Деловодна информация
00164Министерство на отбраната
30-01-75 27/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
10/01/2019 (дд/мм/гггг)
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий, 3
София BG411 1092 България
Лазар Узунов +359 29220654
l.uzunov@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-081


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на полеви облекла. 30-01-75
35812000      
Доставки

Доставка на полево облекло по отделни заявки за доставка - Приложение № 1 към договора за срок от 2 години в количества съобразно финансовите възможности на възложителя.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
12500000.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
35812000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412
BG333
BG421

Военно формирование 52 370 - Негушево, военно формирование 26 070 - Пловдив и военно формирование 26 910 - Радко Димитриево

Доставка на полево облекло по отделни заявки за доставка - Приложение № 1 към договора за срок от 2 години в количества съобразно финансовите възможности на възложителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
УД-05-1/09.01.2019 г.       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Интендантско обслужване ЕАД 129006778
ул. Владайска № 48
София BG411 1606 България
ioead@abv.bg +359 29525257
+359 29525257
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
12500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

12500000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Обществената поръчка се възлага на "Интендантско обслужване" ЕАД по реда на чл. 14, ал.1, т. 5 от ЗОП - вътрешно възлагане (in house).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ангола
cadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Отбранителна аквизиция - МО
Вазов, 12, ет 5
София 1092 Буркина Фасо
l.uzunov@mod.bg +359 29220654
http://www/mod.bg +359 29515169

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/01/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
ДА


„Интендантско обслужване” ЕАД гр. София е с основна дейност по НКИД „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРНО ОБЛЕКЛО” и има следния предмет на дейност: Производствена и търговска дейност, инженерно-внедрителска, проектно-конструкторска и технологична дейност в областта на изработването на униформени, специални и работни облекла, фуражки и украса към тях, военнополево имущество и парашути.
Дружеството е регистрирано с разпореждане на Министерския съвет на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и в съответствие с чл. 158 от Търговския закон. Регистрираният капитал на дружеството се състои от 1 088 756 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев, изцяло записани и внесени от държавата с принципал Министерството на отбраната. Дружеството е със 100% държавно участие и Министъра на отбраната упражнява правата на едноличен собственик на капитала. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията - ЕИК 129006778.
“Интендантско обслужване” ЕАД гр. София притежава производствена база в град София и завод в град Калофер и е специализирано предприятие за ушиване на униформени облекла за Министерството на отбраната.
В Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала са уредени въпросите, свързани с образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с държавно участие в капитала и компетентността на органите на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала в частност на едноличния собственик на капитала. Съгласно чл. 8, ал.1 от Правилника, Министерския съвет или министрите упражняват правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Правомощията на едноличния собственик на капитала са уредени в чл. 11 и чл. 12 от Правилника. От разпоредбите на Правилника следва, че министъра на отбраната, като едноличнен собственик на капитала в „Интендантско обслужване“ ЕАД, има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице и следователно упражнява контрол подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена.
Оборотът на „Интендантско обслужване“ ЕАД за последните три приключили финансови години - 2015, 2016 и 2017г., реализиран от поръчки възложени от възложителя и негови обособени структури е 91.87 %.
В тази връзка е налице съответствието на „Интендантско обслужване“ ЕАД с изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва