Деловодна информация
00272
3101 07/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
07/08/2019 (дд/мм/гггг)
00272-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
с.Ружинци BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/03/05/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции“
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт, обновяване фасади, ремонт покриви, подмяна дограма и др. в съответствие с приложената към документацията за участие техническа спецификация.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
213342.71      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Бело поле, с.Тополовец, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин

Обособена позиция № 1 „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“, включва следните обекти:
1. ОР на сграда общинска собственост /УПИ VIII–19, кв.5/ с.Тополовец, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демонтаж съществуваща външна (ексте-риорна) дървена дограма - пет броя прозорци и три витрини, Демонтаж съществуваща външна (ексте-риорна) дървена входна врата, Доставка и монтаж по списификация на петкамерна PVC дограма за неотваряеми витрини южна и източна фасада със стъклопакет, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж по списификация на петкамерна PVC дограма за пет прозореца северна, източна и западна фасади със стъклопакет, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж подпрозоречни дъски (вътрешни PVC первази) с ширина 15 cm на 16 (шестнадесет) броя прозорци, Доставка и монтаж по списификация на плътна входна врата от AL профили , имаща коефицинт на топлопре
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„СМР на покриви на сгради - общинска собственост“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Гюргич, с.Дражинци, община Ружинци, област Видин

Обособена позиция № 2. „СМР на покриви на сгради - общинска собственост“ , включва следните обекти:
1. ОР на покрив на сграда общинска собственост /УПИ I-138, кв.10/ с.Гюргич, включва следните основни видове строително монтажни работи: демонтаж (сваляне) покривно покритие от керемиди, ремонт дървена покривна конструкция с фасониран иглолистен материал, ремонт комини сграда, обшивка комини с поцинкована ламарина, боядисване комини с бял фасаген, доставка и наковаване на дървена скара от летви върху съществуващи столици, доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, доставка и оформяне на покривни майи с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, доставка и шахматен монтаж снегозадържащи профили от ламарина с полиестерно покритиеимащи дебелина, не по-малка от 5 mm по покрив сграда, доставка и полагане челни дъски по стрехи сграда, третиране челни дъски с грунд (безир)
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 3. „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“, включва следните основни видове строително монтажни работи: Доставка и направа двускатна дървена покривна конструкция върху плосък покрив, Доставка и покриване с 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости върху готова основа на дървената покривна конструкция сграда, Доставка и покриване с подпокривно парадифузно фолио върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и наковаване на дървена скара от летви и контралетви върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, Доставка и оформяне на покривна майя с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, Доставка и направа едноскатен дървен навес пред южна фасада сграда, Доставка и шахматен монтаж снегозадържащи профили от ламарина с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„СМР на читалищни сгради – общинска собственост“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 4. „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“, включва следните обекти:
1. ОР на сграда читалище „Здравец-2007“ /УПИ VI- 936, кв. 23/ с.Дреновец, включва следните основни видове строително монтажни работи: доставка и грундиране с бетон - контакт пода на зрителната зала читалище, доставка и полагане изравнителна циментова замазка върху пода на зрителната зала читалище, доставка и полагане гранитогресни плочи върху пода на зрителната зала читалище , доставка и монтаж ъглови лайсни (цокъл) под зрителна зала читалище, циклене дъсчен под сцена на зрителната зала читалище , доставка и двукратно полагане яхтен паркетен лак върху дървен под сцена зрителна зала читалище. Демонтаж и премахване компрометирана подова настилка в зала библиотека, Доставка и грундиране с бетон - контакт пода на зала библиотека, доставка и полагане изравнителна циментова замазка върху пода на библиотеката, доставка и полагане гранитогресни плочи върху пода на библиотеката, доставка и монтаж
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 5. „ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/“, включва следните обекти:
1. ОР на сграда общинска собственост – Детска градина /кухня/ с.Ружинци, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демонтаж съществуваща външна (екстериорна) дървена дограма - 16 (шестадесет) броя прозорци и 3 (три) врати, Демонтаж съществуваща външна (екстериорна) метална дограма - 1 (една) витрина и една трикрила врата, Подзиждане два прозореца на западната фасада и на част от витрината на котелното помещение с керамични тухли, Подзиждане част от входна врата на котелното помещение с керамични тухли, Доставка и монтаж по списификация на четирикамерна PVC дограма за 16 (шестнадесет) прозореца със стъклопакети, имаща коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас А), Доставка и монтаж по списификация на 3 (три) плътни входни врати от AL профили, имащи коефицинт на топлопреминаване не повече от 1,3 kW/m2К (клас
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Обособена позиция № 6. „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“, включва следните основни видове строително монтажни работи: Демонтаж (сваляне) покривно покритие от керемиди, Ремонт комини сграда, Обшивка комини с поцинкована ламарина, Боядисване комини с бял фасаген, Доставка и покриване с 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости върху готова основа на дървената покривна конструкция сграда, Доставка и покриване с подпокривно парадифузно фолио върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и наковаване на дървена скара от летви и контралетви върху готова основа от 9 mm влагоустойчиви OSB плоскости, Доставка и покриване с червени метални керемиди тип "Цигла" с полиестерно покритие, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, върху готова покривна конструкция, Доставка и оформяне на покривни била с ламаринени капаци, имащи дебелина не по-малка от 5 mm, Доставка и полагане челни дъски по стрехи сграда, Третиране челни
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2019/S 045-101878 (напр. 2015/S 123-123456)   и  898048 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
153    1   „СМР за обновяване фасади на сгради- общинска собстевност“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с.Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
25125      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

24487.42      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
154    2   „СМР на покриви на сгради - общинска собственост“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
24500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

24160.27      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
152    3   „ОР на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„СТРОЙПРОМ” ЕООД 203534189
гр. Видин, ул. „Христо Ботев” № 93, ет. 1
гр. Видин BG311 3700 България
stroyprom@abv.bg +359 883388256
http://stroyprom@abv.bg +359 883388256
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
55500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

52980.89      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
155    4   „СМР на читалищни сгради – общинска собственост“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
6
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
39775      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

38522.71      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
156    5   ОР на сгради- общинска собственост в с.Ружинци/Детска градина-кухня и сграда в УПИ 312, кв. 20/
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
48766.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

48115.76      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
157    6   „ОР на покрив на сграда общинска собственост – Жилищен блок 9 апартамента и Апартамент №1, ет.1 с.Дреновец“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД 204796778
с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14
с. Хърлец BG313 3329 България
diananikol01@abv.bg +359 888906057
http://diananikol01@abv.bg +359 888906057
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
25360      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

25075.66      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/08/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва