Деловодна информация
00272
2001 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00272-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ружинци 000159682
ул. Георги Димитров №31
с. Ружинци BG311 3930 България
Евтим Евтимов +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/12/injenering/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/12/injenering/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“
45000000      
Строителство

С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на строеж за изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, като се цели чрез изпълнение на строително-ремонтни дейности за привеждане на физическата среда на учебното заведение към действащата нормативна уредба да се осигурят подходящи условия за развитие на учебни дейности и развитие на спортната култура на подрастващите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
485000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

УПИ ХI-492, кв.33 по плана на с.Ружинци, община Ружинци,

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г., другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, и текущото състояние на съществуващата сграда, необходим за съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ.
Изготвената пълна проектна документация с подробни количествени сметки по всички части трябва да предвижда изграждане на физкултурен салон с помощни помещения – съблекални, тоалетни, стая за треньор, склад и всички други необходими според българското законодателство.
Техническият проект трябва да съдържа следните части: Архитектурна; Конструктивна със заверка от ТК; Водоснабдяване и канализация; Електрическа; Отопление, Вентилация и Климатизация; Енергийна ефективност; Проект за Пожарна безопасност и евакуация; Сметна документация; План за управление на строителните отпадъци; План за безопасност и здраве – след одобрение на инвестиционния проект;
Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект по всички части, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение.
Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта в съответствие с действащото българско законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
485000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват I група, минимум IV категория*, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от ПРВВЦПРС, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
При подаване на офертата Участникът попълва в раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП информация, относно документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), и посочва наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност). При необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП това изискване се доказваза със заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да притежават валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.При подаване на офертата Участникът попълва в раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП информация за вида на застраховката, стойността и валидността й, както и издателя/застрахователя. При необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката на основание чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1 ЗОП това изискване се доказваза с копие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория или аналогичен документ.

Участниците трябва да имат:
-Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
-Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, а именно: в размер не по-малък от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с минималното изискване по т. 1 по-долу, само посредством попълване на изискуемата информацията в раздел В:Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП относно: (1) проектантски дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, чрез посочване на обекта и вида и обема на изпълнените услуги; (2) лицето, получило услугата; (3) стойност на изпълненото проектиране; (4) датата, на която е приключило изпълнението на услугата (датата, на която е съставен приемо-предавателен протокол, или друг еквивал. документ за предаване и приемане на проектантската услуга, с ясно посочване на конкретния документ). При необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката на основ. чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основ. чл.112, ал.1 ЗОП изискването се доказва със Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с минималното изискване по т. 2 по-долу, само посредством попълване на изискуемата информацията в раздел В: Технич. и проф. способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП относно: (1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, чрез посочване на обекта и вида и обема на изпълнените СМР; (2) лицето, получило строителните дейности; (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности.
При необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката на основ. чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основ. чл.112, ал.1 ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с минималното изискване по т. 3 по-долу, само посредством попълване на изискуемата информацията в раздел В: Техн. и профес. способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, относно професионалната компетентност на проектантския екип и инженерно-техническия състав за изпълнение на строителството. При необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката на основ. чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основ. чл.112, ал.1 ЗОП изискването се доказва със Списък на проектантския и инженерно-технически екип, които ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с мин. изискване по т. 4. по-долу, само посредством попълване на изискуемата информацията във раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател. ство.
При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с миним. изискване по т. 5. по-долу, само посредством попълване на изискуемата информ. в раздел Г, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател. При необходимост за законосъобразното възлагане на поръчката на основ. чл. 67 ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основ. чл.112, ал.1 ЗОП изискването по т. 4 и т.5 се доказва съответно с Копие на сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват проектиране и строителство и Копие на сертификат EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват проектиране и строителство.


1. Участникът, да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата, поне една услуга за проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка. За „идентична или сходна, услуга, с предмета и обема на поръчката“ се приема: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен за изграждане /реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната. Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг относимият период е 5 години.
2. Участникът да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентично или сходно с настоящата обществена поръчка. За „идентично или сходно, строителство, с предмета и обема на поръчката“ се приема: изпълнение на строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж за изграждане/ реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТи/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
3.Участникът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с професионална квалификация за изпълнени на поръчката, както следва:
Ръководител на проекта – строителен инженер със специалност ПГС/ССС или еквивалентна и опит като Ръководител на проект/обект на минимум един обект с предмет и обем сходен или идентичен на предмета на поръчката
3.1. Екип от проектанти с Пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл. 7 от ЗКАИИП, а за чуждестранни лица с еквивалентна правоспособност, съгласно законодателството на държавата, в която са установени по Части „Архитектурна”; „Конструкции”; „Електро”; „ВиК”; „ОВК”; „Енергийна ефективност”; Технически контрол по част „Конструкции”; „ПБЗ”; „Пожарна безопасност”; „План за управление на строителните отпадъци“.
Всеки един от проектантите следва да има опит в изпълнение на минимум един сходен обект, а именно: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен, по съответната част за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сграда минимум четвърта категория и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
3.2. Строителен екип:
Технически ръководител – с кавалификация съгласно чл. 163, ал. 2 от ЗУТ и опит като технически ръководител на поне един обект с предмет и обем сходен или идентичен на предмета на поръчката.
Специалист - контрол на качеството – да има опит като специалист контрол по качеството на поне един обект с предмет и обем сходен или идентичен на предмета на поръчката.
Специалист по безопасност и здраве (СБЗ)- специалист в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, да притежава документ за завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на функциите на "специалист по безопасност и здраве", а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като Длъжностно лице по ЗБУТ на поне един обект с предмет и обем сходен или идентичен на предмета на поръчката.
Обект с предмет и обем сходен или идентичен на този на поръчката се приема: изпълнение на строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната
4. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват проектиране и строителство.
5. Участникът трябва да притежава внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват проектиране и строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представят под формата на: 1.банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност – най-малко срока за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва