Деловодна информация
4547
РД 18-1-303 04/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
04547-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Музикално-драматичен театър К.Кисимов - Велико Търново 000124037
ул. Васил Левски № 4
Велико Търново BG321 5000 България
Надка Манева Яламова +359 62625851
mdtvtarnovo@gmail.com +359 62623526

Интернет адрес/и

http://www.teatarvtarnovo.com

http://www.teatarvtarnovo.com/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=28


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“ 04547-2019-0001
79713000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сградния фонд на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново находящ се на адрес град Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 4. Охранителната услугата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в раздел III „Техническа спецификация" на документацията за участие.
Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през делничните, празничните и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителната дейност, техническо оборудване и екипировка със съответните отличителни знаци.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

град Велико Търново, сградата на МДТ "Константин Кисимов" гр. Велико Търново, община Велико Търново

Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставянето на услуги" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Предметът на обществената поръчка е 24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество. Същият попада в Приложение № 2 към ЗОП
Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерагламентиран достъп до обекта и осъществяване на пропускателен режим на лица на територията на МДТ "К. Кисимов" гр. Велико Търново.
Предметът на процедурата не позволява предвиждането на обособени позиции
Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сградния фонд на МДТ "К. Кисимов" гр. Велико Търново, находящ се на адрес гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" 4
Охранителната услуга, предмет на настоящата поръчка, е посочена в раздел III "Техническа спецификация" на документацията за участие.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Технически и професионални възможности на участника    100%
Цена
100 %
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  911335 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС 15-02/03.06.2019       "24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество"
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

При нормативна промяна на осигурителния доход за длъжността „охранител“, съгласно влязъл в сила нормативен акт, водеща до промяна на заплащането на служителите се коригира цената в размера на промяната на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ


Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и нейната прогнозна стойност и са налице условията за провеждане на процедурата пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП. Предметът на поръчката попада в обхвата на Приложение № 2. Дейностите, предмет на настоящата процедура - 24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество са включени в списъка на социалните услуги по Приложение № 2 към чл. 11. ал. 3 от ЗОП под описание „Охранителни услуги“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена съгласно чл. 21, ал. 8 от ЗОП и е в предвидените граници по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП - от 70 000 до 264 033 лева без ДДС - за услуги. В конкретния случай, предвид прогнозната стойност на обществената поръчка е приложима разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е извършване на охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред и опазване на имуществото на територията на театъра, което от своя страна е необходимо и обосновано от спецификата на извършваната дейност. Прякото договаряне е национална процедура и гарантира публичност на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични финансови средства. С цел да се осигури публичност и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения ред.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва