Деловодна информация
00016
830 01/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБщина Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

https://www.obshtina-apriltsi.com/

https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-637-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян
60112000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга.
Предметът на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от общинската транспортна схема на община Априлци, както и областната транспорт на схема от квотата на община Априлци.
В техническата спецификация подробно са описани маршрутните разписания за всяка от автобусните линии
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
656000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Априлци, Община Априлци, Област Ловеч

Предметът на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от общинската транспортна схема на община Априлци - Основна градска линия
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
460000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на междуградска автобусна линия Априлци - Троян 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Община Априлци и Община Троян

Предметът на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на община Априлци
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
196000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимални изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност:
Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници - Лиценз на Общността, издаден в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.
Чуждестранните лица - да са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по превоза на пътници.
Удостоверяване: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочват в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за лиценза и удостоверението/ята към него, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида и период на валидност, както и данни за ППС включен/и в лиценза.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие от валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, придружен от копие на удостоверения на ППС (пътно превозно средство) за обществен превоз на пътници на територията на Р България или копие на лиценз на Общността, придружен от заверени копия на лиценза за извършване на международни превози на пътници /съобразно броя на превозните средства, с които участва/, съобразно декларираното в ЕЕДОП.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ за вписването в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
2.1 Участникът трябва да притежава застрахователни полици „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност, както и данни за кое ППС е сключена.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, Копие на застрахователни полици „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, придружени от декларация, подписана от представляващия участника със задължението за сключване на такива застраховки през целия срок на договора, съобразно декларираното в ЕЕДОП


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, а именно през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата участникът да е изпълнил поне 1 /една/ услуга с предмет идентична или сходна с тази на поръчката. * Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на превоз на пътници. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, съобразно декларираното в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ от ЕЕДОП заедно с доказателство за извършената услуга. Участникът трябва да разполага с основни и резервни автобуси от съответната категория/клас за извършване на превози по съответния маршрут, съгласно техническата спецификация, които: а) са включени към лиценза на участника, когато същият притежава лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България; б) отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл.147, ал.1 от Закона за движението по пътищата; в) са оборудвани със съответните уреди и устройства, съгласно Наредба №12/05.01.2007 година за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВбр.6/2007г.) и Наредба №13/19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВбр.51/2004г.), в случаите, определени в наредбата; г) Участникът трябва да разполага с минимум 3 броя автобуси, от които 2 броя основни и 1 брой резервен. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ описват ППС, като посочват, марка, модел №, правното основание на което го ползват (собствен, на лизинг или наети) и необходимата информация доказваща изискванията по подточки а), б) и в). За изискванията по подточки б) и в) участниците следва да посочат - №, дата на издаване, вида и период на валидност на документите. Следва да бъдат посочени и годината на производство на МПС и Екологичния стандарт на двигателя на МПС. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разполага с правоспособни водачи за всеки от основните автобуси - 7, които да отговарят на следните изисквания: 1. да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС; 2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство; 3. да притежават валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата; 4. да притежават валидна карта за квалификация на водача по смисъла на чл. 7б от Закона за автомобилните превози. Продължава в Раздел VI.3)

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Сградата на Община Априлци

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изисквания за лично състояние: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, освен ако са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП
Продължение на Раздел III.1.3): Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, „Образование и професионална квалификация“ като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ посочват данни за правоспособните водачи и притежаваните от тях свидетелства за управление на МПС, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида и период на валидност, както необходимата информация доказваща изискванията по подточки б), в), г) и д).. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват декларираното в ЕЕДОП. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Гаранция за изпълнение: За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: - парична сума в размер равен на 0,2% от стойността на договора без ДДС преведена по сметката на Възложителя: БАНКА ДСК-Априлци, BIC STSABGSF, IBAN BG82STSA93003300284710. - Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя покриваща размер от 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС; - Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора, с покритие в размер на 0.2 % от стойността на договора без ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва