Деловодна информация
00884
8-2020 05/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00884-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 000455440
БУЛ. МАРИЦА № 26
ПЛОВДИВ BG421 4000 България
ИНЖ. ВИЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ +359 32603688
pom_rektor_uht@abv.bg +359 32644102

Интернет адрес/и

http://www.uft-plovdiv.bg/

http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=631


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uft-plovdiv.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка по глава 25 от ЗОП - публично състезаниес предмет: „Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване“ за нуждите на Университет по хран 8-2020
38000000      
Доставки

Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка по глава 25 от ЗОП - публично състезаниес предмет: „Доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване“ за нуждите на Университет по хранителни технологии , по две обособени позиции: „Доставка на специфични уреди за контрол и изпитания“ и „Доставка на уреди за контрол на физически характеристики“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
82867      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

„Доставка на специфични уреди за контрол и изпитания“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26

„Доставка на уреди за контрол и изпитания“ с прогнозна стойност 5 270,00 лева без ДДС
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5270      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ще се оценява предложената сумарна цена за доставка по обособената позиция в която са включени всички позиции от техническата спецификация

II.2) Описание 1

Доставка на уреди за контрол на физически характеристики 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Пловдив - 4000, бул. Марица № 26, Университет по хранителни технологии

Доставка на уреди за контрол на физически характеристики
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
77597      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ще се оценява предложената сумарна цена за доставка по обособената позиция, в която са включени всички позиции от техническата спецификация
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, което е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се обосновава изрично в решението за откриване на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки кандидат за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
• да е реализирал общ оборот в размер не по-малко от двукратния размер на определената от Възложителя прогнозна стойност, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2017, 2018 г. и 2019 г.), или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно. Документи, с които се доказва съответствието с изискването: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.
• да е реализирал минимален оборот от доставки в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /вж §2, т.67 от ДР ЗОП/ в размер не по-малко от определената от Възложителя прогнозна стойност, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2017, 2018 г. и 2019 г.) или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно. Документи, с които се доказва съответствието с изискването: справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /обособената позиция/.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът е необходимо да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалент.
2. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум 1/една/ дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.


1. Система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалент с обхват на сертификата и доставка на лабораторно, прецизно и оптично оборудване
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Участниците трябва да се придържат към вида и формата на изискуемите документи, посочени от Възложителя, както и към образците на документи, утвърдени в настоящата документация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕКТОРАТ, БУЛ. МАРИЦА № 26

Получените оферти за участие ще се отворят на публично заседание , на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване / чл.54, ал.2 от ППЗОП./
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всеки участник може да подава оферти за доставка както за една така и за двете обособени позиции. В този случай се представят два отделни плика с надпис «Предлагани ценови параметри», изписва се й обособената позиция, за която се представя офертата

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

ЧЛ.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва