Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
1 16/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов №3
София BG411 1080 България
инж. Веса Трифонова - Отдел Обществени поръчки, по въпроси свързани с документацията, инж. Красимир Стоянов - Дирекция ПЖПС, по въпроси свързани с техническите изисквания +359 0887330190/ +359 0885397491
vtrifonova@bdz.bg +359 29800494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/planov-remont-na-6-shest-broia-putnicheski-vagoni-za-mejdurelsie-760-mm-sobstvenost-na.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”
50224200      
Услуги

Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД съгласно „Техническа спецификация за планов ремонт на 6 бр. пътнически вагони за междурелсие 760 мм”- Приложение №I към проекта на договор и нормативните документи, които трябва да се спазват при извършване на ремонта на пътнически вагони за междурелсие 760 мм.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50224200      
II.2.3) Място на изпълнение
UKZ

На територията на Изпълнителя.

Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД съгласно „Техническа спецификация за планов ремонт на 6 бр. пътнически вагони за междурелсие 760 мм”- Приложение №I към проекта на договор и нормативните документи, които трябва да се спазват при извършване на ремонта на пътнически вагони за междурелсие 760 мм.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
808800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да бъде сертифициран при спазване на критериите, определени съответно в Приложение №5б (изисквания и критерии за оценка, съгласно чл.62б, ал.9 от Наредба №59/05.12.2006г. за управление на безопасността в железопътния транспорт, за функция №4 – функция по извършване на поддръжка) или еквивалент за чуждестранни кандидати, специално разрешение или членство в определена организация съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съответствието си с критерия за подбор по т.1.
Доказване: Заверено копие на валиден сертификат за функция по поддръжка на железопътни превозни средства (ЛОП) , или еквивалентен документ, доказващ възможности за изпълнение на този тип дейност съгласно националното законодателство на участника, в случай че той е чуждестранно лице и/или в случай, че има публичен регистър, участникът посочва номера на сертификата за функция по поддръжка на железопътни превозни средства (ЛОП) и линк към регистъра. На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участниците представят заверено копие на валиден сертификат за функция по поддръжка на железопътни превозни средства (ЛОП) за съответствие с въведеното изискване при поискване в хода на процедурата или преди сключването на договор от определения за изпълнител участник.
2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под „сходна услуга” се разбира извършване на ремонт или поддръжка на пътнически вагони.
При подаване на офертата участниците декларират в поле 1б) от раздел В: „Технически и професионални способности” в Част IV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съответствието си с критерия за подбор по т.2.
Изискването по т.2. се доказва със списък на извършените услуги, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Доказване: Възложителят ще приема като доказателство на извършената/ните услуга/и по ремонт или поддръжка на пътнически вагони: заверено копие на договор и/или заверено копие на приемо-предавателен протокол за извършен ремонт или поддръжка на пътнически вагони и/или заверено копие на други документи, доказващи приемането на извършената услуга от поръчителя/Възложителя от участника. На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участниците представят заверено копие на документ за съответствие с въведеното изискване.
В случаите, в които участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител, се описва дела и частта от дейностите, които участникът самостоятелно е изпълнил. За доказване на съответствието с посоченото изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят доказателства за извършването на включените в списъка с услуги под формата на удостоверения от получателите, съдържащи информация за стойността, вида и обема на услугите, и датата на извършване. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
3. Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството с обхват текущо поддържане или ремонт на пътнически вагони от серията БДС EN ISO 9000 или по-висок, или еквивалент.
Продължава в раздел VІ. Допълнителна информация.


Минимално изискване на Възложителя:
1.Кандидатът да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.
2. Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9000 или по-висок (или еквивалент) с обхват ремонт или поддръжка на пътнически вагони.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1.При наличието на основанията по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП.
2. При наличието на основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП.
2.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
3. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Продължава в Раздел VІ.Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1.Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: - Парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителя "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията представена като парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция, може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор към документацията за участие.
2.Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, при условията на т.3.6.1. от проекта на договор към документацията за участие.
III.1.7)
Плащанията по настоящата обществена поръчка ще се извършват в български лева, по банков път. Условията и начина за извършване на плащанията са уредени в проекта на договор - приложение към документацията за участие.
III.1.8)
В обявената процедура на публично състезание може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на обществената поръчка. Когато определеният изпълнител на обществената поръчка е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, на основание чл.70 от ППЗОП.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, гр.София, ул."Иван Вазов" №3

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от раздел ІІІ.1.3) "Технически и професионални възможности"
Към т.3. При подаване на офертата участниците декларират в раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответствието си с критерия за подбор по т.3.
Доказване: За доказване на съответствието с посоченото изискване в случаите по чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участника представя заверено копие на валиден сертификат по посочения стандарт или еквивалент. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица, съобразно чл. 64, ал.5 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всеки участник в обединението.
Продължение от раздел ІІІ.1.4) Обективни правила и критерии
4. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се прилага чл.59, ал.6 от ЗОП и във връзка с чл.37, ал.4 от ППЗОП се представя документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, нотариално заверен препис или оригинал), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява обединението, за целите на настоящата обществена поръчка.
Възложителят изисква да не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Всички членове на обединението следва да поемат солидарна отговорност към възложителя за изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. Всички членове на обединението следва да поемат задължение да не прекратяват участието си в обединението за целия период на изпълнение на договора.
В този случай съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Друга информация:
1.Поради конфиденциалния характер на нормативната база /правилници, инструкции, заповеди и изменения свързани с тях/, посочена в „Техническа спецификация за планов ремонт на 6 бр. пътнически вагони за междурелсие 760 мм”, същата ще бъде предавана на участници заявили интерес за участие в обществената поръчка, срещу попълнена декларация за получаването й и че ще използват предоставената им информация единствено за целите на процедурата във връзка с подготовката на оферта за участие. Всички правилници, инструкции, заповеди и изменения свързани с тях, могат да бъдат получени на адрес: Административна сграда на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, отдел „Пътнически вагони”, лица за контакт: инж. Николай Ангелов – Ръководител на отдел „Пътнически вагони”, GSM: 0889 470091 и инж. Красимир Стоянов – Ръководител сектор „Нормативни документи и планиране” в отдел „Пътнически вагони” GSM: 0885 397491.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва