Деловодна информация
00035
08-00-38.2 12/08/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/08/2020 (дд/мм/гггг)
00035-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Костинброд 000776363
ул. Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - директор на дирекция и главен юрисконсулт +359 972168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 972168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/26392


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване ОП 2020-3
90500000      
Услуги

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване, в обхват, съгласно Техническите спецификации и документацията.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
1666666.67      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90500000      
90513000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

община Костинброд

Избраният изпълнител, извършва транспортиране на събраните отпадъци до депа, съобразно вида неопасен отпадък. Териториалният обхват и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на Кмета на Община Костинброд. (към момента, приложима е Заповед № РД-05-577/30.10.2019 г. за определяне границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, в Община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2020 година). Броят на съдовете за битови отпадъци(собственост на общината),в периода на изпълнение, е допустимо да се променя, съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на Община Костинброд. Прогнозно количество за извозване до регионално депо за РСУО - регион Костинброд, на база предходен период при депониране, в мярка тон за 2019 г., към 30.11.2019 г. е 11761,34 т. Тенденцията е намаляване на количествата.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


Броят на съдовете за битови отпадъци(собственост на общината),в периода на изпълнение, е допустимо да се променя, съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на Община Костинброд.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възлагането е периодично и следващото е 2022 г. Предвижда се подновяване на договор, до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП, с оглед спецификата на дейностите от обществената поръка, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ и за защита на обществения интерес, за опазване на здравето на населението и недопускане на „епидемични кризи“ в община Костинброд
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2020/S 075-178368 (напр. 2015/S 123-123456)   и  972406 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
74       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БКС-ХРИСТО НАНЕВ ЕООД 131058508
ж.к. Люлин,ул.722, №2, ет.2
София BG411 1360 България
bksnanev@abv.bg +359 887215481
+359 28257153
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1666666.67      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в процедурата: БКС - Христо Нанев ЕООД, ЕИК: 131058508, адрес: гр.София, жк. Люлин, ул. 722 № 2, ет.2; Специфичните изисквания към предмета на поръчката са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и в Закона за опазване на околната среда, на национално ниво. С изпълнението ще се постигнат целите на Национален план за управление на отпадъците, Регионална програмата за управление на отпадъците - регион Костинброд и Системата за транспортиране на неопасни отпадъци. Средствата за дейностите от предмета на поръчката се осигуряват от бюджета на Община Костинброд, като целеви и предвидени в Утвърдена от Общински съвет Костинброд План - сметката за дейност: Чистота. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО): Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП, в 10-дневен срок от уведомлението за съответното действие във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти в общинска администрация - община костинброд
ул. Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/26392 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/08/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ



Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва