Деловодна информация
01271СО-район СЕРДИКА
РСР17-РД93-3 02/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
02/03/2017 (дд/мм/гггг)
01271-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на СО-район Сердика 0006963270476
бул. Княгиня Мария Луиза №88
София BG411 1202 България
Райна Сотирова +359 29218036
kmet.serdika@abv.bg +359 228322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=568:-qq&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39%20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район Сердика
09135100      
Доставки

Доставка на гориво за отопление с CPV код - 09135100-5 за общински училища, детски градинини и ясла на територията на СО-район "Сердика", както следва: 58 ОУ - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №65; 59 ОУ - кв. "Малашевци", ул. Кестен №1; 60 ОУ - кв. "Бенковски", ул. "Наука" 2; ПГИИ - кв. "Орландовци", ул. "Проф. Н. Райнов" №2; ДГ №131 - кв. "Малашевци", ул. Училищна" №10; ДГ №149 - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №22 и Детска ясла №70 - ул. "Ком" №24. Доставката следва да се осъществява в период 2017г.-2019г, при 200 000л./годишно. Посоченото количество е прогнозно, поради което може да бъде променено съобразно нуждите на възложителя. Възложителят си запазва правото да не усвои (да не закупи) гориво в посочения обем. Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържищата(чл.79, ал.4 от ЗОП).
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
850000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 58 ОУ,ул. "Железопътна" №65; 59 ОУ, ул. Кестен №1, 60 ОУ, ул. "Наука" 2;ПГИИ,ул. "Проф. Н. Райнов" №2; ДГ №131 ул. Училищна" №10; ДГ №149 - ул. "Железопътна" №22 и Детска ясла №70,ул. "Ком"

Доставка на гориво за отопление с CPV код - 09135100-5 за общински училища, детски градинини и ясла на територията на СО-район "Сердика", както следва: 58 ОУ - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №65; 59 ОУ - кв. "Малашевци", ул. Кестен №1; 60 ОУ - кв. "Бенковски", ул. "Наука" 2; ПГИИ - кв. "Орландовци", ул. "Проф. Н. Райнов" №2; ДГ №131 - кв. "Малашевци", ул. Училищна" №10; ДГ №149 - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №22 и Детска ясла №70 - ул. "Ком" №24. Доставката следва да се осъществява в период 2017г.-2019г, при 200 000л./годишно. Посоченото количество е прогнозно, поради което може да бъде променено съобразно нуждите на възложителя. Възложителят си запазва правото да не усвои (да не закупи) гориво в посочения обем. Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържищата(чл.79, ал.4 от ЗОП).
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
21.05.2020 08:22 ч. :  01271-2017-0001 служебно вписване
затвори
 История РСР17-ДГ55-1       Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика".
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

24/01/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Меркант ЕООД 121305967
гр. София, ул.Цар Иван Александър, бл.308, вх.В, ап.51
София BG412 1280 България
merkant@abv.bg +359 888351115
www.merkant.com +359 888351115
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
850000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

850000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/03/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
ДА
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списък по чл. 79, ал. 1, точка 7 и чл. 191, ал. 1, точка 6 от ЗОП. Съгласно текста на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет и по предложение на министъра на финансите, Договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва