Деловодна информация
02753
0023-661 09/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
02753-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 121350407
ур.Софроний Врачански №104-106
София BG411 1233 България
Стефка Захариева +359 29318095
ahu@mlsp.government.bg +359 28324162

Интернет адрес/и

http://ahu.mlsp.government.bg/home/

http://ahu.mlsp.government.bg/home/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ Общосистемно решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги, чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане ”
48000000      
Услуги

Разработване на Профил на хората с увреждания, в информационна система на АХУ, по структура, съдържание и характеристики съответстващ на индивидуалната оценка на лицата за определяне на индивидуалните медицински грижи и социални потребности
• Надграждане с нови функционалности на информационната система на АХУ, необходими за работа с Профил на хората с увреждания и разширяване на обхвата от данни с данни от услугите на МЗ, НЕЛК, НЗОК, НОИ, АСП, НАП, АЗ, МОН и др.;
• Интегриране на информационната система на АХУ с хоризонталните системи на електронното управление – системата за еАвтентификация
• Публични справки достъпни от гражданите, свързани с информацията от Информационната база данни на хората с увреждания в средата на сигурно еВръчване
• Разработване на техническа и експлоатационна документация и обучение
• Гаранционна поддръжка на системата.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
96000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София

Разработване на Профил на хората с увреждания, в информационна система на АХУ, по структура, съдържание и характеристики съответстващ на индивидуалната оценка на лицата за определяне на индивидуалните медицински грижи и социални потребности
• Надграждане с нови функционалности на информационната система на АХУ, необходими за работа с Профил на хората с увреждания и разширяване на обхвата от данни с данни от услугите на МЗ, НЕЛК, НЗОК, НОИ, АСП, НАП, АЗ, МОН и др.;
• Интегриране на информационната система на АХУ с хоризонталните системи на електронното управление – системата за еАвтентификация
• Публични справки достъпни от гражданите, свързани с информацията от Информационната база данни на хората с увреждания в средата на сигурно еВръчване
• Разработване на техническа и експлоатационна документация и обучение
• Гаранционна поддръжка на системата.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
0023-6160/16.10.2018г.       Разработвае, внедряване и гаранционна поддръжка на общосистемно решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

16/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИНФО-ЛОГИКА ООД 121792044
жк.Младост, бл.98, вх.Ж, ап.109
София BG411 1797 България
g.georgiev@info-logica.com +359 24340390
+359 24340390
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
96000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

96000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ КОНКУРЕНЦИЯ
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/11/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Агенция за хората с увреждания (АХУ) има нормативно задължение да поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания съгласно чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания. В тази връзка през 2011 г. беше разработена и внедрена информационна база данни за хората с трайни увреждания с цел проследяване на броя и анализиране на социално-икономическия статус на хората с увреждания и за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация.През първите дни на м. юни 2018 г. започна протест на майките на деца с увреждания под наслов „Системата ни убива“ като безсрочен палатков лагер до парламента в София и други градове. С цел намаляване на общественото напрежение премиерът Борисов се ангажира с решаване на най-наболелите проблеми и искания на хората с увреждания. Взе се решение за изграждане на Профил на хората с увреждания, който да обхваща цялата информация за правата и възможностите им за социално включване. Това решение бе взето както в отговор на представените искания, така и съгласно предвидения в Проекта на закон за хората с увреждания метод за индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, чрез изграждане на Профил на хората с увреждания.
С Решение по Протокол № 31 от заседанието на 08.08.2018 г. МС одобри План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания (Плана) и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждания. С протоколното решение се възлага на министъра на труда и социалната политика чрез изпълнителния директор на АХУ в срок до 15. 11. 2018 г. да се създаде Профил на хората с увреждания в информационната система на АХУ, съответстващ по структура, съдържание и характеристики на индивидуална оценка на лицата за определяне на индивидуалните медицински грижи и социални потребности и който да се достъпва от всяко заинтересовано лице. Предвид кратките срокове, в които следва да се изпълни Плана и да се разработи Профила на хората с увреждания, който да се достъпва от заинтересуваните страни, не биха могли да се използват останалите, предвидени в ЗОП състезателни процедури, включително тези, при които се използват съкратени срокове. АХУ извърши всичко необходимо, но по независещи причини не може да се обяви конкурентна процедура в рамките на оставащото време и крайния срок от ангажимента по протоколното решение на МС от 08.08.2018 г.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва