Деловодна информация
00884
11-2020 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00884-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по хранителни технологии 000455440
бул. Марица № 26
Пловдив BG421 4000 България
инж. Володя Каменов +359 32643005
pom_rektor_uht@abv.bg +359 32644102

Интернет адрес/и

www.uft-plovdiv.bg/

http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=637


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1297
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ФАСИЛИТИ МЕНДЖМЪНТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ)“
70330000      
Услуги

„ФАСИЛИТИ МЕНДЖМЪНТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (УХТ)“.
Обхватът на услугите включва следните дейности:
1) ежемесечно възлагане на абонаментна профилактика, техническа поддръжка;
2) ежемесечно възлагане на абонаментно почистване
3) възлагане на хамалски услуги и транспорт при необходимост.
4) ежемесечно възлагане на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация
5) ежемесечно възлагане на охранителна услуга
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1632700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
70330000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

1) ежемесечно възлагане на абонаментна профилактика, техническа поддръжка за обслужване на компонентите на сградната електрическа инсталация, ВиК инсталацията, , битови отоплители на вода (бойлери), климатична техника и съоръжения, разположени по обекти на територията, обслужвана от Възложителя;
2) ежемесечно възлагане на абонаментно почистване на четири учебни корпуса около 17 000 кв. м., студентски общежития 5 блока с 1 500 легла, спортен комплекс с 3 спортни зали, кабинети, съблекални, бани и тоалетни, закрит плувен басейн, открити складови площи, площадки, дворове, тревни площи и градини, снегопочистване на района при снеговалеж. косене, подхранване и подсяване на тревни площи и храсти; почистване при необходимост на м2, чрез допълнително възлагане за извършване на услугите в/извън работно време, почистване след аварии или бедствия; почистване с тежка механизация (снегорини) за обекти на територията, обслужвана от Възложителя;
3) възлагане на хамалски услуги и транспорт при необходимост.
4) ежемесечно възлагане на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация, считано от 01.01.2021г.
5) ежемесечно възлагане на охранителна услуга
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1632700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

- Участникът в процедурата следва да е вписан в публичната база данни за физическите и юридическите лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД), поддържана от Министерство на здравеопазването, съгласно чл. 13 от Раздел II, съответно §2 от ПЗР на Наредба №1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезифекции, дезинсекции и дератизации, видно от страницата на M3 - http://www.mh.govenmient.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
- Участникът трябва да притежава издаден Лиценз за частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 или т.5 от ЗЧОД или удостоверение съгласно Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/ за извършване на охранителна дейност с териториален обхват, включващ и местонахождението на обекта.
- Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД или удостоверение по наредбата по чл. 2, ал. 4 от ЗЧОД.
В случай, че участникът е чуждестранно лице трябва да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. Ако съответния документ е на разположение в електронен формат се посочва: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа /№, дата на издаване, код за проверка в уеб страницата/
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2.10.1. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт: БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват фасилити мениджмънт услуги или сходен с предмета на поръчката обхват или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
2.10.2. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват фасилити мениджмънт услуги или сходен с предмета на поръчката обхват или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
2.10.3. Участникът следва да прилага системи за управление на информационната сигурност БДС EN ISO 27001:2017 (или еквивалентен стандарт) с обхват фасилити мениджмънт услуги или сходен с предмета на поръчката обхват или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
Под сходен с предмета на поръчката обхват се има предвид осъществяване на дейности по управление на сгради и/или техническа поддръжка и/или ремонти на сгради; по почистване на сгради; по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация; охранителни услуги
Сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


2.10.1. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт: БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват фасилити мениджмънт услуги или сходен с предмета на поръчката обхват или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
2.10.2. Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват фасилити мениджмънт услуги или сходен с предмета на поръчката обхват или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
2.10.3. Участникът следва да прилага системи за управление на информационната сигурност БДС EN ISO 27001:2017 (или еквивалентен стандарт) с обхват фасилити мениджмънт услуги или сходен с предмета на поръчката обхват или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
Под сходен с предмета на поръчката обхват се има предвид осъществяване на дейности по управление на сгради и/или техническа поддръжка и/или ремонти на сгради; по почистване на сгради; по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация; охранителни услуги
Сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението на договора. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията или остатъната сума от нея, ако се е удовлетворил от нея за частично неизпълнение, след изтичане стока на договора, в срок до 30 /тридесет/ дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва след писмено искане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. Марица № 26, Ректорат, заседателна зала

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията ще разглежда, оценява и класира офертите на участниците по стандартния ред на чл.54 ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва