Деловодна информация
5397
ДАЕУ-923 16/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
16/01/2019 (дд/мм/гггг)
05397-2018-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева - старши експерт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492158

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"
09123000      
Доставки

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за три години, считано от датата на влизане в сила на договора.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
252500      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09123000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Мястото за изпълнение на обществената поръчка е на територията на община Ботевград.

Предметът на поръчката е доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград. Обществената поръчка е за доставка на природен газ 380 000 nm3 за три години, считано от датата на влизане в сила на договора.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 65,ал.1 ППЗОП,Възложителят не изпраща покана,когато договорът се сключва на основание чл.79,ал.1,т.3 ЗОП. Възложителят е сключил договор за обществена поръчка с дружеството,притежаващо изключителни права по смисъла на на § 2, т. 47 от ДР към ЗОП за снабдяване от краен снабдител и разпределение на природен газ за гр. Ботевград: БАЛКАНГАЗ 2000 АД ЕИК 130203228.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
117       „Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БАЛКАНГАЗ 2000 АД 130203228
ул. Акад. Стоян Романски 2
Ботевград BG412 2140 България
office@balkangaz2000.com +359 72366007
http://balkangaz2000.com/ +359 72360077
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
252500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

252500      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

В поле II. 2.5. от настоящото обявление е избран критерий за възлагане "Цена" поради липсата на възможност обявлението да бъде валидирано и изпратено без да бъде избран критерий за възлагане; в поле V.2.2. от обявлението е избран брой на получените оферти: 1 и брой на офертите от МСП: 1 по същите причини, но поради естеството на процедурата и съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП, покана до единствения възможен изпълнител не е изпращана, съответно няма обявен критерий за възлагане и няма подадени оферти. Тъй като Изпълнителят е МСП и поради наличието на изключителни права, избран е брой оферти: 1 и брой на офертите от МСП: 1.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от Закона за обществените поръчки, поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от КЕВР за съответната територия (в случая територията на община Ботевград). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е община Ботевград. Видно от Регистъра на издадените лицензии от КЕВР, на "БАЛКАНГАЗ 2000" АД с ЕИК 130203228, е издадена Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Ботевград с рег. № Л-179-12/27.04.2009 г. и Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Ботевград с рег. № Л-179-08/17.12.2004 година. Видно от Решение № И1-Л-179 от 13.12.2010 г., публичнодостъпно на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1l179_10.pdf, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е продължила сроковете на действие на лицензия №Л-179-08/17.12.2004 г. за дейността “разпределение на природен газ” и лицензия №Л-179-12/27.04.2009 г. за дейността “снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Ботевград, с 25 (двадесет и пет години) години, считано от 17.12.2011г. Следователно, дружеството "БАЛКАНГАЗ 2000" АД притежава необходимите лицензии, от което следва, че е носител на изключителни права за посочената дейност по смисъла на § 2, т. 47 от ДР към Закона за обществените поръчки (за извършване на дейността по обществено снабдяване с природен газ на територията на община Ботевград). С оглед гореизложеното е проведена процедура от вида "договаряне без предварително обявление", по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП.Съгласно условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят не изпраща покана, когато договорът се сключва на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възложителят е сключил договор за обществена поръчка с дружеството, притежаващо изключителни права по смисъла на на § 2, т. 47 от ДР към ЗОП - БАЛКАНГАЗ 2000" АД с ЕИК 130203228.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва