Деловодна информация
00981национална гвардейска част
СИ-16-Т-59 02/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00981-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална гвардейска част 129009030
булевард Асен йорданов №2
София BG411 1113 България
полковник Йордан Иванов Витанов +359 889314402
ngch@guards-bg.com +359 29228948

Интернет адрес/и

https://www.guards-bg.com/

http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.guards-bg.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19”
45000000      
Строителство

Текущият ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ще се извърши на два етапа:Етап 1 - включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка” и Етап 2 - включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
277146.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Национална гвардейска част-град София, булевард Асен Йорданов №2

Текущият ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ще се извърши на два етапа:Етап 1 - включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка” и Етап 2 - включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
277146.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
110

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 1 и етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Подробна информация се съдържа в документацията
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) или да притежава еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица, даващ му право да изпълнява строежи, съгласно разпоредбите на ЗУТ и ЗКС.
Обстоятелството се удостоверява при подаване на оферта с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи копие на документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката. Минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, съгласно чл. 5,ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството е 100 000,00 лева (сто хиляди лева).

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство с минимална застрахователна сума за строежи четвърта категория 100 000/сто хиляди/ лева.
Обстоятелството се удостоверява при подаване на оферта с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Изисквания към икономическото и финансовото състояние на данните за застраховка „Професионална отговорност“, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица, съответен еквивалентен документ съгласно националния му закон.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с поръчката на поне един обект. Под строителни дейности със „сходен предмет“ следва да се разбира изграждане и/или извършване на основен, текущ или авариен ремонт на сгради, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на пътища и/или улици, и/или пътни съоръжения, и/или площади в урбанизирани територии, които да включват всички проектни части от настоящата обществена поръчка. Изискването се отнася и за двата етапа.2.Участникът трябва да разполага с екип от експерти, за всеки един от етапите, които отговарят за извършването на строителството, със следната професионална компетентност:Технически ръководител ,Специалист „Контрол на качеството“ ,Длъжностно лице по безопасност и здраве.3.Участникът следва да прилага следните системи:
- Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация –строителство, и
- Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация –строителство.4.3.Участникът следва да разполага със собствена и/или наета специализирана техника и транспортни средства.


При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставените изисквания чрез посочването им в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Национална гвардейска част-град София, булевард Асен Йорданов №2

Имат право да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица с изрично писмено пълномощно за конкретната процедура, представители на Регионална служба „Военна полиция” – град София, и други предвидени в чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 1 и етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Строително монтажните работи по етап № 1 ще започнат след осигуряване на необходимите финансови средства през 2020 г. и ще завършат през настоящата година.
Строително монтажните работи по етап № 2 ще започнат през 2020 г. или 2021 г., като същите ще завършат през настоящата година или през 2021 г.Участникът е длъжен да представи ценово предложение и за двата етапа. Оферта предложена от участник само за един от етапите няма да бъде допусната за рзаглеждане от комисията на възложителя.
Възложителят не е длъжен да възложи дейности за цялата прогнозна стойност, съответно за стойността на отделните етапи и количества посочени в „Количествена сметка” .Предлаганите от участниците цени за изпълнение на настоящата поръчка трябва да се съобразени с финансовия ресурс (прогнозна стойност), който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката. При установяване на оферта, надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или този по етапи, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва