Деловодна информация
2538
ОПИ-004 23/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
02538-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Апелативна прокуратура-гр.Пловдив 1218173090412
пл.Съединение №3
Пловдив BG421 4000 България
Дафинка Димитрова Герджикова-Славчева +359 32600401
apelprok@plv.prb.bg +359 32600439

Интернет адрес/и

https://www.prb.bg/bg/applovdiv

https://www.prb.bg/bg/applovdiv/obshestveni-porchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр.Пловдив, предоставени на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив"
09323000      
Доставки

Прогнозното количество за доставка на топлоенергия за период от четири години е в размер на 1170 МВтч.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
125586      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09323000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, пл. "Съединение"№3

Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр.Пловдив, предоставени на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив".Прогнозното количество за доставка на топлоенергия за период от четири години е в размер на 1170 МВтч. Договорът се сключва за срок от 4 (четири) години, считано от датата на подписването му или до последният ден от срока на валидност на притежаваната от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД лицензия с предмет пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив, в случай че същата не бъде подновена или продължена.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 39 ал.1 т.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43 ал.2 т.3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Местонахождението на имота, за които ще се осигурява доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, е гр. Пловдив.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
011       Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имат на територията на гр.Пловдив, предоставени на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/10/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕВН България Топлофикация ЕАД 115016602
ул. Христо Г. Данов № 37
Пловдив BG421 4000 България
nataliya.mihaylova@evn.bg +359 32301150
http://www.evn.bg +359 32278517
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

125586      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/10/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


С оглед прогнозната стойност на доставката, са налице условията на чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлина енергия. "ЕВН България Топлофикация" ЕАД има издадена лицензия № Л-010-05/17.10.2000г. от КЕВР за пренос на топлинна енергия на територията на гр.Пловдив със срок на действие 20г., от което е видно, че "ЕВН България Топлофикация" ЕАД е носител на изключителни права за пренос на топлинна енергия за територията на гр. Пловдив, придобити по силата на административен акт. Предвид изложеното дружеството "ЕВН България Топлофикация" ЕАД притежават изключителни права по смисъла на § 2, т.47 от ДР на ЗОП за изпълнение на дейността, предмет на настоящата поръчка. Номера на посочената лицензия е вписана в публичните регистри на КЕВР и може да се открият на Интернет адреса на КЕВР (http://www.dker.bg/registri/litsenzii).

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва