Деловодна информация
01118
0094-2182 06/10/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
06/10/2016 (дд/мм/гггг)
01118-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи 131516795
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки +359 29492324
ggrudev@esmis.government.bg +359 29492404

Интернет адрес/и

www.esmis.government.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ИА ЕСМИС изгражда,поддържа,развива,експлоатира и управлява ЕЕСМ за нуждите на нац.сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за у-ние на страната и въоръжените сили.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС
09310000      
Доставки

Пълното наименование на поръчката е "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение; Обособена позиция № 2 - Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 52 броя обекти на ниско напрежение".
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
        (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
64.83 / 78.50 BGN които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България. Отделните обекти, за които се отнася обособената позиция, са описани подробно в Приложение № 1 към Техническата спецификация

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 12 броя обекти на средно напрежение. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 3 500 MWh
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 52 броя обекти на ниско напрежение 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България. Отделните обекти, за които се отнася обособената позиция, са описани подробно в Приложение № 2 към Техническата спецификация

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 52 броя обекти на ниско напрежение. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: 2 100 MWh.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 126-224949 (напр. 2015/S 123-123456)   и  738353 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
40    1   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
8
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
в гр. София 1619, бул. „България“ № 118
София BG411 1619 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
http://www.mostenergy.eu/ +359 24160532
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
64.83 / 72.75 BGN които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
41    2   Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС за 52 броя обекти на ниско напрежение
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

05/10/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
8
6 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
гр. София 1619, бул. „България“ № 118
София BG411 1619 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
http://www.mostenergy.eu/ +359 24160532
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
210000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

      
или
64.83 / 78.50 BGN които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 дни от получаване на решението (съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/10/2016 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва