Деловодна информация
00040Община Свиленград
И-4001 17/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
17/07/2017 (дд/мм/гггг)
00040-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свиленград 000903825
бул. България № 32
Свиленград BG422 6500 България
Грозденка Дюлгерова; Светлана Динкова +359 379-74308/+359 379-74331
obshtina@svilengrad.bg +359 379-74371

Интернет адрес/и

http://svilengrad.bg/

https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/smr-energoefektivni-merki-na-obekt-op-blagoustroyavane-i-ozelenyavane%2Cgr.svilengrad/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване“, гр.Свиленград”
45000000      
Строителство

Извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване“, гр.Свиленград” , по проект „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги“, Договор № BG16RFOP001-2.001-0074-C01, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.
СМР на обект Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" гр.Свиленград, са съгласно одобрен инвестиционен проект в изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
404674.07      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45300000      
45320000      
45321000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Общинско предприятие"Благоустрояване и озеленяване"гр.Свиленград

СМР на обект Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване" гр.Свиленград по одобрен инвестиционният проект в изпълнение на мерки за енергийна ефективност , като основни дейности : Полагане топлоизолация по плосък покрив XPS 11см. – 756,20м2; полагане на битумна хидроизолация – 756,20м2; Полагане на топлоизолация по стени – 1145,94м2; Направа на фасадна драскана мазилка; подмяна на дограма с нова ПВЦ и алуминиева – 286,66м2 ;подмяна на осветителни тела; възстановяване на мълнеезащитна инсталация; изграждане на пожароизвестителна инсталация; изграждане на отоплителна инсталация включ. подмяна на радиатори; изграждане на нови щрангове и монтаж на нов газов котел; газифициране на сградата; Доставка и монтаж на платформа за инвалиди за стълбищно рамо с дължина 2,1м и други дейности подробно посочени в количествената сметка.За обекта има изготвен технически проект, който е приложен към документацията свързана с обществената поръчка.Обекта ОПБО е с РЗП 2653 м2.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Ср - Срок за изпълнение на поръчката    50 %
Цена
50 %
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги“, Договор № BG16RFOP001-2.001-0074-C01, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.

Възложителят определя максимален срок за изпълнение 270 календарни дни и минимален срок 100 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените срокове за изпълнение на поръчката.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 006-008079 (напр. 2015/S 123-123456)   и  765647 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
00040-2017-0004       Извършване на СМР - Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване“, гр.Свиленград
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

10/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Геа Строй ООД 102930722
бул. Сан Стефано № 50, п.к. 8001
гр. Бургас BG341 8000 България
geastroyy@abv.bg +359 56825729
http://geastroy.net +359 56825729
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
407525.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

404674.07      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл. чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/07/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва