Деловодна информация
01026
15-14-31 01/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
01026-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Искър 000413942
гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38
Искър BG314 5868 България
Теменужка Василева; Бистра Минковска +359 0879010314
iskar@atlantis.bg +359 065162196

Интернет адрес/и

http://iskarbg.nit.bg

https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-77/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Спешен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на спешен/авариен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на Общинска администрация - гр. Искър“, находяща се на ул.“Георги Димитров“ №38, гр.Искър. Ремонтни дейности по покривното покритие, които ще се извършат с настоящата поръчка са следните: - Отстраняване на накъсаната хидроизолация; - Наковаване на дървена скара върху старата ламарина; - Монтаж на нова ЛТ ламарина; - Обшивка на съществуващия стоманобетонов борд с поцинкована ламарина; Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията Техническа спецификация и приложената към нея количествена сметка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
10157.98      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Мястото за изпълнение на поръчката е в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България.

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на спешен/авариен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на Общинска администрация - гр. Искър“, находяща се на ул.“Георги Димитров“ №38, гр.Искър. Ремонтни дейности по покривното покритие, които ще се извършат с настоящата поръчка са следните: - Отстраняване на накъсаната хидроизолация; - Наковаване на дървена скара върху старата ламарина; - Монтаж на нова ЛТ ламарина; - Обшивка на съществуващия стоманобетонов борд с поцинкована ламарина; Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията Техническа спецификация и приложената към нея количествена сметка.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА не    не
Цена
цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  966253 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-ОА-108       Спешен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/04/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„АРТ - СТРОЙ” ООД град Плевен 114005909
гр. Плевен 5800, област Плевен, УЛ. „ДОЙРАН” № 140, ет.4, офис 4
Плевен BG314 5800 България
jordanartarski@abv.bg +359 06483-9380
+359 06483-9380
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
10176.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

10157.98      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Краен срок за подаване на жалби: договорът е сключен във връзка с чл. 112, ал.7, точка 1 и точка 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/04/2020 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Вследствие на негативното влияние на метеорологичните условия през зимния сезон (силен вятър и валежи от дъжд), е констатирано от служители на общината, дирекция СИРТСУ следното: Сградата на Общинска администрация – гр. Искър е с дървена покривна конструкция, покрита с ламаринени профили и хидроизолация. Вследствие на силните ветрове със скорост от 10 до 24м/сек за периода от 20.02.2020г до 10.03.2020г. , голяма част от хидроизолацията на покрива се е накъсала и от валежите в първите дни на месец март, стаите и коридорите на третия етаж са се наводнили. При направения оглед се установи, че ламарината под изолацията на много места е изгнила и с множество дупки. Това налага спешни ремонтни дейности по покривното покритие. Обстоятелствата за неотложност в конкретния случай не се дължат на действия или бездействия на възложителя, а на “непредвидени обстоятелства”. Съгласно т.17 от ДР на ЗОП под „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които затрудняват или нарушават нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. Доколкото задължението за възложителя за осигуряване на eжедневното изпълнение на задълженията на служителите от администрацията и въз основа на създалите се недопустими дефекти и повреди, е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и тъй като не е възможно спазването на сроковете по чл. 178, ал. 2 и ал.4 от ЗОП. Отчитайки условията на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 и т. 5 – 9 или когато: 1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.) е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя, В тази връзка е взето Решение от Възложителя за обявяване на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва