Деловодна информация
00035
08-00-38.1 14/04/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
14/04/2020 (дд/мм/гггг)
00035-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт, а за техническа част: Димитър Георгиев - ръководител Общински инспекторат +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/26392


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/26392
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване ОП 2020-3
90500000      
Услуги

Транспортиране(сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществeно ползване, в обхват, съгласно Техническите спецификации и документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90513000      
90500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

община Костинброд

Избраният изпълнител, извършва транспортиране на събраните отпадъци до депа, съобразно вида неопасен отпадък. Териториалният обхват и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на Кмета на Община Костинброд. (към момента, приложима е Заповед № РД-05-577/30.10.2019 г. за определяне границите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, в Община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2020 година). Броят на съдовете за битови отпадъци(собственост на общината),в периода на изпълнение, е допустимо да се променя, съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на Община Костинброд. Към момента, БО от населените места в община Костинброд, се обезвреждат чрез депониране на «Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в община Костинброд – Регион Костинброд“, но в периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка предстои изграждане на «Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на с. Богьовци, имот № 000274, м. „Баташин дол“, Община Костинброд по Проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01», където след въвеждане в експлоатация на съоръжението следва да се предава цялото количество битов отпадък за предварително третиране. Количествата неопасни отпадъци на база премерени на входа на «Регионално депо за неопасни отпадъци – за регион Костинброд“, при депониране, в мярка тон за 2019 г., към 30.11.2019 г. е 11761,34 т. Тенденцията е намаляване на количествата, в съответствие с .
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Възлагането е периодично и следващото е 2022 г. Предвижда се подновяване на договор, до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП, с оглед спецификата на дейностите от обществената поръка, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ и за защита на обществения интерес, за опазване на здравето на населението и недопускане на „епидемични кризи“ в община Костинброд
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите по почистване и поддържане на териториите за обществено ползване се извършват съгласно утвърден план. Изискване към предмета на възлагане е регламентиран в ЗУО на национално ниво. С изпълнението ще се постигнат целите на Национален план за управление на отпадъците, Регионална програмата за управление на отпадъците - регион Костинброд и Системата за транспортиране на неопасни отпадъци
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците следва да притежават валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35, ал.3 от ЗУО по реда на Глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.
Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:
Участникът попълва поле 2) от раздел А: Годност в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на №, дата на издаване и издател на регистрационния документ, сайт за достъп до публичен регистър на издателя на документа (ако е приложимо) или номер в аналогичен регистър в държавата, в която чуждестранния участник е установен или посочва номер, дата, орган издател на съответното разрешение или членство в определена организация, когато за осъществяване на дейността се изисква разрешение или членство в определена организация.
* При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.
В случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено от участника копие от валиден документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл.35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.
При сключването на договора избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително, че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл.112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти(2017, 2018 r 2019 г.), съгласно чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП, , в размер, съобразен със изискванията на чл.61, ал.2 от ЗОП от 1500000. 00 лева. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел Б от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация –ГФО или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; справка за общия оборот и/или оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката,
Информацията може да обхваща по-кратък период, в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите, доказващи съответствието с изискванията.


През последните три приключили финансови години (2017, 2018, 2019 г.), да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, съгласно чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП, , в размер, съобразен със изискванията на чл.61, ал.2 от ЗОП от 1 500 000.00 лева. Участникът попълва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние. Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение, всеки подизпълнител и/или всеки един от членовете в обединението, извършващи дейности по сметоизвозване, трябва да декларира изискуемият минимален оборот, в сферата на поръчката, в съответствие с дяловото си участие при изпълнение на дейностите от предмета по настоящата поръчка.При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите да доказване на съответствието си с изискванията.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Опит от дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Под „предмет, сходен с този на поръчката” се разбира дейности по транспортиране на отпадъци от населени места, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на зелени площи. Не се считат за дейност/и със сходен предмет такива по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. При подаване на офертата, се декларира обстоятелството в поле 1б) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
2. Участниците да разполагас с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката,съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП от - 5 бр. Специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1100л.,240л.,110/120 л. и за подземни съоръжения 3м3; - 1 бр. Автомобил за обслужване на контейнери-4 куб.м; - 2 бр. Специализиран автомобил за машинно миене; - 2 бр. Специализирани автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци (самосвали); - 2 бр. Челни товарачи; - 1 бр. Роторна машина за почистване на сняг (ръчна). Съответствието се декларира в поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
3. внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.
4. Участниците да прилагат система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Съответствието с т. 3 и т.4, се декларира в Част IV „Критерии за подбор”, раздел „Г” от ЕЕДОП.


1. Опит от изпълнена поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Под „предмет, сходен с този на поръчката” се разбира дейности по транспортиране на отпадъци от населени места, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на зелени площи. Не се считат за дейност/и със сходен предмет такива по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. При подаване на офертата, се декларира обстоятелството в поле 1б) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката,съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП, минимално от - 5 бр. Специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1100л.,240л.,110/120 л. и за подземни съоръжения 3м3; - 1 бр. Автомобил за обслужване на контейнери-4 куб.м; - 2 бр. Специализиран автомобил за машинно миене; - 2 бр. Специализирани автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци (самосвали); - 2 бр. Челни товарачи; - 1 бр. Роторна машина за почистване на сняг (ръчна). Съответствието се декларира в поле 9) на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
3. Система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.
4. Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Съответствието с т. 3 и т.4, се декларира в Част IV „Критерии за подбор”, раздел „Г” от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се допусат участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързаните лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III, раздел „Г” от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 2. Не се допуска да участват участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.Обстоятелствата се декларират. гаранция за изпълнение: 1% (процент)от стойността на договора. Участниците сами определят вида на гаранция, в съответствие със ЗОП. Ако бъде избран банков превод, следва да се нареди по сметка за гаранции на община Костинброд в Банка: Уни Кредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка(IBAN): BG11UNCR96603369039111.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/05/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/05/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Общинска администрация Костинброд, гр.Костинброд, ул. Охрид №1, ет.2

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


2022 г. Предмета на обществената поръчка се възлага периодично, като е допустимо изпълненито и да бъде удължено, до избор на изпълнител след открита процедура по ЗОП за следващ период, с оглед спецификата на услугите, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ и с грижа за здравето и живота на населението.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Аванс не се предвижда.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Средствата за обществена поръчка се осигуряват от бюджета на Община Костинброд, от средствата, предвидени в Утвърдена от Общински съвет Костинброд План - сметката за дейност: Чистота. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО): Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са от особено значение за Възложителя, който желае да осигури качественото им изпълнение. С оглед на това целта на процедурата е да се сключи договор с изпълнител, който притежава нужните технически възможности, професионален опит и отговаря на критериите за подбор в предварително обявените от Възложителя условия. Освен на основанията, посочени по-горе, възложителят отстранява от участие: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, а именно: дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г. Участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция за приходите: телефон: 0700 18 700; адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: гр. София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: +359 29406331, адрес: ttp://www3.moew.government.bg. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика на адрес: http://www.mlsp.government.bg. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл.32 от ЗОП, в профила на купувача на адреса на преписката: http://kostinbrod.bg/archives/26392

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, който е в 14 дневен срок от публикуване на обявлението в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти при Общинска администрация Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/26392 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/04/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва