Деловодна информация
00447
92-04-48 17/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00447-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАД, дирекция ПОЧРД +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-166

Интернет адрес/и

https://www.registryagency.bg/bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/organizirane-i-provezhdane-na-specializirani-p/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването... 92-04-48/19
80511000      
Услуги

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване.
Тема 1: „Управление на Microsoft операционни системи“ – 8 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 2-ма/5-ма служители на Агенция по вписванията (по отделните курсове). Макс. допустима стойност на услугите: 48 000 лв. без ДДС.
Тема 2: „Управление на CISCO комутатори и маршрутизатори“ - 4 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 уч. часа, брой обучаващи се: 5-ма служители на Агенция по вписванията. Макс. доп. стойност на услугите: 8 000 лв. без ДДС.
Тема 3: „Администрация на VMWARE“ - 3 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 уч. часа, брой обучаващи се: 2-ма служители на Агенция по вписванията. Макс. доп. стойност на услугите: 26 000 лв. без ДДС.
- ІІ.2.14
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
80511000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване.
Тема 1: „Управление на Microsoft операционни системи“ – 8 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 2-ма/5-ма служители на Агенция по вписванията (по отделните курсове). Максимална допустима стойност на услугите: 48 000 лв. без ДДС.
Тема 2: „Управление на CISCO комутатори и маршрутизатори“ - 4 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 5-ма служители на Агенция по вписванията. Максимална допустима стойност на услугите: 8 000 лв. без ДДС.
Тема 3: „Администрация на VMWARE“ - 3 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 учебни часа, брой обучаващи се: 2-ма служители на Агенция по вписванията. Максимална допустима стойност на услугите:
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG05SFOP001-2.006-0003-C01/03.08.2018 г. с наименование: "Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията чрез усъвършенстване на знанията и практическите им...

към ІІ.2.4: Тема 4: „Администрация на Linux базирани системи“ - 3 курса на обучение; продължителност: 5 дни, 40 уч. часа, бр. обучаващи се: 3-ма служ. на АВ. Макс. доп. стойност на услугите: 6 300 лв. без ДДС.
Тема 5: „Тестване на информационни системи“ - 2 курса на обучение; продължителност: 2 дни, 16 уч. часа, бр. обучаващи се: 20 служ. на АВ. Макс. доп. стойност на услугите: 28 000 лв.без ДДС
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  932845 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Решение №РД-04-31/12.09.2019 г. за прекратяване на процедурата на осн. чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.Допуснатите нарушения: техническа грешка при посочване на възложителя и неспазване на срока по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП за публикуване на решението в профила на купувача в деня на публикуване в РОП не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
Към ІІ.2.13: ...умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуникационни програмни продукти"; процедура BG05SFOP001-2.006 "Специализирани обучения за централната администрация" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 2988-4070
http://www.cpc.bg +359 2980-7315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. "д" от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решението.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА


Услугите, предвидени за изпълнение, са посочени в Приложение №2 "Списък на социалните услуги и други специфични услуги към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, а именно: "Услуги по обучение на персонала" с код по СРV 80511000-9. За тази група услуги чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП допуска провеждане на процедура на пряко договаряне на осн. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва