи;
? Лампите трябва да бъдат разположени под ъгъл 90о спрямо движението на водата;
? Лампите в UV модула трябва да са разположени в шахматен ред;
? Изваждането на лампата за смяна трябва да се осъществява без вадене на модула от водата;
? Системата трябва да бъде оборудвана с механично почистване на кварцовите калъфи с пневматично задвижване;
? Габарити на канала: не повече от 1 600 х 7 000 мм;
? В канала трябва да бъдат разположени не по-малко от две последователно разположени UV секции.
Проектирането и изпълнението на проекта да бъде съобразено със съответното приложимо законодателство на Р. България.
Остойностяването на СМР следва да се извършва при спазване на изискванията на „Билдинг менажер” или еквивалентна програма, касаеща строителството. Участниците трябва да посочат стойност на отделните елементи и машиносмени, формиращи ценообразуването на СМР. Участниците следва да представят отделно стойността на материалите, необходими за изпълнение на поръчката, чиято доставка е тяхно задължение. Прилага се КСС и анализи за всички видове СМР.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Възложителят изисква от участниците да са вписани в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално ниво: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи IV група, трета категория (съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи) и/или или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Попълва се част IV, раздел А, точка 1) в ЕЕДОП, като се посочва № на документа, дата и обхват, уеб адрес или публичен регистър, в който се съдържа информацията.
Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС за изисканата група и категория се представя от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договор. В случай че участникът е чуждестранно лице, преди сключване на договора следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците възложителят поставя следното изискване - да имат застраховка "Професионална отговорност" произтичаща от нормативен акт.

Участникът следва да притежава валидни застраховки „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, отговарящи на групата и категорията на предмета на настоящата обществена поръчка, които застраховки следва да покриват вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.
Попълва се част IV, раздел Б, точка 5) в ЕЕДОП, като се посочва № на документа, дата и обхват, уеб адрес или публичен регистър, в който се съдържа информацията.
Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора следва да представи доказателства за наличие на застраховки "Професионална отговорност“ - заверено копие от застрахователните полици или други еквивалентни документи, удостоверяващи наличие на застраховките.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят изисква от участника:
1. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Попълва се част IV, раздел В, точка 1а) в ЕЕДОП.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания; системи или стандарти за опазване на околната среда.


1. Минимално ниво: участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ следва да се разбира проектиране и изпълнение на открити канални UV системи с вертикално разположени мощни амалгамни лампи от подобен тип за дезинфекция на отпадъчни води.
2. Минимално ниво: За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, които ще бъдат ангажирани в изработването на следните части на инвестиционния проект: Част „Инженерна геология и хидрогеология“; Част „Геодезия“; Част „Технологична“; Част „Строително-конструктивна“; Част „Машинно-конструктивна“; Част „ВиК“; Част “Електрическа“; Част „КИПиА“. Един проектант може да бъде посочен като проектант на повече от една част, в случай че притежава съответната пълна проектантска правоспособност.
За изпълнение на строителството: Участникът трябва да разполага с необходимия ръководен (инженерен) състав и редови персонал, подробно описан в документацията за участие (работници за извършване на всички СМР), който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката. Попълва се част IV, раздел В, точка 6) в ЕЕДОП.
Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора следва да представи:
За изпълнение на проектирането: списък с проектантите, който да съдържа информация за образованието и професионалната им квалификация, в т.ч. документите (номер на документа и дата на валидност), които ги доказват и професионалния им опит като проектанти с ППП, като посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.
За изпълнение на строителството: списък, описващ квалификацията, професионалният опит и правоспособността на персонала, който ще бъде ангажиран при заложените за изпълнение СМР, съгласно линейния график за проектиране и строителство в техническото предложение на участника, като посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.
3. Минимално ниво:
? Сертификат БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват строителство;
? Сертификат БДС EN ISO 14001 или еквивалент за управление на околната среда.
Попълва се част IV, раздел Г в ЕЕДОП, като се посочва № на документа, дата и обхват, уеб адрес или публичен регистър, в който се съдържа информацията.
За доказване на техническите и професионалните способности на участниците, за целите на чл.67, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, при поискване се представят един или няколко от следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
• списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
• Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
• Копие от Сертификати: БДС EN ISO 9001; БДС EN ISO 14001 или еквивалентни на участника. Обхватът на сертификатите да има отношение към предмета на поръчката и да са в срок на валидност.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка.
Основания за отстраняване от участие в процедурата:
1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
2. Наличие на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
3. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
4. Неспазване на чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП.
5. Наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за участника са налице обстоятелствата по ч. 4 от същия.
6.Наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
7. Други, посочени в Документацията за обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 2% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. Парична сума по сметка в ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF;
2. Банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя към Възложителя (за конкретния договор, в полза на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас). Застрахователната премия следва да е еднократно платима при сключването на застраховката. Да е посочен срок на валидност минимум 30 дни след срока на изпълнение.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Условия за плащане – 50 % авансово плащане в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на сключването на договора, окончателно заплащане - по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на оригинална фактура и Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР (Протокол образец №19), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. Към протокола се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на съоръжението.
III.1.8)
НЕПРИЛОЖИМО

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Проектирането и изпълнението на проекта следва да бъде съобразено със съответното приложимо законодателство на Р. България.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 4, Конферентна зала №1.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представя се документ за самоличност и документ, удостоверяващ представителството (удостоверение за актуално състояние; заверено пълномощно; журналистическа карта и др.).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за обществената поръчка в електронната преписка на поръчката, на адрес: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=271.
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:
• лично – срещу подпис;
• чрез куриерска служба;
• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
• чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. Изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 (действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Водоснабдяване и канализация ЕАД
кв. Победа, ул. Генерал Владимир вазов №3
Бургас 8000 България
jkerankova@vik-burgas.com +359 56871442/+359 886770016
http://www.vik-burgas.com +359 56842979

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва