Деловодна информация
00435
СВ-904 28/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00435-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Софийска вода АД 130175000
район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А
София BG412 1766 България
Николета Тричкова +359 28122443
ntrichkova@sofiyskavoda.bg +359 28122588

Интернет адрес/и

www.sofiyskavoda.bg

http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1414
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка“ ТТ001714
44115210      
Доставки

Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка, в съответствие с изискванията посочени в договора. Стоките, предмет на Договора са посочени в Ценови таблици от раздел Б: Цени и данни от документацията. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. Допълнителнаа информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на "Софийска вода" АД.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44115210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.София

Доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на „push-fit“ връзка чрез покупка, в съответствие с изискванията посочени в договора. Стоките, предмет на Договора са посочени в Ценови таблици от раздел Б: Цени и данни от документацията. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. Допълнителнаа информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на "Софийска вода" АД.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
442000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, сроковете на възлагане и действие на настоящия договор могат да бъдат продължени до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право да възлага доставки по предмета на договора на обща стойност 130 000 лв. без ДДС, към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална стойност на договора (когато е налична такава).
В случай на изчерпване на прогнозната/максималната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му доставки на обща стойност до 52 000.00 лева без ДДС, което се равнява на 20 % от съответната прогнозна стойност на договора.
В случаите на посочените изменения възложителят има право да изиска допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на съответната опция.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

182 000.00лв. от стойността по т. II.2.6) се отнасят за посочените опции.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изискват
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изискват

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискване: Участникът да е изпълнил доставки, идентични или сходни с тези на предмета на обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата. Под сходни следва да се разбира стоки, които отговарят на техническата спецификация и изисквания към стоките, описани в Раздел А:Техническо задание на конкурсната документация, но са различен модел и/или вид и/или размер от описаните стоки от Възложителя в Ценови таблици от раздел Б: Цени и данни на конкурсната документация.
Доказване: Участникът описва/декларира списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на: предмет, суми, дати и получатели.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи доказателства (оригинал или заверено от участника копие) за извършените доставки посочени в списъкa, деклариран в ЕЕДОП.


не
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП. Кандидатите трябва да отговарят на критериите за подбор и изискванията посочени в документацията за участие и настоящото обявление.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% (три процента) от стойността на договора без стойността за опциите. Условията й са упоменати в договора.
III.1.7)
След доставката на поръчаните стоки, съгласно изискванията на Договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо-предавателен протокол.
Доставчикът издава коректно попълнена фактура в срок до 5 (пет) дни след подписването без възражения от страна на Възложителя на приемо-предавателен протокол.
Плащането се извършва по банков път съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Централен офис на „Софийска вода“ АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. „Бизнес парк“ №1, сграда 2А.

Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 150 дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
Опаковката с офертата следва да включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценово предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. Конкретните документи са посочени в инструкциите.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 , ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва