Деловодна информация
01605"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД
 
да
да
22/11/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
инж. Красимира Иванова - отдел Обществени поръчки; инж. Георги Шумков - отдел Ремонт на ТПС +359 884363025/ +359 885558040
krivanova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

http://www.bdz.bg/bg/

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-pluzgashti-lageri-osnovni-i-motovilkovi-za-dizelov-dvigatel-na-lokomotivi-seriia-55.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55.
44440000      
Доставки

Доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелов двигател на локомотиви серия 55.
Процедурата е разделена на 3 /три/ обособени позиции:
- обособена позиция №1 - "Доставка на основен радиален лагер";
- обособена позиция №2 - "Доставка на основен радиално-аксиален лагер";
- обособена позиция №3 - "Доставка на мотовилков лагер".
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на основен радиален лагер. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Съединение" №46

Доставка чрез покупка на основни радиални лагери, както следва:
- означение тип или еквивал.: Т 01 А, кат.№ 4-100-102, размери: ? 205 х 108, вид ремонтен размер: нормален - 24 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 01 В, кат.№ 4-100-104, размери: ? 204 х 108, вид ремонтен размер: I-ви ремонт - 42 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 01 С, кат.№ 4-100-105, размери: ? 202,5 х 108, вид ремонтен размер: II-ри ремонт - 18 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 01 D, кат.№ 4-100-106, размери: ? 200 х 108, вид ремонтен размер: III-ти ремонт - 12 броя.
Каталожните номера са от каталог на производителя "Resita-Romania" и посочените количества се отнасят за брой черупки ( 1/2 плъзгащ лагер).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58740.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на основен радиално-аксиален лагер. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Съединение" №46

Доставка чрез покупка на основни радиално-аксиални лагери, както следва:
- означение тип или еквивал.: Т 02 А, кат.№ 4-100-103, размери: ? 205 х 130, вид ремонтен размер: нормален - 2 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 02 В, кат.№ 4-100-107, размери: ? 204 х 130, вид ремонтен размер: I-ви ремонт - 8 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 02 С, кат.№ 4-100-108, размери: ? 202,5 х 130, вид ремонтен размер: II-ри ремонт - 4 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 02 D, кат.№ 4-100-109, размери: ? 200 х 130, вид ремонтен размер: III-ти ремонт - 2 броя.
Каталожните номера са от каталог на производителя "Resita-Romania" и посочените количества се отнасят за брой черупки (1/2 плъзгащ лагер).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30830.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на мотовилков лагер. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Локомотивно депо Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Съединение" №46

Доставка чрез покупка на мотовилкови лагери, както следва:
- означение тип или еквивал.: Т 08 А, кат.№ 4-303-004, размери: ? 190 х 115, вид ремонтен размер: нормален - 12 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 08 В, кат.№ 4-303-014, размери: ? 189 х 115, вид ремонтен размер: I-ви ремонт - 36 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 08 С, кат.№ 4-303-015, размери: ? 187,5 х 115, вид ремонтен размер: II-ри ремонт - 12 броя;
- означение тип или еквивал.: Т 08 D, кат.№ 4-303-016, размери: ? 185 х 115, вид ремонтен размер: III-ти ремонт - 12 броя.
Каталожните номера са от каталог на производителя "Resita-Romania" и посочените количества се отнасят за брой черупки (1/2 плъзгащ лагер).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40584.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „сходна доставка” се разбира доставка на плъзгащи лагери за дизелови двигатели на транспортни средства.
При подаване на офертата участниците декларират в поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.1., като попълват списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва дела и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил.
Доказване: Доказателствата за изпълнените доставки, декларирани в ЕЕДОП, се представят от участника, при поискване в хода на процедурата или от определения за изпълнител участник преди сключването на договор, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
2. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.2.
Доказване: Доказателството за успешно внедрена система за управление на качеството декларирано в ЕЕДОП, под формата на валиден сертификат по EN ISO 9001:2015 или еквивалент - заверено от участника копие, се представя при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица, съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението.


1. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителя не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 или еквивалент.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Условия, наличието на които води до отстраняване на участниците от процедурата:
1. При наличието на основанията по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.
2. При наличието на основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
2.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
3. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Продължава в Раздел VI. Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Определеният за изпълнител на обществената поръчка, представя на Възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF.
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащането ще се извърши в лева, по банков път в срок не по-кратък от 30 /тридесет/ дни/ след доставка на партидата в склада на Възложителя и представяне на документите посочени в т.4.2. от проекто договора от документацията за участие.
III.1.8)
Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки,съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на изискванията предвидени в Закона за обществените поръчки(ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка.Когато определеният изпълнител на обществената поръчка е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установенo.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставяните плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви серия 55, трябва да отговарят на:
- "Технически изисквания за досавка на плъзгащи лагери / основни и мотовилкови/ за дизелови локомотиви серия 55" на Възложителя от документацията за участие;
- "Техническа спецификация на плъзгащи лагери / основни и мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви серия 55", на Възложителя от документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Отварянето на получените оферти се извършва на публично заседание, на което магат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III, т.III.1.4).
4.Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се прилага чл.59, ал.6 от ЗОП и във връзка с чл.37, ал.4 от ППЗОП се представя документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, нотариално заверен препис или оригинал), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
-правата и задълженията на участниците в обединението;
-разпределението на отговорността между членовете на обединението;
-дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението, за целите на настоящата обществена поръчка.
Възложителят изисква да не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Всички членове на обединението следва да поемат солидарна към възложителя отговорност за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. Всички членове на обединението следва да поемат задължение да не прекратяват участието си в обединението за целия период на изпълнение на договора.
В този случай съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция, се пилагат и:
1.Документ за упълномощаване,когато лицето,което подава офертата,не е законният представител на участника-нотариално заверено пълномощно на лицето,подписващо офертата (оригинал)–представя се,когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация,а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата(упълномощен и упълномощител), както и изявление,че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
2.Спецификация на предлаганите плъзгащи лагери,за съотв.об.поз./в съответствие с тех. спецификация за доставка на Възложителя/,заверена от производителя за производство и доставка през 2017-2018г. с оригинален подпис и печат,и декларация за пълно съответствие на предлаганите плъзгащи лагери за дизелов двигател на лок. серия 55,с тези от каталога на производителя и техн. изисквания на Възложителя,заверена за 2017–2018 г.,копие заверено от участника,с подпис и печат./Когато се предлагат плъзгащи лагери за дизелов двигател на лок.серия55 по каталога на производителя./ или
2.Спецификация на предлаганите плъзгащи лагери за дизелов двиг. на лок. серия 55,за съотв.об.поз./в съответствие с тех. спецификация за доставка на Възложителя/,с приложени към нея чертежи,с вписани номерата на чертежите,от които ще се изработват плъзгащите лагери,разработка на производителя и заверени от него за производство и доставка през 2017–2018г. с оригинален подпис и печат и декларация от участника за пълно съответствие по техн. характеристики,материал, функции, надеждност,габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него плъзгащи лагери за дизелов двигател на лок.серия55,с тези от каталога на производителя, и техн. изисквания на Възложителя,с оригинален подпис и печат./Когато се предлагат плъзгащи лагери(еквивалент), съответстващи по техн. характеристики,материал, функции,надеждност,габарити и размери на оригинал.(от каталога на производителя)/.
3.Образец на сертификат за качество на предлаганите плъзгащи лагери за дизелов двигател на лок.серия 55,издаден от производителя,в съответствие с тех.изисквания на Възложителя,изготвен с възмож¬ност за отразяване на данните от маркировката им,копие заверено от участника.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок съгласно условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва