Деловодна информация
00567"В и К"ООД, гр.Монтана
317 07/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00567-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и Канализация ООД 821152916
ул.Александър Стамболийски№ 11
Монтана BG312 3400 България
инж.Петър Ценов-главен инженер; Илияна Антонова-техн. организатор ОП +359 96383222/216
[email protected] +359 96303522

Интернет адрес/и

www.vikmontana.com

http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.vikmontana.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура" по две обособени позиции
42131270      
Доставки

"Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура" по две обособени позиции.
Първа обособена позиция: "Доставка на спирателни кранове и ВиК арматура".
Втора обособена позиция: "Доставка на регулираща ВиК арматура".
Всеки участник може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка за една или повече обособени позиции.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Доставка на спирателни кранове и ВиК арматура" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42131270      
42131120      
42131160      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

франко склада на Възложителя в гр.Монтана, на адрес: ул. "Д-р Иван Каменов" №8

"Доставка на спирателни кранове и ВиК арматура".
Прогнозното количество на поръчката по първа обособена позиция:
-спирателни кранове и ВиК арматура - 200 броя.
Критериите по-долу
 
ДА гаранционен срок    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Доставка на регулираща ВиК арматура" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42131142      
42131200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

франко склада на Възложителя в гр.Монтана, на адрес: ул. "Д-р Иван Каменов" №8

"Доставка на регулираща ВиК арматура".
Прогнозно количество на поръчката по втора обособена позиция:
-регулираща ВиК арматура - 20 броя.
Критериите по-долу
 
ДА гаранционен срок    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

по първа и втора обособена позиции:
1. Нотариално заверено копие от годишния финансов отчет за 2015г., 2016г. и 2017г. или някоя от съставните му части, когато не са публикувани в Търговския регистър. При положение, че ГФО за посочените години са публикувани в публичен регистър на Република България, участника следва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра.


по първа и втора обособена позиции:
1. Нотариално заверено копие от годишния финансов отчет за 2015г., 2016г. и 2017г. или някоя от съставните му части, когато не са публикувани в Търговския регистър. При положение, че ГФО за посочените години са публикувани в публичен регистър на Република България, участника следва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

по първа и втора обособени позиции:
1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години /2015, 2016 и 2017/, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгл. чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
2.Документ, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продуктите, предмет на поръчката;
3. Сертификат за въведена система за управление ISO 9001:2015 /2008 или еквивалент/ от участника, издаден от независими лица съгласно изискванията на чл.64, ал.5 или ал.6 от ЗОП. Сертификат за въведена система за управление ISO 9001:2015 /2008 или еквивалент/ от производителя на стоките, издаден от независими лица съгласно изискванията на чл.64, ал.5 или ал.6 от ЗОП, с обхват съотносим на предмета на поръчката.;
4. Изделията, предмет на поръчката да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.
4.1. Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
5. Декларация съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – заверено копие, а именно:
- Декларация за експлоатационни показатели и маркировка "СЕ" съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО); или
- Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Декларацията за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България се съставя от производителя или негов упълномощен представител.
В този случай към декларацията се прилагат валидни документи, въз основа на които е издадена.
6. Писмо от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия.
7. Каталог на български език с пълни технически данни и характеристики на изделията;
8. Инструкция за монтаж и експлоатация;
9. Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, DN и PN;
10. Срок на доставка след заявка до 3 /три/ дни.
11. Декларация с предложен срок на плащане след доставка и издаване на фактура – 30 дни, съгласно изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговския закон;
12. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
13. Декларация за срока на валидност на офертата.
14. Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата.
15. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП.
16. Ценово предложение /за обособената позиция/.
17. Техническо предложение /за обособената позиция/.
18. Списък на документите приложени в офертата.


по първа и втора обособени позиции:
1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години /2015, 2016 и 2017/, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгл. чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
2.Документ, че участникът е производител, пряк вносител или оторизиран дистрибутор на продуктите, предмет на поръчката;
3. Сертификат за въведена система за управление ISO 9001:2015 /2008 или еквивалент/ от участника, издаден от независими лица съгласно изискванията на чл.64, ал.5 или ал.6 от ЗОП. Сертификат за въведена система за управление ISO 9001:2015 /2008 или еквивалент/ от производителя на стоките, издаден от независими лица съгласно изискванията на чл.64, ал.5 или ал.6 от ЗОП, с обхват съотносим на предмета на поръчката.;
4. Изделията, предмет на поръчката да отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както и на съответните хигиенни и здравословни изисквания на законодателството за контакт с питейна вода.
4.1. Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
5. Декларация съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – заверено копие, а именно:
- Декларация за експлоатационни показатели и маркировка "СЕ" съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО); или
- Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Декларацията за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от
05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България се съставя от производителя или негов упълномощен представител.
В този случай към декларацията се прилагат валидни документи, въз основа на които е издадена.
6. Писмо от производителя за гаранционния срок на предлаганите изделия.
7. Каталог на български език с пълни технически данни и характеристики на изделията;
8. Инструкция за монтаж и експлоатация;
9. Всички арматури да имат трайна маркировка с името на производителя, DN и PN;
10. Срок на доставка след заявка до 3 /три/ дни.
11. Декларация с предложен срок на плащане след доставка и издаване на фактура – 30 дни, съгласно изискванията на чл.303а, ал.2 от Търговския закон;
12. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
13. Декларация за срока на валидност на офертата.
14. Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата.
15. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП.
16. Ценово предложение /за обособената позиция/.
17. Техническо предложение /за обособената позиция/.
18. Списък на документите приложени в офертата.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Съгласно посочените в документацията за участие
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% от стойността на договора по съответната обособена позиция.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
Парична сума по сметка на Възложителя - банкова сметка на „ВиК” ООД, гр.Монтана: IBAN BG39BUIB78901097634800 и банков код:BUIBBGSF-"Сибанк"АД или внесени в касата на дружеството.
Банкова гаранция в полза на Възложителя - същата трябва да бъде неотменима и безусловна;
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.1.7)
Финансирането на обществената поръчка ще се извършва със собствени средства. Плащането ще бъде по банков път в 30 /тридесет/ дневен срок след получаване на фактура.
III.1.8)
В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията, публикувана в профила на купувача.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Монтана, Административна сграда на "Водоснабдяване и канализация" ООД-стаята на главния инженер.

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, вр. чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10- дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва