Деловодна информация
01175
386 09/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
09/08/2019 (дд/мм/гггг)
01175-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН 175905638
ул.Акад. Георги Бончев бл.25
София BG411 1113 България
Наталия Вучева - гл.счетоводител +359 29792311
n.vucheva@bas.bg +359 28710107

Интернет адрес/и

http://www.iempam.bas.bg/

http://www.iempam.bas.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по информационни и комуникационни технологии /ИИКТ/ 175905727
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.2
София BG411 1113 България
проф. дмн Галя Ангелова - Директор на ИИКТ-БАН +359 29796611
iict@bas.bg +359 28707273

Интернет адрес/и

http://www.iict.bas.bg/index.html

http://www.iict.bas.bg/op.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по електрохимия и енергийни системи 'акад. Евгени Будевски' /ИЕЕС/ 000662089
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.10
София BG411 1113 България
проф. дхн Евелина Славчева - Директор на ИЕЕС-БАН +359 28722543
eslavcheva@iees.bas.bg +359 28722544

Интернет адрес/и

http://iees.bas.bg/bg/aboutUs-108/mission-109

http://iees.bas.bg/bg/procedures-113/profile-129

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по минералогия и кристалография 'акад. Иван Костов' /ИМК/ 831906364
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.107
София BG411 1113 България
проф. д-р Росица Николова - Директор на ИМК +359 29797055
mincryst@clmc.bas.bg +359 29797056

Интернет адрес/и

http://www.imc.bas.bg/bg1/

http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по полимери /ИП/ 000665295
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.103А
София BG411 1113 България
проф. д-р Нели Косева - директор на ИП +359 28700309
office@polymer.bas.bg +359 28700309

Интернет адрес/и

http://www.polymer.bas.bg/index.php?lang=bg

http://www.polymer.bas.bg/index.php?lang=bg

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по невробиология /ИНБ/ 000663747
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.23
София BG411 1113 България
проф. Рени Калфин - директор на ИНБ +359 29792151
office@bio.bas.bg +359 28719109

Интернет адрес/и

http://www.bio.bas.bg/neurobio/BG/index.htm

http://www.bio.bas.bg/neurobio/BG/public_orders_rec.htm

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по микробиология акад. Стефан Ангелов /ИМикБ/ 000663700
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.26
София BG411 1113 България
чл.кор. двмн Христо Найденски - директор на ИМикБ +359 29793157
micb@microbio.bas.bg +359 28700109

Интернет адрес/и

http://microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microbio/Homepage%20bg.html

http://microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microbio/Profil%20.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство /ИБФБМИ/ 175905455
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.21
София BG411 1113 България
чл.-кор. проф. дбн Андон Косев - директор на ИБФБМИ +359 29793607
kossev@bio.bas.bg +359 28723787

Интернет адрес/и

http://biomed.bas.bg/bg/

http://biomed.bas.bg/bg/customer-profile/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по катализ /ИК/ 000710936
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.11
София BG411 1113 България
доц. д-р Силвия Тодорова - директор на ИК +359 29712967
icatalys@is.bas.bg +359 29712967

Интернет адрес/и

http://www.ic.bas.bg/

http://www.ic.bas.bg/?lang=1

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска академия на науките 000662018
ул. 15-ти Ноември №1
София BG411 1040 България
инж. Ивайло Петров - ст. експерт отдел УС, БАН +359 29795298
i.petrov@cu.bas.bg +359 29817262

Интернет адрес/и

http://www.bas.bg/

http://www.bas.bg/профил-на-купувача/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по физиология на растенията и генетика /ИФРГ/ 175905570
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.21
София BG411 1113 България
доц. д-р Румяна Василевска-Иванова - директор на ИФРГ +359 2872817
ifrg@bio21.bas.bg +359 28739952

Интернет адрес/и

http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/

http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=5743

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Геологически институт 'Страшимир Димитров' /ГИ/ 000665352
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.24
София BG411 1113 България
проф.д-р Радослав Наков - Директор на ГИ +359 28723563
geolinst@geology.bas.bg +359 28724638

Интернет адрес/и

http://www.geology.bas.bg/index_bg.html

http://www.geology.bas.bg/contracts/profile.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ 175905823
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.3
София BG411 1113 България
чл.-кор. Николай Милошев - Директор на НИГГГ +359 29793322
office@geophys.bas.bg +359 29713005

Интернет адрес/и

http://www.niggg.bas.bg/

http://www.niggg.bas.bg/konkursi/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за космически изследвания и технологии /ИКИТ/ 175905702
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1
София BG411 1113 България
проф. д-р Румен Недков - Директор на ИКИТ +359 29883503
office@space.bas.bg +359 29883503

Интернет адрес/и

http://www.space.bas.bg/

http://www.space.bas.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей /ИЕФЕМ/ 175905773
ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.6
София BG411 1113 България
доц. д-р Петко Христов - Директор на ИЕФЕМ +359 29793011
office@iefem.bas.bg +359 28704209

Интернет адрес/и

http://iefem.bas.bg/

http://iefem.bas.bg/profil-na-kupuvacha

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ 000665231
бул. 'Цариградско шосе' № 72, ж.к. Младост 1А
София BG411 1784 България
Доц. д-р Лъчезар Георгиев - Директор на ИЯИЯЕ +359 29743761
inrne@inrne.bas.bg +359 29753619

Интернет адрес/и

http://www.inrne.bas.bg/

http://www.inrne.bas.bg/index.php/op/c411

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по физика на твърдото тяло 'акад. Георги Наджаков' /ИФТТ/ 000662025
бул. Цариградско шосе № 72
София BG411 1784 България
проф.дфн Хассан Шамати - Директор на ИФТТ +359 28758061
director@issp.bas.bg +359 24169357

Интернет адрес/и

http://www.issp.bas.bg/?lang=bg

http://www.issp.bas.bg/public-procurement/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по електроника 'акад. Емил Джаков' /ИЕ/ 000663694
бул. Цариградско шосе № 72
София BG411 1784 България
проф.дфн Лъчезар Аврамов - Директор на ИЕ +359 28750077
die@ie.bas.bg +359 29753201

Интернет адрес/и

http://www.ie-bas.dir.bg/

http://www.ie-bas.dir.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория /ИА с НАО/ 831654397
бул. Цариградско шосе № 72
София BG411 1784 България
проф. д-р Евгени Семков - Директор на ИА с НАО +359 29741910
office@astro.bas.bg +359 29741910

Интернет адрес/и

http://www.astro.bas.bg/

http://www.astro.bas.bg/profil_k.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по биология и имунология на размножаването 'акад. К. Братанов' /ИБИР/ 000662139
бул. Цариградско шосе № 73
София BG411 1784 България
проф. д-р Сорен Хайрабедян - Директор на ИБИР +359 28720018
ibir@abv.bg +359 28720022

Интернет адрес/и

http://ibir.bas.bg/

http://ibir.bas.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по български език 'проф. Любомир Андрейчин' /ИБЕ/ 000665498
бул. Шипченски проход № 52, бл.17
София BG411 1113 България
проф.д-р Светла Коева - Директор на ИБЕ +359 28722302
ibl@ibl.bas.bg +359 28722302

Интернет адрес/и

http://ibl.bas.bg/

http://ibl.bas.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика 'акад. Ангел Балевски' /ИМСТЦХА/ 000662064
бул. Шипченски проход № 67
София BG411 1574 България
проф. дтн Людмил Дренчев - Директор на ИМСТЦХА +359 24626220
ljudmil.d@ims.bas.bg +359 24626202

Интернет адрес/и

http://ims.bas.bg/

http://ims.bas.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ 175905652
ул. Майор Юрий Гагарин № 2
София BG411 1113 България
доц. Анна Ганева - Директор на ИБЕИ +359 28736137
iber@iber.bas.bg +359 28705498

Интернет адрес/и

http://www.iber.bas.bg/

http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/378

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за гората /ИГор/ 000662192
бул. Св. Климент Охридски № 132
София BG411 1756 България
доц. д-р Миглена Жиянски - Директор на ИГор +359 29620447
forestin@bas.bg +359 29620447

Интернет адрес/и

http://www.bas.bg/fribas/?lang=bg

http://www.bas.bg/fribas/?page_id=893

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален природонаучен музей /НПМ/ 000665612
бул. Цар Освободител № 1
София BG411 1000 България
проф. Николай Спасов - Директор на НПМ +359 29882894
contact@nmnhs.com +359 29882894

Интернет адрес/и

http://www.nmnhs.com/

http://www.nmnhs.com/documents/b_profile.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Ботаническа градина на БАН 831375369
п.к. 664 /адрес на управление: ул. 'Околовръстен път' № 22/
София BG411 1000 България
доц. д-р Антоанета Петрова - Директор на Ботаническа градина на БАН +359 29671105
bggarden.bas@abv.bg +359 29672823

Интернет адрес/и

http://garden-bas.org/

http://garden-bas.org/bg/Profil-na-kupuvacha.c149

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за балканистика с Център по тракология 'проф. Александър Фол' /ИБЦТ/ 175906035
ул. Московска № 45
София BG411 1000 България
проф. д-р Румяна Прешленова - Директор на ИБЦТ +359 29806297
ibct@balkanstudies.bg +359 29806297

Интернет адрес/и

http://balkanstudies.bg/bg/

http://balkanstudies.bg/bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за изследване на изкуствата /ИИИзк/ 000665562
ул. Кракра № 21
София BG411 1000 България
доц.д-р Емануел Мутафов - Директор на ИИИзк +359 29882406
office@artstudies.bg +359 29882405

Интернет адрес/и

http://artstudies.bg/

http://artstudies.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален археологически институт с музей /НАИМ/ 000670919
ул. Съборна № 2
София BG411 1000 България
доц.д-р Христо Попов - Директор на НАИМ +359 29882406
naim@naim.bg +359 29882405

Интернет адрес/и

http://www.naim.bg/

http://naim.bg/bg/content/news/600/885/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кирило-Методиевски научен център /КМНЦ/ 831143303
ул. Московска № 13
София BG411 1000 България
проф.д-р Славия Бърлиева - Директор на КМНЦ +359 29870261
kmnc@kmnc.bg +359 29866962

Интернет адрес/и

http://www.kmnc.bg/

http://www.kmnc.bg/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за икономически изследвания /ИИкИ/ 000664460
ул. Аксаков № 3
София BG411 1000 България
проф. д-р Александър Тасев - Директор на ИИкИ +359 28104010
ineco@iki.bas.bg +359 29882108

Интернет адрес/и

http://www.iki.bas.bg/

http://www.iki.bas.bg/obshtestveni-porachki

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за държавата и правото /ИДП/ 831906179
ул. Сердика № 4, етаж 3
София BG411 1000 България
проф.д-р Ирена Илиева - Директор на ИДП +359 29874902
ipn_ban@bas.bg +359 29874902

Интернет адрес/и

http://www.ipn-bg.org/

http://www.ipn-bg.org/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт за изследване на обществата и знанието /ИИОЗ/ 175906003
ул. Московска № 13А
София BG411 1000 България
проф. дфн Веселин Петров - Директор на ИИОЗ +359 29809086
institutesk@gmail.com +359 29805895

Интернет адрес/и

http://issk-bas.org/

http://issk-bas.org/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Централна лаборатория по приложна физика /ЦЛПФ/ 000674910
бул. Санкт Петербург № 61
Пловдив BG421 4000 България
доц. д-р Лиляна Колаклиева - Директор на ЦЛПФ +359 32635019
clapbas@mbox.digsys.bg +359 32632810

Интернет адрес/и

http://www.clap-bas.com/

http://www.clap-bas.com/index.php?ID=121

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Дом на учения 121330931
бул. “Шипченски проход” № 50, бл.16, кв. Гео Милев
София BG411 1113 България
Валентин Манов - Директор на Дом на учения +359 2870240
housebas@bas.bg +359 28716609

Интернет адрес/и

http://www.domnaucheniya.com/

http://www.domnaucheniya.com/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по океанология ‚проф. Фритьоф Нансен‘ (ИО) 000080612
ул. “Първи май” № 40, ПК 152
Варна BG331 9000 България
проф. д-р Снежанка Мончева – Директор на ИО +359 52370484
ffice@io-bas.bg +359 52370483

Интернет адрес/и

http://io-bas.bg/

http://io-bas.bg/porachki-2018/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия (ИОХЦФ) 000663668
ул. ‚Акад. Георги Бончев‘, Бл. 9
София BG411 1113 България
проф. дн Светлана Симова – Директор на ИОХЦФ +359 29606140
director@orgchm.bas.bg +359 28700225

Интернет адрес/и

http://www.orgchm.bas.bg/

http://www.orgchm.bas.bg/dokumenti_bg.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общоакадемично Помощно Звено ‚Почивно дело‘ - БАН (ОПЗ Почивно дело) 177333837
ул. ‚Акад. Георги Бончев‘, Бл.3
София BG411 1113 България
Нели Братоева – Директор на ОПЗ 'Почивно дело' +359 29925587
admin@bas-chg.com +359 29817262

Интернет адрес/и

www.bas-chg.com

www.bas-chg.com

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по роботика ‚Свети Апостол и Евангелист Матей‘ (ИР) 175905481
ул. ‚Акад. Георги Бончев‘, Бл.2, ПК 79
София BG411 1113 България
Доц. д-р Август Иванов – Директор на ИР-БАН +359 28703361
radka.nikolova.bas@abv.bg +359 24053061

Интернет адрес/и

http://ir.bas.bg/index.html

http://ir.bas.bg/profile/profile.html

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по оптически материали и технологии ‚акад. Йордан Малиновски‘ (ИОМТ) 175905780
ул. ‚Акад. Георги Бончев‘, блок 109
София BG411 1113 България
проф. д-р Цветанка Бабева – Директор на ИОМТ +359 28720073
iomt@iomt.bas.bg +359 28720073

Интернет адрес/и

http://www.iomt.bas.bg/начало

http://www.iomt.bas.bg/профил-на-купувача/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Издателство на БАН ‘Проф. Марин Дринов‘ 000629048
ул. „Акад. Георги Бончев“, Блок 6
София BG411 1113 България
Димитър Радичков - Директор на Издателство на БАН ‘Проф. Марин Дринов‘ +359 28720922
APH@APH.BAS.BG +359 28704054

Интернет адрес/и

HTTP://WWW.BASPRESS.COM/

HTTP://BASPRESS.COM/NEWS.PHP?L=B&OBP=1&CAT=2

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по математика и информатика /ИМИ/ 000665249
ул. „Акад. Георги Бончев“, Блок 8
София BG411 1113 България
акад. Веселин Дренски - Директор на ИМИ +359 28701072
director@math.bas.bg +359 29713649

Интернет адрес/и

http://math.bas.bg/

http://math.bas.bg/профил-на-купувача/

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институ по механика 000663718
ул. „Акад. Георги Бончев“, Блок 4
София BG411 1113 България
Проф. Петър Джонджоров - директор на Институт по механика +359 29733140
director@imbm.bas.bg +359 28707498

Интернет адрес/и

http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/home

http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/protseduri-sled-15-04-2016


I.2) Съвместно възлагане

ДА
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Наука, научна дейност.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН.
09310000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
28867.46      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

В обекти на БАН и самостоятелните звена на БАН на територията на страната - Р България.

Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН на територията на страната. Общото прогнозно количество потребление на ел. енергия за срока на поръчката 18 месеца е 25 297.78 Mwh, като това количество не е нито минимално, нито максимално и по време на изпълнение на поръчката може както да не бъде достигнато, така и да бъде надвишено. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. При прилагане на опцията за удължаване срока на договора с до 6 месеца, прогнозното количество потребление за срок от 24 месеца е 33 730.37 MWh.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при съгласие на страните, срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен с до 6 месеца. Така общият срок за изпълнение на поръчката може да бъде 24 месеца.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 070-164307 (напр. 2015/S 123-123456)   и  905968 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ОП-04-02/31.07.2019 г.       Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
бул. ''България'' № 118
София BG411 1618 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
+359 24169843
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
32221.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

28867.46      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

В т. II.1.7 е посочена прогнозна стойност на поръчката за срок от 18 месеца. Тази стойност не е нито минимална нито максимална и за срок от 18 месеца може както да бъде надвишена, така и да не бъде достигната. Окончателната стойност на поръчката ще се определи на база действително извършени плащания от Възложителя към Изпълнителя за действително потребените количества ел. енергия.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва