Деловодна информация
02014
АСД07-2-150 09/04/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/04/2020 (дд/мм/гггг)
02014-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Основно училище Георги Сава Раковски 103194223
район Приморски, ж.к. Чайка
Варна BG331 9010 България
Димитър Димитров +359 52302359
ou_gsrakovski@abv.bg +359 52302358

Интернет адрес/и

https://ourakovski.com/

https://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/op---dost.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/20
22112000      
Доставки

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/2021 година“ по обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция №1 – учебници, издавани от издателство „Просвета- София“ АД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 33698,52 лв. без ДДС. ; 2. Обособена позиция №2 – учебници, издавани от издателство „Клет България“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 25980,75 лв. без ДДС.; 3. Обособена позиция №3 – учебници, издавани от издателство „Бит и техника“ ООД,за учебната 2020/2021 г.“ на обща стойност 2890,87 лв. без ДДС.; 4. Обособена позиция №4 – учебници, издавани от издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД, за учебната 2020/2021 на обща стойност 6305,53 лв. без ДДС.;Обособена позиция №5-учебници по „Изобразително изкуство“, издавани от издателство ИК „Рива“ АД, за учебната 2020/2021 г.“на обща стойност 522,38 лв. без ДДС.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
69398.05      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Просвета- София“ АД, за учебната 2020/2021 г.“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Просвета- София“ АД, за учебната 2020/2021 г. на обща стойност 40438,22 лв. с ДДС, съответно 33698,52 лв. без ДДС. Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки. Крайният срок за сключване на договора е до 10.04.2020г., а крайният срок на доставката до 04.09.2020г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Клет България“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от I, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Клет България“ ООД, за учебната 2020/2021 г. на обща стойност 31176,90 лв. с ДДС, съответно 25980,75 лв. без ДДС. Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки. Крайният срок за сключване на договора е до 10.04.2020г., а крайният срок на доставката до 04.09.2020г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Бит и техника“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, V, VI и VII клас, издавани от издателство „Бит и техника“ ООД, за учебната 2020/2021 г. на обща стойност 3469,04 лв. с ДДС, съответно 2890,87 лв. без ДДС. Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки. Крайният срок за сключване на договора е до 10.04.2020г., а крайният срок на доставката до 04.09.2020г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД, за учебната 2020/2021 г.“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас, издавани от издателство „С.А.Н. - ПРО“ ООД, за учебната 2020/2021 г. на обща стойност 7566,63 лв. с ДДС, съответно 6305,53 лв. без ДДС.
Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки. Крайният срок за сключване на договора е до 10.04.2020г., а крайният срок на доставката до 04.09.2020г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на учебници и електронно четими учебници по учебен предмет „Изобразително изкуство“ за учениците от I клас, издавани от издателство ИК „Рива“ АД, за учебната 2020/2021 г.“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ОУ "Георги Сава Раковски", гр. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Доставка на учебници и електронно четими учебници по учебен предмет „Изобразително изкуство“ за учениците от I клас, издавани от издателство ИК „Рива“ АД, за учебната 2020/2021 г. на обща стойност 626,85 лв. с ДДС, съответно 522,38 лв. без ДДС.Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки. Крайният срок за сключване на договора е до 10.04.2020г., а крайният срок на доставката до 04.09.2020г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3-106    1   Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/202
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/04/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Просвета - София АД 131106522
район Овча купел, ул. Земеделска № 2
София BG411 1000 България
prosveta@prosveta.bg +359 28182020
https://www.prosveta.bg/ +359 28182019
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
33698.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

33698.52      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
0000125416    2   Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/202
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

07/04/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Клет България ООД 130878827
ул. Никола Тесла 5, сграда БСР 2, ет.4
София BG411 1000 България
info@klett.bg +359 882698804
https://klett.bg/ +359 882698804
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
25980.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

25980.75      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
434    3   Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/202
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/04/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Бит и техника ООД 103795327
кв. Евксиноград, ул. 22, № 17 А
Варна BG331 9006 България
office@bititechnika.com +359 52363274
https://www.bititechnika.com/ +359 52363274
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2890.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2890.87      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
175    4   Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/202
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/04/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

С.А.Н.ПРО ООД, редставител на издателства Пиърсън Едюкейшън Лимитед- Лонгман и САНПРО 813044200
ул. Янкул войвода 30, бл. А, вх. 2
Варна BG331 9000 България
promotion@longman-bulgaria.com +359 52600516
http://www.longman-bulgaria.com/ +359 52655504
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
6305.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

6305.53      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
В 2675    5   Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2020/202
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/04/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА АД 204152370
ул. Граф Игнатиев № 53, вх. Б
София BG411 1142 България
riva@rivapublishers.com +359 29865686
https://www.rivapublishers.com/index.php +359 29864626
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
522.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

522.38      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
https://www.cpc.bg/ +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10 ( десет) дни при спазване на разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/04/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права на интелектуална собственост. Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3,ал.2,т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл.18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.
Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09- 48/13.01.2020г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година.
Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва