Деловодна информация
00035
08-00-198.2 26/06/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/06/2019 (дд/мм/гггг)
00035-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

общена Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова - заместник кмет +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/19667


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „ ОП 2018-11
45231300      
Строителство

Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „, подробно индивидуализирани в Техническите спецификации в ТОМ II-КНИГА II от документация и проектната документация.Предмета е разделен на: Обособена позиция 1. включва: Частична подмяна на улична, водопроводна мрежа на село Драговищица, без клонове:
•Гл.кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m.
• Клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294m.
• Клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107m.
• Клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202m.
• Клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251m
Обособена позиция 2. включва: Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци.
Обособена позиция 3. включва: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, Ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци, Ремонт на напорен резервоар 500 m3.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
3925761.05      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

село Драговищица,общ. Костинброд, обл. Софийска

Изпълнение на подмяна на водопроводна мрежа в село Драговищица съгласно работния проект, от който са изключени следните клонове:Частична подмяна на улична, водопроводна мрежа на село Драговищица, без клонове: Гл.кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m.; Клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294m.; Клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107m.; Клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202m.; Клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251m, в съответствие с Техническите спецификации и проектната документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора, при отложено изпълнение, при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Костинброд, обл. Софийска

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд, в обхват на техническите спецификации и проектната документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора, при отложено изпълнение, при условията на чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Костинброд, обл. Софийска

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“. Обособената позиция включва изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, Ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци, Ремонт на напорен резервоар 500 m3, в съответствие с Техническите спецификации и проектната документация.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора, при отложено изпълнение, при условията на чл.114 от ЗОП.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 243-554032 (напр. 2015/S 123-123456)   и  883738 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
92    1   Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД 203634531
район Оборище, ул.Московска № 23, ет.1, ап.1
София BG411 1000 България
upgeood@gmail.com +359 24440677
+359 24410677
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2450000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2447863.74      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93    2   Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД 203634531
Район Оборище, ул.Московска №23, ет.1, ап.1
София BG411 1000 България
upgeood@gmail.com +359 24440677
+359 24410677
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1477897.31      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    3   Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Участници в процедурата: 1. ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД, ЕИК: 203634531; 2. МОНИМЕКС ЕООД, ЕИК: 831768842.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198, ал.1, т.3 от ЗОП, в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, на основание чл.197, ал.2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до въложителя. Съгласно чл.225, ал.1 от ЗОП, в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmai.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/19667 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва