Деловодна информация
00272
3677 31/07/2020 (дд/мм/гггг)
не
00272-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
с.Ружинци BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/03/30/1748/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт, обновяване фасади, ремонт покриви, подмяна дограма и др. в съответствие с приложената към документацията за участие техническа спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
224422.52      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„ОР и обновяване на сграда общинска администрация Ружинци“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Ружинци, община Ружинци, област Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж съществуващо подово покритие от компрометиран ламинат, доставка и монтаж на усилен ламинат с мин. 3,5 мм. подложка от минеррална вата, доставка и монтаж на подови ъглови лайсни (цокъл), подготовко на стени за шпакловане, доставка и третиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд, финна гипсова шпакловка по стени, доставка и двукратно третиране на стени и таван с хидроизолационен латекс, доставка и монтаж на комарници и щори, доставка и третиране с бетон - контакт пода на фоайе и коридор ii етаж, доставка и полагане на изравнителна замазка върху пода на фоайе и коридор ii етаж, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на фоайе и коридор ii етаж, доставка и монтаж във фоайе и коридор втори и трети етаж на растерен окачен таван на метални профили с плочи 60 / 60 cm и вградени 16 бр. осветителни тела при поставяне на топлоизолационна вата над него , подготовка на стени
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда общинска собственост /ПИ 122/ с. Дражинци“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дражинци, община Ружинци, област Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж съществуваща метална входна врата от фасадата на сградата, демонтаж съществуваща дървена дограма от фасадите на сградата, доставка и монтаж двукрила плътна врата от al профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж фасадна дограма - прозорци от петкамерни pvc профили с двоен стъклопакет, имащи коефициент на топлопреминаване не по- повече от 1,3 kw/m2к (клас а), доставка и монтаж строително скеле , доставка и грундиране с бетон контакт на съществуваща фасадна мазилка сграда, доставка и полагане 8 cm фасадни топлоизолационни eps плоскости с плътност не по - малка от 15-18 kg/m2 по фасади сграда, доставка и дюбелиране положени 8 cm фасадни топлоизолационни eps плоскости по фасада сграда, доставка и полагане стъклофибърна мрежа върху 8 cm фасадни топлоизолационни eps плоскости по фасада сграда и обмазването им с лепило, "обръщане" външни страници на 1 (една) врата и на 11 (единадес
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда Кметство Тополовец“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Тополовец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: Подготовка на стени и таван за шпакловане, доставка и третиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд преди шпакловка, финна гипсова шпакловка по стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван с латексова боя в утвърден цвят, демонтаж съществуваща екстериорна дървена дограма – врата, демонтаж съществуваща фасадна дървена дограма – прозорци, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж прозорци с петкамерни pvc профили и двоен стъклопакет, доставка и монтаж комарници на нови прозорци с петкамерни pvc профили и двоен стъклопакет, обръщане страници на новомонтирана врата, обръщане страници на новомонтирани прозорци, доставка и монтаж строително скеле по фасада сграда кметство, доставка и грундиране с бетон - контакт на фасада ii етаж сграда кметство, доставка и полагане на цветна мазилка върху основа от циментова шпак
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда общинска собственост /УПИ VIII–19, кв.5/ с.Тополовец“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Тополовец, с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: подготовка на стени и таван за шпакловане и лепене на плочки, доставка и третиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд, доставка и полагане на фаянсови плочи по стени санитарен възел, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на санитарния възел, шпакловка стени и таван на санитарния възел, подготовка стени за шпакловане, доставка и третиране на стени с дълбокопроникващ грунд, шпакловка стени, доставка и двукратно третиране на стени и таван с антибактериална латексова боя, демонтаж съществуваща фасадна дървена дограма (прозорец), демонтаж съществуваща интериорна дървена дограма (врата), доставка и монтаж на нов прозорец от петкамерни pvc профили с двоен стъклопакет, обръщане страници на нов прозорец от петкамерни pvc профили с двоен стъклопакет, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж порцеланова мивка санитарен
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда Кметство Динково“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Динково, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: доставка и монтаж строително скеле -фасадни сграда, доставка и грундиране с бетон - контакт на съществуваща фасадна мазилка, доставка и полагане цветна фасадна мазилка върху основа от циментова шпакловка, армирана със скъклофибърна мрежа по фасади сграда, обръщане външни страници на 24 (двадесет и четири) броя прозорци и една двукрила врата по фасади сграда, включващо: - доставка и полагане стъклофибърна мрежа, - обмазване с циментово лепило, - полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, демонтаж строително скеле фасади.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда училище с детска градина общинска собственост – с.Черно поле“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Черно поле, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж дървени врати, демонтаж дъврени прозорци, доставка и монтаж на нови пвц врати, с алуминиеви профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж нови прозорци от петкамерни пвц профили с двоен стъклопакет, обръщане страници на два броя врати, обръщане страници на 6 броя прозорци, подготовка на стени и таван във входно антре, доставка и третиране на стени и таван преди шпакловане с дълбокопроникващ грунд, гипсова шпакловка по стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван с латексова боя в цвят, доставка и монтаж на растерен окачен таван на метални профили с плочи 60/60 с вградени шест броя лунички, с поставяне на топлоизолационна вата в кухнята, подготовка на стени за шпакловка в кухня, доставка и третиране на стени преди шпакловане с дълбокопроникващ грунд в кухня, гипсова шпакловка с полагане на стъклофибарна мрежа, доставка и монтаж 50л. бойлер, доставка и монтаж п
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на покрив на СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Дреновец“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж съществуващо покривно покритие от платна "onduline", доставка и полагане на 9 mm osb плоскости върху готова основа на покривната конструкция на сградата, доставка и полагане на пародифузно фолио върху готова основа от 9 mm osb плоскости, доставка и наковаване на дървена скара от летви и контралетви върху готова основа от 9 mm osb плоскости, доставка и покриване на покривна конструкция с платна от червени метални керемиди тип "цигла", имащи дебелина най -малко 5 mm, доставка и оформяне на покривни била с ламаринени капаци, имащи дебелина най - малко 5 mm., доставка и монтаж на снегозадържащи куки.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда читалище „Просвета - 1927”, с.Гюргич“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Гюргич, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж дървена врата, доставка и монтаж плътна врата от al профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж тръбно строително скеле, двукратно демонтаж, преместване и монтаж на тръбно строително скеле, подготовка на стени и таван за шпакловане"обръщане" страници на новомонтирана врата, доставка и третиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд, финна гипсова шпакловка по стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван с латексова боя в утвърден цвят, доставка и двукратно третиране пода на киносалона с яхтен (паркетен) лак.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на киносалон в сграда читалище „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: подготовка за шпакловане на стени и таван фоайе читалище, доставка и третиране на стени и таван фоайе читалище преди шпакловка с дълбоко проникващ грунд, гипсова шпакловка по стени и таван фоайе читалище, доставка и двукратно третиране на стени и таван фоайе читалищес латексова боя в утвърден цвят, доставка и монтаж тръбно скеле в киносалона на читалището, подготовка за шпакловане на стени и таван киносалон читалище, доставка и третиране на стени и таван киносалон читалище преди шпакловка с дълбоко проникващ грунд, частично шпакловане стени и таван киносалон читалище, доставка и двукратно третиране на стени и таван киносалон читалищес латексова боя в утвърден цвят, двукратно преместване и демонтаж тръбно скеле в киносалона на читалището, почистване и подготовка за лакиране пода на киносалон читалище, доставка и двукратно третиране с яхтен (паркетен) лак пода на киносалон читалище, почистване
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда читалище „Здравец-2007“ /УПИ VI- 936, кв. 23/ с.Дреновец“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: доставка и монтаж във фоайето на втория етаж на растерен окачен таван (размери на плочите 60 / 60 cm) на метални профили с вградени в него 5 (пет) осветителни лунички и топлоизолационна вата над него, подготовка на стени фоайе втори етаж за шпакловане, доставка и третиране стени фоайе втори етаж с дълбокопроникващ грунд, гипсова шпакловка стени фоайе втори етаж, доставка и двукратно третиране стени фоайе втори етаж с латексова боя, демонтаж дървена врата фоайе втори етаж, доставка и монтаж на врата с al профили "обръщане" страници нова врата с al профили, демонтаж дървена врата фоайе втори етаж, доставка и монтаж на врата от al профили с пълнеж от пдч плоскости, обръщане"страници нова врата с al профили, демонтаж съществуващи 4 (четири) броя дървени прпозорци, доставка и монтаж 4 (четири) броя прозорци от 5 камерни pvc профили с двоен стъклопакет, "обръщане"страници на 4 (четири) броя нови пр
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР и обновяване на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: подготовка на стени за шпакловане, доставка и третиране на стени с дълбокопроникващ грунд преди шпакловка, финна гипсова шпакловка по стени, доставка и двукратно третиране на стени с латексова боя в утвърден цвят, доставка и полагане на 3 cm топлоизо-лационни плоскости "fibran" по таван зала, дюбелиране положени по таван зала 3 cm термоизолационни плоскости "fibran", полагане стъклофибърна мрежа върху 3 cm термоизолационни плоскости "fibran" и обмазване с циментово лепило, гипсова шпакловка таван зала, доставка и двукратно третиране на тавана с латексова боя, доставка и грундиране пода на залата с бетон – контакт, доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху пода на залата, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на залата, доставка и монтаж на подови ъглови лайсни (цокъл), демонтаж съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) про
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на сграда общинска собственост –социален център за предоставяне на услуги, находяща се в УПИ 312, кв. 20, с. Ружинци- II етап“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: доставка и монтаж строително скеле по южната и по източната фасада на сградата, доставка и полагане на 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости по южната и по източната фасада на сградата, доставка и дюбелиране на 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости, положени по южната и по източната фасада на сградата, доставка и полагане на стъклофибърна мрежа върху 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости по южната и по източната фасада на сградата, полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка по южната и по източната фасада на сградата, демонтаж строително скеле по южната и по източната фасада на сградата, демонтаж стари греди по тавана на сградата, монтаж (без доставка) на нови греди 12/12 cm по тавана на сградата, доставка и полагане на теракотни плочи по подовете на двете фоайета, доставка и полагане на усилен ламинат на подове помещения от строежа, доставка и монтаж на ъглови лайсни
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с. 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Плешивец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ ремонтни работи: доставка и полагане на pvc тръба ? 120 mm, доставка и монтаж на два броя сифони, доставка и монтаж на метална решетка с размери 7,0 / 0,70 m, доставка и полагане на бетон в20, доставака и грундиране с дълбоко проникващ грунд, доставка и полагане 3 cm фасадни топлоизо-лационни хps плоскости; дюбелиране, до-ставка и полагане стъклофибърна мрежа вър-ху 3 cm термоизолационни хps плоскости; обмазване термоизолационни хps плоскости с циментово лепило и полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, доставка и полагане на гранитогресни плочи, доставка и третиране с дълбокопроникващ грунд преди полагане на 3 cm термоизолационни хps плоскости, доставка и полагане 3 cm фасадни топлоизо-лационни хps плоскости; дюбелиране, до-ставка и полагане стъклофибърна мрежа вър-ху 3 cm термоизолационни хps плоскости; обмазване термоизолационни хps плоскости с циментово лепило и полагане третирана в
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  969246 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
205    1   „ОР и обновяване на сграда общинска администрация Ружинци“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„СТРОЙПРОМ“ ЕООД 203534189
гр. Видин, ул. „Христо Ботев” № 93, ет. 1, обл. Видин
Видин BG311 3700 България
stroyprom@abv.bg +359 883388256
http://stroyprom@abv.bg +359 883388256
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
35666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

34600.93      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
193    2   „ОР на сграда общинска собственост /ПИ 122/ с. Дражинци“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

18987.28      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
201    3   ОР на сграда Кметство Тополовец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛКС” ООД 106590683
гр. Мездра, ул. „Георги Димитров“ № 8
гр. Мездра BG313 3100 България
lksmezdra@gmail.com +359 888257771
http://lksmezdra@gmail.com +359 888257771
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
17916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

17232.27      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
202    4   „ОР на сграда общинска собственост /УПИ VIII–19, кв.5/ с.Тополовец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛКС” ООД 106590683
гр. Мездра, ул. „Георги Димитров“ № 8
гр. Мездра BG313 3100 България
lksmezdra@gmail.com +359 888257771
http://lksmezdra@gmail.com +359 888257771
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
3000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2804.98      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
194    5   „ОР на сграда Кметство Динково“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4543.14      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
203    6   „ОР на сграда училище с детска градина общинска собственост – с.Черно поле“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛКС” ООД 106590683
гр. Мездра, ул. „Георги Димитров“ № 8
гр. Мездра BG313 3100 България
lksmezdra@gmail.com +359 888257771
http://lksmezdra@gmail.com +359 888257771
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
10941.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

10600.71      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
195    7   „ОР на покрив на СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Дреновец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

29963.75      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
196    8   „ОР на сграда читалище „Просвета - 1927”, с.Гюргич“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
11500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11488.30      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
197    9   „ОР на киносалон в сграда читалище „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

20825.35      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
198    10   „ОР на сграда читалище „Здравец-2007“ /УПИ VI- 936, кв. 23/ с.Дреновец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
9916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

9911.53      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
206    11   „ОР и обновяване на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„СТРОЙПРОМ” ЕООД 203534189
гр. Видин, ул. „Христо Ботев” № 93, ет. 1, обл. Видин
гр. Видин BG311 3700 България
stroyprom@abv.bg +359 883388256
http://%20stroyprom@abv.bg +359 883388256
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
34375      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

33175      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
199    12   „Реконструкция на сграда общинска собственост –социален център за предоставяне на услуги, находяща се в УПИ 312, кв. 20, с. Ружинци- II етап“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
22000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

21963.80      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
200    13   „СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8325.48      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/07/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва