Деловодна информация
00940
12-00- 06/04/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
06/04/2020 (дд/мм/гггг)
00940-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агнеция за насърчаване на малките и средните предприятия 131304835
ул. Леге № 2-4
София BG411 1000 България
Боряна Минчева +359 29407974
office@sme.government.bg +359 29407932

Интернет адрес/и

https://www.sme.government.bg/

https://www.sme.government.bg/?p=47411


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България
79952000      
Услуги

„Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.
Обособена позиция № 2: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП”.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
650000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

“Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „ИК" 2014-2020" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Република България

В рамките на настоящата поръчка се предвижда провеждането на различни типове събития, всяко от които предполага различна продължителност - 1, 2 или 3 дни, както и различен брой участници във всяко от тях. В зависимост от броя на участниците, събитията са разделени на следните типове:
Тип 1. Събитие на 50 участника;
Тип 2. Събитие за 100 участника;
Тип 3. Събитие за 150 участника;
Тип 4. Събитие за 200 участника;
Тип 5. Събитие за 250 участника;
Тип 6. Събитие за 300 участника.
За всеки от дните на провеждане на събитията по всички дейности следва да бъдат осигурени следните услуги:
1. Осигуряване на зала (разположена в хотел с категория минимум 4 звезди или извън хотел - на други места, предлагащи същите условия, в зависимост от представителността на конкретната проява);
2. Осигуряване на необходимото пълно техническо оборудване и техническа поддръжка за времето на провеждане на събитията;
3. Кетъринг услуги: по 2 кафе паузи и по 1 обяд на ден;
4. Преводачески услуги
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП"

II.2) Описание 1

„Услуги по осигуряване на логистика за провеждане намеждународни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Република България

В рамките на настоящата поръчка се предвижда провеждането на различни типове събития, всяко от които предполага различна продължителност – 1, 2 или 3 дни, както и различен брой участници във всяко от тях. В зависимост от броя на участниците, събитията са разделени на следните типове:
Тип 1. Събитие за 50 участника;
Тип 2. Събитие за 100 участника;
Тип 3. Събитие за 150 участника;
Тип 4. Събитие за 200 участника;
Тип 5. Събитие за 250 участника;
Тип 6. Събитие за 300 участника.
За всеки от дните на провеждане на събитията по всички дейности следва да бъдат осигурени следните услуги:
1. Осигуряване на зала (разположена в хотел с категория минимум 4 звезди или извън хотел – на други места, предлагащи същите условия, в зависимост от представителността на конкретната проява);
2. Осигуряване на необходимото пълно техническо оборудване и техническа поддръжка за времето на провеждане на събитията;
3. Кетъринг услуги: по 2 кафе паузи и по 1 обяд на ден;
4. Преводачески услуги
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 189-459772 (напр. 2015/S 123-123456)   и  935543 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОПИК-6-1-2/16.03.2020    1   "Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република, финисирани със средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/03/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Беневент ЕООД 131453277
бул. Черни връх № 20, вх. Б, ет. 5, ап.19
София BG411 1421 България
maria.mihovska@benevent.bg +359 24918341
+359 24263691
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

400000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОПИК-6-1-3/16.03.2020    2   Услуги по осигуряване на логистика за провеждане намеждународни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП”
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/03/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Беневент ЕООД 131453277
бу. Черни Връх № 20, вх. Б, ап. 19
София BG411 1421 България
maria.mihovska@benevent.bg +359 24918341
+359 24263691
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

250000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/04/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва