Деловодна информация
02716ТП ДГС Кости при ЮИДП ДП - гр. Сливен
461 30/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
30/12/2016 (дд/мм/гггг)
02716-2016-0092 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен 2016176540310
с. Кости, община Царево, област Бургас
село Кости BG341 8283 България
юрист Мария Велчева +359 886843613
dgskosti@uidp.sliven.com +000 000000000

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/procedures

http://www.uidp-sliven.com/procedures/644


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление, стопанистване и опазване на горски територии

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП "ДГС Кости", по обособени позиции
50100000      
Услуги

„Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя“
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

сервизната база на Изпълнителя

Услугата за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 включва извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника - ремонти, диагностика, тенекеджийско - бояджийски дейности.
Ремонтните дейности ще бъдат извършвани, при възникнала необходимост, в сервизната база на изпълнителя, находяща се на територията на Община Царево или Община Приморско или Община Созопол или гр. Бургас, като изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по автомобилите стопанисвани от ТП „ДГС Кости“.
Обект на техническо обслужване са моторни превозни средства, описани в Техническа спецификация – Приложение № 16-1, неразделна част от документацията. Гаранцията на извършените ремонти е 6 месеца.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена за извършване на ремонтни дейности за положен труд за 1 /един/ сервизен час    70
Предлагана цена за извършване на профилактика за положен труд за 1/един/ сервизен час    20
Предлагана цена за репатриране на МПС за 1 /един/ километър    10
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части по заявка на Възложителя 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Административната сграда на ТП "ДГС Кости

Услугата за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 включва доставка на резервни части и консумативи. Доставените резервни части и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка автомобил и да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или Европейския съюз. Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка. Списък на най-често използваните резервни части и консумативи, без ТП „ДГС Кости” да се ангажира с тяхното усвояване по видове и количества, е наличен в Техническа спецификация – Приложение № 16-2, неразделна част от документацията. ТП „ДГС Кости” ще заявява резервни части и консумативи при възникнала необходимост, като може при необходимост да заявява и други резервни части и консумативи по вид и количество, извън посочените в списъка, в рамките на общата прогнозна стойност по сключения договор, при процента търговска отстъпка, посочен от изпълнителя.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Обща цена на резервните части, посочени в Техническата спецификация    90
Процент на отстъпка от актуалната единична цена на резервните части, извън посочените в Техническата спецификация    10
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 236-429965 (напр. 2015/S 123-123456)   и  760804 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    1   Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
    2   Доставка на резервни части по заявка на Възложителя
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Други причини (прекратяване на процедурата)

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.2) Информация относно оферти

 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението е публикувано в Профила на купувача на 16.12.2016 г. 10-ят ден за обжалването му е изтекъл на 25.12.2016 г. и от 26.12.2016 г. е влязло в сила.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/12/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва