Деловодна информация
3092
АСД-06-455 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/07/2019 (дд/мм/гггг)
03092-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Професионална гимназия по селско стопанство Васил Левски 000458599
Братя Миладинови - север № 53 а
Първомай BG421 4270 България
Росица Генова - директор +359 33662912
pgss_parvomai@abv.bg +359 33662912

Интернет адрес/и

https://pgss-vlevski.com

https://pgss-vlevski.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски град Първомай
09134200      
Доставки

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски град Първомай до - 150 000 литра за период от 5 години - 2019,2020,2021,2022,2023 и 2024г. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качеството на течните горива, условията и начина на техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай,4270, обл. Пловдив
Обща прогнозна стойност на поръчката ( в лв. без ДДС): до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
250000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Първомай, ПГСС В.Левски

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски град Първомай до - 150 000 литра за период от 5 години - 2019,2020,2021,2022,2023 и 2024г. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качеството на течните горива, условията и начина на техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай,4270, обл. Пловдив
Обща прогнозна стойност на поръчката ( в лв. без ДДС): до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
По-ниски разходи    1
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предметът на ностоящата обществена поръчка, включва доставка на гориво - дизел, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с борсов посредник и по реда на закона за стоковите борси и тържища. Поради тази причина разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно и ще затрудни дейността на възложителя и на борсовия посредник.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  918283 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
АСД-02-2842/10.07.19г.       Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски гр. Първомай
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

10/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Униброкс ЕООД 203748008
ж.к. Възраждане, ул. Н.Рилски,2
Русе BG323 7000 България
unibroks@abv.bg +359 885333937
+359 885333937
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

250000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
ул. Витоша 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Съгласно чл.79, ал.1 т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предметът на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт от Министерски съвет по предложение на Министъра на финансите.Изборът на процедура по договаряну без предварително обявление в настоящия случей се обославя от обстоятелството, че стоката предмет на доставка е дизел и е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1 т.7 от ЗОП. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигането на целите и принципите залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП.
В съответствие на чл. 79, ал.4 от ЗОП, договорите за възлагане на обществена поръчка се сключват по правилата на съответната борса.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва