Деловодна информация
01605
 
да
да
03/01/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
Стефан Костов +359 886804667
st_kostov@bdz.bg +359 298000494

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izvurshvane-na-tehnicheska-poddrujka-za-5-godishen-period-na-dizelovi-motrisni-vlakove-seriia-10-i.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Железопътни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД
50220000      MA08
Услуги

Предметът на обществената поръчка е:
„Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически Превози ЕООД"”. Предметът на поръчката е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Изпълнителят ще следва да предоставя услуга по техническа поддръжка и ремонт на мотрисни влакове, собственост на Възложителя.
Към момента „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД разполага с 22 броя дизелови мотрисни влакове (ДМВ) серия 10, от които към настоящия момент в експлоатация се намират 17 броя. „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД разполага и с още 24 електрически мотрисни влака (ЕМВ), от които 14 броя тривагонни електрически мотрисни влакове (ЕМВ) серия 30 и 10 броя четиривагонни ЕМВ серия 31. От гореизпброените ЕМВ в експлоатация към момента се намират 20 броя ЕМВ, от които 9 четиривагонни-серия 31 и 11 тривагонни-серия 30.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50220000      MA08
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Основно място на дейност е територията на Република България. Допустимо е основните ремонти на влакови мотриси да се извършват в чужбина.

Предметът на обществената поръчка е:
„Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически Превози ЕООД"”.
Към момента „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД разполага с 22 броя дизелови мотрисни влакa (ДМВ) серия 10, от които към настоящия момент в експлоатация се намират 17 броя. „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД разполага и с още 24 електрически мотрисни влака (ЕМВ), от които 14 броя тривагонни електрически мотрисни влакa (ЕМВ) серия 30 и 10 броя четиривагонни ЕМВ серия 31. От гореизброените ЕМВ в експлоатация към момента се намират 20 броя ЕМВ, от които 9 четиривагонни-серия 31 и 11 тривагонни-серия 30. Всички мотрисни влакове се отнасят под общо наименование „Siemens Desiro Classic”. Обект на настоящата поръчка ще бъдат всички гореописани мотрисни влакове, т.е. общо 46 броя мотрисни влакa (ДМВ и ЕМВ).
Поддържането на ДМВ и ЕМВ в постоянна техническа и функционална изправност се извършва чрез система от планово-предупредителни прегледи, инспекции и ремонти.
Преминалите фазата на предварителен подбор кандидати ще бъдат поканени да представят подробни първоначални оферти за осъществяване на следните видове ремонтни дейности и дейности по техническа поддръжка на горепосочените мотрисни влакове:
1.Извършване на планова техническа поддръжка
2.Извършване на извънпланова техническа поддръжка
3.Извършване на основен ремонт
4.Извършване при необходимост, на аварийни ремонти
5.Извършване на допълнителни дейности, свързани с конструктивни промени в мотрисните влакове по преценка от Възложителя
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
137001704.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
3
или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят изисква кандидатите в настоящата процедура да бъдат вписани в регистъра на сертификатите на лица, отговорни за поддръжка на железопътни транспортни средства, към Изпълнителна агенция железопътна администрация“ (ИАЖА). Регистърът е създаден на основание чл. 62а, ал. 3 Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт и цели постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Регистърът е създаден във връзка с изискванията на Директива 2004/49/EС (Директива за безопасност на железопътния транспорт).
При кандидатстване от страна на чуждестранни лица е необходимо те да бъдат вписани в аналогичен регистър съгласно Директива 2004/49/EС (Директива за безопасност на железопътния транспорт) и законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване: Регистъра на сертификатите на лица, отговорни за поддръжка на железопътни транспортни средства е публичен, поради което за доказване на надлежното вписване в регистъра ще се изисква копие от валиден сертификат за функция по поддръжка, издаден от ИАЖА.
В случай, че кандидатът е чуждестранно лице за доказване на съответствие с този критерии се изисква представяне на аналогичен сертификат в съответствие с Директива 2004/49/EС и със законодателството на държавата членка, в която са установени и/или декларация в свободен текст с посочване на връзка към аналогичен публичен регистър, и/или извадка, от която е видно валидното вписване в аналогичен публичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Кандидатът следва да е реализирал минимален общ оборот от поне 80 000 000 лв. (осемдесет милиона лева) общо от предходните 3 финансови години (2013, 2014 и 2015), като поне 40 000 000 лв. (четиридесет милиона лева) от общия оборот от предходните три финансови година трябва да е реализиран в сферата на извършване на ремонтни дейности и/или техническа поддръжка на мотрисни влакове. Допустимо е критерият да бъде доказван със стойности в чуждестранни валути, които следва да бъдат изчислявани по курса на дадената валута към лева към момента на откриване на настоящата процедура. Данните за минималния общ оборот следва да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си. Съгласно § 2, т.67 от ДР на ЗОП под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка, а именно ремонтни дейности и техническа поддръжка на мотрисни влакове.

Доказване: За доказване на съответствието с критерия за подбор по т. III.1.2) важат правилата на чл. 62 от ЗОП, съгласно който изпълнението на подобен критерий за подбор се удостоверява с представяне на годишен финансов отчет или негови съставни части, когато публикуването им се изисква. Изискването за специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се удостоверява със справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Кандидатът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет и обем еднакъв или сходен с предмета на поръчката, в това число минимум 1 (една) услуга, свързана с извършване на основен ремонт и/или техническа поддръжка на мотриси. Възложителят ще приема за валидни услуги, еднакви или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени от кандидата, независимо от това дали същите са възложени от един или повече възложители в един или повече договори.
Идентичен или сходен предмет на поръчката е услуга, свързана с извършване на основен ремонт и/или техническа поддръжка на мотрисни влакове, произведени след 01.01.2000г.
Идентичен или сходен обем на поръчката е услуга, свързана с ремонт и/или техническа поддръжка на минимум 24 електрически мотрисни влака или дизелови мотрисни влака.
2. Участникът трябва да разполага със следния екип от технически лица за изпълнение на поръчката:
2.1. Ръководител на екипа – „Машинен инженер“
ЕКСПЕРТ- „Машинен инженер“ - с образователна степен „бакалавър“ (еквивалентна или по-висока), специалност „железопътна техника“ или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 5 години.
4.4.2.2. Експерт – „Електро-инженер“
ЕКСПЕРТ- „Електро-инженер“- с образователна степен „бакалавър”(еквивалентна или по-висока), специалност „Електротехника” или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 5 години.
4.4.2.3. Експерт – „Машинен инженер“
ЕКСПЕРТ- „Машинен инженер“- с образователна степен „бакалавър“ (еквивалентна или по-висока), специалност „Двигатели с вътрешно горене“ или еквивалентна.
Професионален опит по специалността – минимум 5 години.
3. Кандидатът следва да е сертифициран и да прилага кумулативно следните системи за управление на качеството: ISO 9001, ISO 50001 и ISO 14001 или техни еквиваленти. Сертификацията следва да бъде валидна към момента на подаване на документите за участие в обществената поръчка.
4. Кандидатът следва да разполага със следното минимално техническо оборудване, инструменти и съоръжения, които ще бъдат използвано за изпълнение на поръчката:
4.1. Минимум 2 броя коловози, оборудвани с канали за изследване на ходовата част на мотрисите с минимална дължина от 75 метра или еквивалентни;
4.2. Минимум 1 брой ултразвуково устройство за откриване на пукнатини по осите или еквивалентно;
4.3. Минимум 1 брой подлокомотивен канален струг или еквивалент


III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 107 във връзка с чл. 144, ал. 2 от ЗОП, чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т.1 и т. 4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
2. Участниците не трябва да са дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или да са свързани лица по смисъла на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на:
1. Парична сума, преведена по банкова сметка на: „БДЖ Пътнически Превози“ ЕООД: IBAN: BG57UBBS80021052226520, банков код BIC: UBBSBGSF при банка: ОББ клон Света София или
2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора, или
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Плащанията по наст. общ. поръчка ще се извършват в лева по банков път на месечна база въз основа на реално изминатите влаккилометри от всяка влакова мотриса обект на настоящата обществена поръчка. На изпълнителя ще се заплащат посочените от него влаккилометрови такси (преди извършен основен ремонт и след извършването му) умножени по реално изминатите километри от всяка мотриса до 10-то число на месеца следващ месеца, за който са дължими, след представяне на фактура. Подробно описание на начина на плащане може да бъде намерен в т.I, 5 от документацията, както и в проекто-договора за възлагане на обществената поръчка.
III.1.8)
В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено - чл.70 от ППЗОП

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се поставят такива
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/02/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

07/03/2017 (дд/мм/гггг)   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

    (чч:мм) Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Условия за отваряне на заявленията за участие:
Дата:08.02.2017г.; Час: 10:00 .
Място: гр.София, ул."Иван Вазов" №3.
Получените заявления за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присътват кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Отварянето на заявленията за участие се извършва на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10-дневен срок съгласно условията на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва