Деловодна информация
00884
10-2020 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00884-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 000455440
БУЛ. МАРИЦА № 26
с.Хитрино BG421 4000 България
ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ +359 32603688
pom_rektor_uht@abv.bg +359 32644102

Интернет адрес/и

www.uft-plovdiv.bg/

http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=636


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.uft-plovdiv.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строително-ремонтни работи по сградния фонд на
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва:Ремонтно-възстановителни работи, вкл и аварийни, на съществуващите инфраструктурни обекти; основен ремонт и/или реконструкция на съществуващите инфраструктурни обекти; ново строителство/изграждане на различни елементи от инфраструктурата; поддържане и текущ ремонт, вкл подмяна на амортизирани материали, без да се засяга конструкцията на сградите/съоръженията;събаряне и/или премахване на негодни сгради и съоръжения, находящи се на територията на Възложителяв т.ч. и извозване на образуваните строителни отпадъци до регламентирани депа, посочени от възложителя; Отстраняване на аварии; Други дейности/СМР, необхванати от предходните строително монтажни работи по наличната инфраструктура на Университета, съобразно конкретните нужди на възложителя.Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“ на документацията за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
165000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Поръчката ще се изпълнява на територията на община Хитрино.

Предметът на поръчката включва периодично извършване по задание на възложитиля за срока на договора на следните видове СМР:
Ремонтно-възстановителни работи, вкл и аварийни, на съществуващите инфраструктурни обекти; основен ремонт и/или реконструкция на съществуващите инфраструктурни обекти; ново строителство/изграждане на различни елементи от инфраструктурата; поддържане и текущ ремонт, вкл подмяна на амортизирани материали, без да се засяга конструкцията на сградите/съоръженията;събаряне и премахване на негодни сгради и съоръжения, находящи се на територията на Университета в т.ч. и извозване на образуваните строителни отпадъци до регламентирани депа, посочени от възложителя; Отстраняване на аварии; Други дейности/СМР, необхванати от предходните строително монтажни работи по наличната инфраструктура на Възложителя, съобразно конкретните му нужди. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в ЧАСТ II. „Техническата спецификация“ на документацията за обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
165000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на: Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.
В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - раздел „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване
Документът, с който се доказва изискването, е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката - Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, за повече информация: http://register.ksb.bg/. В случай че документът е наличен в безплатен публичен регистър, Възложителят не изисква представянето му преди сключване на договора за обществена поръчка.В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът за последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти - минимум 165 000.00 лв. без ДДС.
Информацията следва да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска„Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в размер на 600 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Оборотът в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от изграждане и/или основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграден фонд и/или улична мрежа и/или пътна инфраструктура и съоръжения към нея и/или пътни съоръжения като елемент на пътната инфраструктура. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в в част IV, "Критерии за подбор", "Б. Икономическо и финансово състояние" на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1 и/или 3 и/или 4 от ЗОП - един или няколко от следните документи, във връзка с поставеното изискване:1. удостоверения от банки;2. годишните финансови отчети или техни съставни асти, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;3. справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.Док. за доказване съотв. с пост. изискване се представят от участн., опр. за изп-л, или при поискване в хода на проц-та – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Док.-те се представят и за подизп. и третите лица,ако има такива.2.Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска„Професионална отговорност на строителя“съгласно чл.171,ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория съгласно чл.137,ал.1,т.1 от ЗУТ в размер на 600 000 лв,съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171,ал.1 не се прилага за лице от държава-членка на Европейския съюз,или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,което се установява на територията на РБ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на ЕС, или в страна по Споразумението за ЕИП.При участие на обединение,което не е ЮЛ, изискването за застраховка„Професионална отговорност“се доказва от всеки участник в обединението,който ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.При посочване на участие с използване на подизпълнител,изискването по т.2.се отнася и за всеки един от подизпълнителите,съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV,"Критерии за подбор",Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ или еквивалент.При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи доказателства за наличие на застраховка „Професионална отгворност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Когато по осн. причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възл. док.,той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг док.,който възл. приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под строителство, сходно с предмета на поръчката, се разбира: изграждане и/или основен и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграден фонд и/или улична мрежа и/или пътна инфраструктура и съоръжения към нея и/или пътни съоръжения като елемент на пътната инфраструктура.
Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП за строителство с предмет, идентичен или сходен с това на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в част IV, "Критерии за подбор", "В. Технически и професионални способности." на ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Доказване на посоченото изискване
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Гр. Пловдив, бул. Марица № 26, Университет по хранителни технологии, Ректорат, заседателна зала

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1, от т. 1 до т. 7 включително, чл. 55, ал.от 1 до 5 включително от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 21За—217, чл. 219—252, чл. 254а—260 от НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ се отстранява от процедурата. Участниците могат да ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване. Обстоятелството по чл. 55, ал. 1,т. 2 се отнася за професия или дейност, свързана със строителство съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от посочените в ЗОП форми по избор на изпълнителя преди сключване на договора от избрания за изпълнител участник и е в размер на 1 на сто от прогнозната стойност на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 4 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва