Деловодна информация
02744
640 15/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
15/10/2018 (дд/мм/гггг)
02744-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД 201004249
ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2
СМОЛЯН BG424 4700 България
Д-Р МОНКА ТОДОРОВА - ДАНЧЕВА +359 882430139
dkc.smolyan@gmail.com +359 882430139

Интернет адрес/и

https://dkcsmolyan.com/web/

https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ И ПАРИЗИТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД
33140000      
Доставки

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА И МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИИ И ПАРИЗИТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
339838.47      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


ДОСТАВКИТЕ СА ПЕРИОДИЧНИ ЗА ПЕРИОД ОТ 2 (ДВЕ) ГОДИНИ С ОПЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ С НОВИ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА ПРИ НЕПОДПИСВАНЕ НА НОВ ДОГОВОР ИЛИ ДО СКЛЮЧВАНЕ НА НОВ ДОГОВОР СЪС СЪЩИЯ ПРЕДМЕТ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЗОП
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА ПОДНОВЯВАНЕ - ЗА ОЩЕ 6 МЕСЕЦА Е ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33694000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


ДОСТАВКИТЕ СА ПЕРИОДИЧНИ ЗА ПЕРИОД ОТ 2 (ДВЕ) ГОДИНИ С ОПЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ С НОВИ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ПРИ НЕПОДПИСВАНЕ НА НОВ ДОГОВОР ИЛИ ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА НОВ ДОГОВОР СЪС СЪЩИЯ ПРЕДМЕТ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЗОП
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА ПОДНОВЯВАНЕ - ЗА ОЩЕ 6 МЕСЕЦА Е ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

II.2) Описание 1

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2

ДОСТАВКИ НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
да


ДОСТАВКИТЕ СА ПЕРИОДИЧНИ ЗА ПЕРИОД ОТ 2 (ДВЕ) ГОДИНИ С ОПЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ С НОВИ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА ПРИ НЕПОДПИСВАНЕ НА НОВ ДОГОВОР ИЛИ ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА НОВ ДОГОВОР СЪС СЪЩИЯ ПРЕДМЕТ ПО РЕД И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЗОП
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА, КАКТО И В СЛУЧАЙ НА ПОДНОВЯВАНЕ - ЗА ОЩЕ 6 МЕСЕЦА Е ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 083-186641 (напр. 2015/S 123-123456)   и  844590 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1    2   ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД 833101609
УЛ. НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ, БЛ. 1
СТАРА ЗАГОРА BG344 6000 България
officesz@perfect-medica.com +359 42610230
http://www.perfect-medica.com +359 42610230
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

123111.46      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2    3   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД 130428132
БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ №26
СОФИЯ BG411 1504 България
bulbio@bulbio.com +359 29446191
http://www.bulbio.com/ +359 29433455
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

11113.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
3    3   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

08/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ХИМТЕКС ООД 836149057
УЛ. БУЗЛУДЖА №33
ДИМИТРОВГРАД BG422 6400 България
zop@chimtex.com +359 39160354
http://www.chimtex.com/ +359 39160354
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2440.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
4    2   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

09/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ХРОНО ООД 130998890
УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ №53
СОФИЯ BG411 1142 България
office@chrono.bg +359 29505151
http://chrono-bg.com/ +359 29505151
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

53681.56      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
5    2   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

10/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БГ МЕД ЕООД 175366547
УЛ. ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ №10
СОФИЯ BG411 1000 България
maria.nikolova@bgmed-ltd.com +359 888577786
http://bgmed-ltd.com/ +359 888577786
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

7360.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
6    1 2 3   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

10/10/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МЕДИЦИНСТА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 831641528
Ж.К МЛАДОСТ 1, БЛ. 28
СОФИЯ BG411 1750 България
info@mte-bg.com +359 29712061
http://www.mte-bg.com/bg/contacts/ +359 29712061
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

142132.45      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/10/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва