Деловодна информация
1119
РД-11-249 11/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
01119-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по зеленчукови култури Марица 115602330
ул. Брезовско шосе 32
Пловдив BG421 4003 България
доц.д-р Даниела Ганева +359 32952296
izk_maritsa@abv.bg +359 32000000

Интернет адрес/и

http://izk-maritsa.org/

http://izk-maritsa.org/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Научноизследователски институт

I.5) Основна дейност 

Научноизследователска дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции.
38000000      
Доставки

Поръчката има за цел да осигури доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1-„Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“; Обособена позиция № 2 - „Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“; Обособена позиция № 3 - „Доставка за Лот 3 на Спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“; Обособена позиция № 4 - „Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“; Обособена позиция № 5 - „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“; Обособена позиция № 6 - „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“ за изпълнение на работната програма по създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
169283.35      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38433000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Доставката по Обособена позиция № 2 включва: 1. UV-Vis спектрофотометър – 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42996100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). Доставката по Обособена позиция № 4 включва: 1. Хомогенизатор – 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 6 на ледогенератор“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
Доставката по Обособена позиция № 6 включва: Ледогенератор – 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33191110      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
Доставката по Обособена позиция № 5 включва: 1. Автоклав– 1 бр.; 2. Настолен автоклав – 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38000000      
38951000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на „Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

Доставка на лабораторно оборудване за изпълнение на работната програма за създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).
Доставката по Обособена позиция № 1 включва: 1. Уред за Real-time RCR анализ – 1 бр.;
2. Фотодокументираща система – 1 бр.; 3. Хоризонтална гел-електрофореза – 1 бр.; 4. Вертикална гел-електрофореза– 1 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  886783 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-36-2    2   „Доставка на лабораторно оборудване - „Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

26/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София - КЧТ 204923688
бул. Черни Връх 65 А
София BG411 1407 България
ginka.smilenova@shimadzu.eu.com +359 24007285
https://www.shimadzu.eu.com/ +359 24007289
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
23100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

22300      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-36-3    4   „Доставка на лабораторно оборудване“ - „Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД 121803081
ул. Бачо Киро 47
София BG411 1202 България
office@sgpbiodynamics.com +359 29433071
https://sgpbiodynamics.com/ +359 29433071
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
13400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11054.35      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-36-4    6   „Доставка на лабораторно оборудване“ - № 6 - „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Лабтех ЕООД 115752045
ул. Иван Андонов № 13
Пловдив BG421 4000 България
labtech@mbox.contact.bg +359 32268627
https://labtech-bg.com/ +359 32242410
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
4300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

3990      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-36-5    5   „Доставка на лабораторно оборудване“ - „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

29/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ФОТ ООД 131025586
бул. Овча купел № 13
София BG411 1618 България
info@fot.bg +359 29506660
https://www.fot.bg/bg/ +359 29559551
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
17800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

14574      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
ФС-36-6    1   „Доставка на лабораторно оборудване“ - „Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

02/04/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АА Медикъл България ООД 175155243
бул. България № 52К, вх. А, ет. 4, ап. 10
София BG411 1680 България
aamedicalbulgaria@gmail.com +359 29623982
www.aamedical.business.bg. +359 29625386
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
117500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

117365      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгл. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят (В) възлага обособени позиции (ОП) по реда, валиден за инд-та ст-ст на всяка от тях, при условие че ст-та на съотв. ОП не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата ст-ст на ОП, не надхвърля 20 на сто от общата ст-ст на ОП. В тези случаи независимо от остатъчната ст-ст на ОП тя се възлага по реда, приложим към общата ст-ст на цялата ОП. С оглед на изложеното и на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП № 7 „Доставка на Лабораторна хладилна центрофуга, Мини-центрофуга без охлаждане, Термо-шейкър със сменяем блок и вортекс-механични шейкъри“, с прог. ст-ст в размер на 27633 лв. без вкл. ДДС, е възложена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. ОП № 3 - „Доставка за Лот 3 на спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“ е в процедура по обжалване на Решение РД-03-11/27.02.2019 г. на В за избора на Изпълнител по ОП №3 (съгл. преписка № КЗК-249/18.03.2019 г. на КЗК).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/04/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва