Деловодна информация
00276Централно управление
ОП-12-2 22/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/03/2017 (дд/мм/гггг)
00276-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Български пощи ЕАД 121396123
ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Грета Стоева +359 29493149
g.stoeva@bgpost.bg +359 2-962-5329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bgpost.bg/bg/zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Пощенски услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на фиксирани гласови (телекомуникационни) услуги за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
64200000      
Услуги

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания, заедно с определен пакет от допълнителни услуги.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

На територията на цялата страна.

Доставка на фиксирани гласови (телекомуникационни)услуги за нуждите на "Български пощи"ЕАД.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Издадено индивидуално разрешение за осъщестяваване на електронни съобщителни услуги от компетентния регулаторен орган, доказващо правото на участника да предоставя поне до края на срока на изпълнение на поръчката, електронни съобщителни услуги съобразно предмета на процедурата, като се попълва част ІV. Раздел А, т. 2 от ЕЕДОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък на основните договори за извършените услуги, отговарящи на предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, както и препоръки за добро изпълнение от предишни възложители;
2.Необходимите индивидуални разрешителни, изискани от компетентните регулаторни органи в страната, доказващи правото на участника да предоставя поне до края на срока на изпълнение на поръчката, електронни съобщителни услуги съобразно предмета на процедурата, като се попълва част ІV. Раздел А, т. 2 от ЕЕДОП.
3.Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качеството на предлаганите услуги /придружено със съответните доказващи ги документи, когато това е възможно/;
4.Списък на ангажирани от страна на участника технически лица за изпълнение на предмета на поръчката;
5.Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:20xx (прилагат се копия от валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:20xx или еквивалентен), като се попълва част ІV. Раздел Г от ЕЕДОП.
6.Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на процесите в ИТ услугите според най-добрите практики по стандарта ISO 20000-1:20xx или еквивалентен. Прилага се заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на процесите по стандарта ISO 20000-1:20xx или еквивалентен, като се попълва част ІV. Раздел Г от ЕЕДОП.
7.Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на информационната сигурност според най-добрите практики по стандарта ISO 27001:20xx или еквивалентен. Прилага се заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:20xx или еквивалентен, като се попълва част ІV. Раздел Г от ЕЕДОП.


1.Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:20xx (прилагат се копия от валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:20xx или еквивалентен), като се попълва част ІV. Раздел Г от ЕЕДОП.
2.Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на процесите в ИТ услугите според най-добрите практики по стандарта ISO 20000-1:20xx или еквивалентен. Прилага се заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на процесите по стандарта ISO 20000-1:20xx или еквивалентен, като се попълва част ІV. Раздел Г от ЕЕДОП.
3.Участникът трябва да е внедрил и да работи по сертифицирана система за управление на информационната сигурност според най-добрите практики по стандарта ISO 27001:20xx или еквивалентен. Прилага се заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:20xx или еквивалентен, като се попълва част ІV. Раздел Г от ЕЕДОП.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Определеният изпълнител следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на договора за обществена поръчка, без ДДС. Избраният изпълнител сам определя в каква форма да предостави гаранция за изпълнение на поръчката /чл. 111, ал. 5 ЗОП/.Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка. Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата са престояли при него на законно основание.
III.1.7)
Основните финансови условия и начин на плащане са подробно разписани в докуменитацията и проекто договора на Възложителя.
III.1.8)
В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП.Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.Когато участника е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обществената поръчка следва да бъде изпълненена съгласно техническите изисквания на възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/04/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Централно управление на Български пощи ЕАД, София ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, зала 212

Съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва