Деловодна информация
00422
О-ОП-21 20/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
20/03/2019 (дд/мм/гггг)
00422-2018-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на труда и социалната политика 000695395
ул. Триадица 2
София BG411 1051 България
Теодор Цанев - старши експерт в отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ +359 28119418
Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg +359 29884405

Интернет адрес/и

https://mlsp.government.bg

http://profile.mlsp.government.bg/626228686bd61031bf8773db0675b869


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Провеждане на национално представително изследване на тема „Насилието в България“
79315000      
Услуги

Провеждането на национално представително изследване, чрез което да бъдат събирани данни и информация за насилието на територията на България, сред заинтересовани групи и експертите, работещи по случаи на насилие, основано на пола и домашно насилие. В рамките на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъде изготвен встъпителен доклад в областта на насилието, да бъде проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България“, да бъде изготвен доклад, съдържащ анализ на резултатите от проведеното изследване и резултатите от изследването да бъдат представени на организираните от Възложителя шест национални кампании и заключителна конференция.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
221025      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Триадица № 2

Провеждането на национално представително изследване, чрез което да бъдат събирани данни и информация за насилието на територията на България, сред заинтересовани групи и експертите, работещи по случаи на насилие, основано на пола и домашно насилие. Предметът на настоящата обществена поръчка включва следните дейности:
- Изготвяне на встъпителен доклад в областта на насилието;
- Провеждане на национално представителното изследване;
- Изготвяне на доклад, съдържащ анализ на резултатите от проведеното изследване;
- Участие с лектори (експерти) в шест национални кампании и заключителна конференция, организирани от Възложителя, за представяне на резултатите от проведеното изследване.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Екип за изпълнение на дейностите по поръчката    30%
Организация за изпълнение на поръчката    40%
Цена
30%
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 157-360140 (напр. 2015/S 123-123456)   и  862594 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
РД04-23       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/03/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Обединение Политики срещу насилието 177343831
ул. Искър № 54, ет. 2, ап. 5
София BG411 1000 България
headoffice@alpharesearch.bg +359 29836056
www.alpharesearch.bg +359 29836056
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Алфа Рисърч ООД 121309392
ул. Искър № 54, ет. 2, ап. 5
София BG411 1000 България
headoffice@alpharesearch.bg +359 29836056
www.alpharesearch.bg +359 29836056
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сдружение Национална мрежа за децата 175121020
бул. Витоша 58, ет. 4
София BG411 1463 България
office@nmd.bg +359 29888207
www.nmd.bg +359 29888207
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Сдружение Институт по социални дейности и практики 130507277
ул. „Виктор Григорович” № 1, ет. 1
София BG411 1606 България
sapi@saрibg.org +359 894412368
www.sapibg.org +359 894412368
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
291666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

221025      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва