Деловодна информация
03559
ДА-02-442 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
03559-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СУ Максим Райкович град Дряново 000209992
ул.Васил Левски 16
Дряново BG322 5370 България
Боряна Данкова +676 72156
sou_dryanovo@abv.bg +676 72156

Интернет адрес/и

http://sou-dryanovo.com/

http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на закуски и обяди на учениците в СУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2020-2021 година
15000000      
Доставки

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя закуски и обяди , включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене, хляб и салата, ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора. Броят на закуските за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от Възложителя и варира според бройката на децата в класовете. Към настоящия момент прогнозният брой закуски, които изпълнителят следва да доставя са до 205 закуски дневно. Прогнозният брой закуски с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2020/2021 г. – 167, е 34 235. Броя на обядите за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от възложителя и варира според бройката на децата. Към настоящия момент те прогнозният брой обяди, които изпълнителят следва да доставя са до 240 обяда дневно. Прогнозният брой обяди с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2020/2021 г. – 176, е 42 240. Посочената бройка закуски и обяди е прогнозна и възложителят не е длъжен да заяви и заплати цял
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
102624.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка закуски на учениците от І до ІV клас 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Сградата на СУ Максим Райкович град Дряново

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя закуски ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора. Броят на закуските за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от Възложителя и варира според бройката на децата в класовете от I до IV. Към настоящия момент те са 205, т.е. прогнозният брой закуски, които изпълнителят следва да доставя са до 205 закуски дневно. Прогнозният брой закуски с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2020/2021 г. – 167, е 34 235. Посочената бройка е прогнозна и възложителят не е длъжен да заяви и заплати цялото прогнозно количество. В случай на увеличение на бройката на децата изпълнителят, по заявка на възложителя, следва да увеличи и броя на закуските, които ще доставя. При необходимост и след предварителна заявка от възложителя изпълнителят следва да доставя и закуски за диабетно болни.
Критериите по-долу
 
ДА Показател, отразяващ относителната тежест на продуктите, включени в предлаганата храна, в рамките на седмичните менюта    25 точки
Показател, отразяващ относителната тежест на броя на седмичните менюта    20 точки
Показател, отразяващ относителната тежест на времето за реакция след рекламация    15 точки
Цена
40 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
18144.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16/09/2020 (дд/мм/гггг) / 15/06/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обяди на ученици от І до VIІ клас целодневно обучение 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Сградата на СУ Максим Райкович град Дряново

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора обяди, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене, хляб и салата за ученици от І до VІI клас. Броя на обядите за всеки ден от изпълнението на договора се уточнява в заявка от възложителя и варира според бройката на децата в класовете от І до VІI. Към настоящия момент те са 240, т.е. прогнозният брой обяди, които изпълнителят следва да доставя са до 240 обяда дневно. Прогнозният брой обяди с оглед броя на учениците и броя учебни дни в учебната 2020/2021 г. – 176, е 42 240. Посочената бройка е прогнозна и възложителят не е длъжен да заяви и заплати цялото прогнозно количество. В случай на увеличение на бройката на учениците изпълнителят, по заявка на възложителя следва да увеличи и броя на обядите, които ще доставя. При необходимост и след предварителна заявка от възложителя изпълнителят следва да доставя и храна за диабетно болни.
Критериите по-долу
 
ДА Показател, отразяващ относителната тежест на продуктите, включени в предлаганата храна, в рамките на седмичните менюта    25 точки
Показател, отразяващ относителната тежест на броя на седмичните менюта    20 точки
Показател, отразяващ относителната тежест на времето за реакция след рекламация    15 точки
Цена
40 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
84480      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16/09/2020 (дд/мм/гггг) / 30/06/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Да разполага с обект, регистриран при условията и по реда на Закона за храните, в който има право право да се извършва дейност за производство и/или търговия с групите храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците. Участникът следва да има издадено удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, ако е рагистриран до влизане в сила на сега действащия Закон за храните (в сила от 09.06.2020г.), а ако е регистриран след влизането му в сила да е вписан в регистъра по чл.24 от Закона.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да разполага с транспортни средства (собствени, наети или ползвани на друго правно основание), регистрирани и оборудвани за доставка на храни;
Да разполага с персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, с професионална компетентност в областта на общественото хранене;
През последната една година участникът следва да е изпълнил поне един договор с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка


Да разполага с транспортни средства (собствени, наети или ползвани на друго правно основание), регистрирани и оборудвани за доставка на храни;
Да разполага с персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, с професионална компетентност в областта на общественото хранене;
През последната една година участникът следва да е изпълнил поне един договор с идентичен или сходен предмет с предмета на обществената поръчка
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на СУ Максим Райкович в град Дряново, ул.Васил Левски 16

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Месец юни 2021г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва