Деловодна информация
00467
04-00-61 08/04/2020 (дд/мм/гггг)
не
00467-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград +359 36412004
minkrum@abv.bg +359 36417024

Интернет адрес/и

https://www.krumovgrad.bg/

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1429-23-04-2020.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1429-23-04-2020.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг на обект: „Водоснабдяване с. Скалак – махали Копривник, Кременник и Победа““
45000000      
Строителство

Обектът предвижда да бъдат водоснабдени махали Копривник, Кременник и Победа, на с. Скалак. При предвижданията на проекта следва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Строежът е 1-ва категория, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Обектът ще се изпълнява съгласно изработения и одобрен работен инвестиционен проект, в който ще се включат следните части: Технологична, Конструктивна, Геодезия, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Инженерно-геоложко проучване. Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта СМР по отделните части. При изработването на проектната документация следва да се спазва действащата нормативна уредба. Дейностите включени в предмета на поръчката са следните: Разработване на инвестиционен проект, Изпълнение на СМР, Авторски надзор и Геодезическо заснемане.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
333303.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
71220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Землищата на с. Скалак и с. Звънарка, община Крумовград

Обектът предвижда да бъдат водоснабдени махали Копривник, Кременник и Победа, на с. Скалак. При предвижданията на проекта следва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Строежът е 1-ва категория, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Обектът ще се изпълнява съгласно изработения и одобрен работен инвестиционен проект, в който ще се включат следните части:
Технологична
Конструктивна
Геодезия
Пожарна безопасност
ПБЗ
ПУСО
Инженерно-геоложко проучване
Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи по отделните части.
При изработването на проектната документация следва да се спазва действащата нормативна уредба.
Дейностите включени в предмета на поръчката са следните:
1. Разработване на инвестиционен проект
При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация.
Всички чертежи в „работен проект“ следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер, в подходящи мащаби. Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.
Изискванията към съдържанието на отделните проектни части в състава на «работен проект» са посочени в Техническите спецификации.
Съгласуването и одобряването на работния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Възложителя.
2. Изпълнение на СМР
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
3. Авторски надзор
Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.
4. Геодезическо заснемане - трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
333303.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от общата стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. 2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 2.1. парична сума; 2.2. банкова гаранция; 2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – IV група, I категория.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, възложителят изисква заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ и за „проектант“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектът, предмет на поръчката е строеж IV група, I категория, а обхватът на поръчката е проектиране и строителство.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ и за „проектант“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектът, предмет на поръчката е строеж IV група, I категория, а обхватът на поръчката е проектиране и строителство.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.А Участникът следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, на поне 1 (един) обект IV група, I категория. Забележка: За „дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водопроводна мрежа IV група, I категория.
1. Б Участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга /дейност/, идентична или сходна с предмета на поръчката. Забележка: За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водопроводна мрежа IV група, I категория. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. „Технически и професионални способности“, „За поръчки за услуги: с посочване на стойностите, датите и получателите на изпълнените сходни услуги.В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи и списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката: Участникът следва да притежава екип за изпълнение на дейностите по проектиране и упражняване на авторски надзор, които притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, респективно призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.Проектантите следва да бъдат по части, минимално както следва: 1. Част ВиК/Технологична, 2. Част Конструктивна, 3. Част Геодезия, 4. Част Пожарна безопасност, 5. Част План за безопасност и здраве, 6. Част ПУСО, 7. Инженерно-геоложко проучване. ВАЖНО !!!!!! Възложителят допуска един експерт да съвместява повече от една позиции от изискуемия проектантски екип за изпълнение на поръчката. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно; б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент; - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно........продължава в раздел VI.3


1.А Участникът следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, на поне 1 (един) обект IV група, I категория. Забележка: За „дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водопроводна мрежа IV група, I категория.
1. Б Участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга /дейност/, идентична или сходна с предмета на поръчката. Забележка: За „услуга, сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт на водопроводна мрежа IV група, I категория.
2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката: Участникът следва да притежава екип за изпълнение на дейностите по проектиране и упражняване на авторски надзор, които притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, респективно призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации.Проектантите следва да бъдат по части, минимално както следва: 1. Част ВиК/Технологична, 2. Част Конструктивна, 3. Част Геодезия, 4. Част Пожарна безопасност, 5. Част План за безопасност и здраве, 6. Част ПУСО, 7. Инженерно-геоложко проучване. ВАЖНО !!!!!! Възложителят допуска един експерт да съвместява повече от една позиции от изискуемия проектантски екип за изпълнение на поръчката. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно; б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент; Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции. ВАЖНО !!!!!! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата е осигурено частично финансиране за обекта в размер на 196 833.33 лева без ДДС. Разликата до стойността на сумата необходима за изпълнението на обекта ще се осигури с бюджета на община Крумовград за 2020 год. и/или с други източници на финансиране.
Предвид гореизложеното договора за възлагане на настоящата обществена поръчка ще се сключи под условие на основание чл. 114 от ЗОП. В случай, че не се осигури финансиране, всяка от страните може да прекрати договора след изтичане на три месечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна без да дължи предизвестие или обезщетение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/05/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

..... продължава от раздел III.1.3) ......в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент; Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции. ВАЖНО !!!!!! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката. Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Образователна и професионална квалификация“ с посочване на информация за: професионалната квалификация на предложените експерти – учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на персонала и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства. Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява строителството, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 3. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по: - чл. 107, т. 4 от ЗОП, а именно наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (изискването не се прилага за подизпълнители и трети лица); - чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Удостоверяване: При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) – като попълва разделите на Част III „Основания за изключване“. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
Участниците могат да получат необходимата информ. за задълж., свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg/ Относно задълженията, опазване на околната среда Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg .Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва