Деловодна информация
00447
92-01-29 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00447-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/osiguryavane-na-kurierski-uslugi-za-nuzhdite-na-ag/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията 92-01-29/2017
64120000      
Услуги

Предоставяне на куриерски услуги. Изпълнителят ще обслужва общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез неуниверсална пощенска услуга - куриерска услуга, по Закона за пощенските услуги. Включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64120000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Предоставяне на куриерски услуги. Изпълнителят ще обслужва общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез неуниверсална пощенска услуга - куриерска услуга, по Закона за пощенските услуги. Включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА срок за доставка на обикновена междуселищна куриерска услуга    20
Цена
80
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  778140 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
       
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Мотиви: След преценката на офертите комисията констатира в доклада си по чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, че само двама участника имат предложения, които отговарят на изискванията на възложителя.
На осн. чл. 66 от ППЗОП, не може да се сключи договор по проведената процедура, тъй като не може да се класират трима участника.
Комисията не може да предложи на възложителя участник, с когото да се сключи договор.
Нормативното изискване за сключване на договор с изпълнител, избран измежду трима класирани участници, води до извода, че когато този брой не е наличен, не може да се извърши избор и поръчката не може да приключи със сключване на договор, дори да има по-малък брой оферти, които отговарят на изискванията на възложителя. Тъй като не са налице нормативно установеният необходим брой оферти, отговарящи на изискванията на възложителя, следва да се приеме, че няма оферти, които отговарят на условията.
Налице са основанията за прекратяване на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, вр. чл. 66 от ПП

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП - в 10-дн. срок от получаването на решението за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА


Услугата е включена в Приложение №2 "Списък на социалните услуги и други специфични услуги" към чл. 11, ал. 3 от ЗОП, код по CPV 64120000-3. Обществена поръчка за услуги по Приложение №2 от ЗОП на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 (до 500 000 лв.) може да се възложи по реда на пряко договаряне. Предметът на поръчката е част от предмет "Услуги на националната поща, куриерски услуги" по Общия терминологичен речник (ОТР), като универсални пощенски услуги предстои да се възлагат, с което прогнозната стойност на общия сбор на пощенските услуги на АВ ще надвиши сумата от 70 000 лв. по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, съгласно която може да се възлага директно обществена поръчка. Възлагане по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП - пряко договаряне, осигурява максимална публичност и способства за постигането на добри условия за възложителя. Защитава се общественият интерес чрез контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и едновременно с това се насърчава конкуренцията.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва