Деловодна информация
00272
1203 30/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00272-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/03/30/1748/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/03/30/1748/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с основен ремонт, обновяване фасади, ремонт покриви, подмяна дограма и др. в съответствие с приложената към документацията за участие техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
228650      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„ОР и обновяване на сграда общинска администрация Ружинци“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, община Ружинци, област Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж съществуващо подово покритие от компрометиран ламинат, доставка и монтаж на усилен ламинат с мин. 3,5 мм. подложка от минеррална вата, доставка и монтаж на подови ъглови лайсни (цокъл), подготовко на стени за шпакловане, доставка и третиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд, финна гипсова шпакловка по стени, доставка и двукратно третиране на стени и таван с хидроизолационен латекс, доставка и монтаж на комарници и щори, доставка и третиране с бетон - контакт пода на фоайе и коридор ii етаж, доставка и полагане на изравнителна замазка върху пода на фоайе и коридор ii етаж, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на фоайе и коридор ii етаж, доставка и монтаж във фоайе и коридор втори и трети етаж на растерен окачен таван на метални профили с плочи 60 / 60 cm и вградени 16 бр. осветителни тела при поставяне на топлоизолационна вата над него , подготовка на стени фоайе и коридор втори и трети етаж за шпакловка, доставка и третиране с дълбокопроникващ грунд стени фоайе и коридор втори и трети етаж, гипсова шпакловка по стени фоайе и коридор втори и трети етаж, доставка и двукратно третиране с латексова боя в утвърден цвят на стени фоайе и коридор втори и трети етаж, доставка и монтаж на подови ъглови лайсни във фоайе и коридор втори и трети етаж, доставка и монтаж на алуминиев парапет по стълбище и др.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
35666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда общинска собственост /ПИ 122/ с. Дражинци“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дражинци, община Ружинци, област Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж съществуваща метална входна врата от фасадата на сградата, демонтаж съществуваща дървена дограма от фасадите на сградата, доставка и монтаж двукрила плътна врата от al профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж фасадна дограма - прозорци от петкамерни pvc профили с двоен стъклопакет, имащи коефициент на топлопреминаване не по- повече от 1,3 kw/m2к (клас а), доставка и монтаж строително скеле , доставка и грундиране с бетон контакт на съществуваща фасадна мазилка сграда, доставка и полагане 8 cm фасадни топлоизолационни eps плоскости с плътност не по - малка от 15-18 kg/m2 по фасади сграда, доставка и дюбелиране положени 8 cm фасадни топлоизолационни eps плоскости по фасада сграда, доставка и полагане стъклофибърна мрежа върху 8 cm фасадни топлоизолационни eps плоскости по фасада сграда и обмазването им с лепило, "обръщане" външни страници на 1 (една) врата и на 11 (единадесет) броя прозорци по фасади, включващо доставка и полагане 3 cm фасадни топлоизолационни хps плоскости; дюбелиране, доставка и полагане стъклофибърна мрежа върху 3 cm термоизолационни хps плоскости; обмазване термоизолационни хps плоскости с циментово лепило и полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка по външни стени сграда, демонтаж строително скеле по фасада.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда Кметство Тополовец“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Тополовец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: Подготовка на стени и таван за шпакловане, доставка и третиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд преди шпакловка, финна гипсова шпакловка по стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван с латексова боя в утвърден цвят, демонтаж съществуваща екстериорна дървена дограма – врата, демонтаж съществуваща фасадна дървена дограма – прозорци, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж прозорци с петкамерни pvc профили и двоен стъклопакет, доставка и монтаж комарници на нови прозорци с петкамерни pvc профили и двоен стъклопакет, обръщане страници на новомонтирана врата, обръщане страници на новомонтирани прозорци, доставка и монтаж строително скеле по фасада сграда кметство, доставка и грундиране с бетон - контакт на фасада ii етаж сграда кметство, доставка и полагане на цветна мазилка върху основа от циментова шпакловка, армирана със стъклофибърна мрежа по фасадата на ii етаж от сградата на кметството, обръщане външни страници на 15 (петнадесет) броя прозорци от фасади ii етаж сграда кметството, включващо: -доставка и полагане на стъклофибърна мрежа, обмазване с циментово лепило, - полагане на финишна фасадана мазилка в утвърден цвят, демонтаж строително скеле по южна фасада.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
17916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда общинска собственост /УПИ VIII–19, кв.5/ с.Тополовец“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Тополовец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: подготовка на стени и таван за шпакловане и лепене на плочки, доставка и третиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд, доставка и полагане на фаянсови плочи по стени санитарен възел, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на санитарния възел, шпакловка стени и таван на санитарния възел, подготовка стени за шпакловане, доставка и третиране на стени с дълбокопроникващ грунд, шпакловка стени, доставка и двукратно третиране на стени и таван с антибактериална латексова боя, демонтаж съществуваща фасадна дървена дограма (прозорец), демонтаж съществуваща интериорна дървена дограма (врата), доставка и монтаж на нов прозорец от петкамерни pvc профили с двоен стъклопакет, обръщане страници на нов прозорец от петкамерни pvc профили с двоен стъклопакет, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж порцеланова мивка санитарен възел, доставка и монтаж смесителна батерия за порцеланова мивка санитарен възел, доставка и монтаж моноблок санитарен възел.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда Кметство Динково“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Динково, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: доставка и монтаж строително скеле -фасадни сграда, доставка и грундиране с бетон - контакт на съществуваща фасадна мазилка, доставка и полагане цветна фасадна мазилка върху основа от циментова шпакловка, армирана със скъклофибърна мрежа по фасади сграда, обръщане външни страници на 24 (двадесет и четири) броя прозорци и една двукрила врата по фасади сграда, включващо: - доставка и полагане стъклофибърна мрежа, - обмазване с циментово лепило, - полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, демонтаж строително скеле фасади.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда училище с детска градина общинска собственост – с.Черно поле“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Черно поле, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж дървени врати, демонтаж дъврени прозорци, доставка и монтаж на нови пвц врати, с алуминиеви профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж нови прозорци от петкамерни пвц профили с двоен стъклопакет, обръщане страници на два броя врати, обръщане страници на 6 броя прозорци, подготовка на стени и таван във входно антре, доставка и третиране на стени и таван преди шпакловане с дълбокопроникващ грунд, гипсова шпакловка по стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван с латексова боя в цвят, доставка и монтаж на растерен окачен таван на метални профили с плочи 60/60 с вградени шест броя лунички, с поставяне на топлоизолационна вата в кухнята, подготовка на стени за шпакловка в кухня, доставка и третиране на стени преди шпакловане с дълбокопроникващ грунд в кухня, гипсова шпакловка с полагане на стъклофибарна мрежа, доставка и монтаж 50л. бойлер, доставка и монтаж плот с плъзгаща врата за подаване на храна към столова, доставка и монтаж фасадно скеле по южната фасада, подготовка фасада за боядисване, доставка и грундиране на фасада, доставка и боядисване с посна боя в цвят, демонтаж тръбно скеле.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
10941.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на покрив на СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Дреновец“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж съществуващо покривно покритие от платна "onduline", доставка и полагане на 9 mm osb плоскости върху готова основа на покривната конструкция на сградата, доставка и полагане на пародифузно фолио върху готова основа от 9 mm osb плоскости, доставка и наковаване на дървена скара от летви и контралетви върху готова основа от 9 mm osb плоскости, доставка и покриване на покривна конструкция с платна от червени метални керемиди тип "цигла", имащи дебелина най -малко 5 mm, доставка и оформяне на покривни била с ламаринени капаци, имащи дебелина най - малко 5 mm., доставка и монтаж на снегозадържащи куки.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда читалище „Просвета - 1927”, с.Гюргич“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Гюргич, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: демонтаж дървена врата, доставка и монтаж плътна врата от al профили с пълнеж от пдч плоскости, доставка и монтаж тръбно строително скеле, двукратно демонтаж, преместване и монтаж на тръбно строително скеле, подготовка на стени и таван за шпакловане"обръщане" страници на новомонтирана врата, доставка и третиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд, финна гипсова шпакловка по стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван с латексова боя в утвърден цвят, доставка и двукратно третиране пода на киносалона с яхтен (паркетен) лак.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
11500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на киносалон в сграда читалище „Христо Ботев – 1898”, с.Ружинци“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: подготовка за шпакловане на стени и таван фоайе читалище, доставка и третиране на стени и таван фоайе читалище преди шпакловка с дълбоко проникващ грунд, гипсова шпакловка по стени и таван фоайе читалище, доставка и двукратно третиране на стени и таван фоайе читалищес латексова боя в утвърден цвят, доставка и монтаж тръбно скеле в киносалона на читалището, подготовка за шпакловане на стени и таван киносалон читалище, доставка и третиране на стени и таван киносалон читалище преди шпакловка с дълбоко проникващ грунд, частично шпакловане стени и таван киносалон читалище, доставка и двукратно третиране на стени и таван киносалон читалищес латексова боя в утвърден цвят, двукратно преместване и демонтаж тръбно скеле в киносалона на читалището, почистване и подготовка за лакиране пода на киносалон читалище, доставка и двукратно третиране с яхтен (паркетен) лак пода на киносалон читалище, почистване и подготовка цокъл и орнаменти на сцена читалище за третиране с блажна боя в утвърден цвят, третиране цокъл и орнаменти на сцена читалище с блажна боя в утвърден цвят, демонтаж съществуваща дървена интериорна дограма - врати библиотека читалище, доставка и монтаж на 4 (четири) врати от al профили с пълнеж от пдч плоскости в библиотека читалище, обръщане страници на 4 (четири) броя новомонтирани врати в библиотека читалище, подготовка за шпакловане на стени и таван библиотека читалище, доставка и третиране на стени и таван библиотека читалище преди шпакловка с дълбоко проникващ грунд, гипсова шпакловка по стени и таван библиотека читалище, доставка и двукратно третиране на стени и таван библиотека читалище с латексова боя в утвърден цвят, почистване и подготовка за лакиране пода на библиотека читалище, доставка и двукратно третиране с яхтен (паркетен) лак пода на библиотека читалище, демонтаж съществуваща интериорна дограма - 4 (четири) броя врати, доставка и монтаж на 4 (четири) врати от al профили с пълнеж от пдч плоскости с прагове за външни входни врати, "обръщане" страници на 4 (четири) броя новомонтирани врати.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР на сграда читалище „Здравец-2007“ /УПИ VI- 936, кв. 23/ с.Дреновец“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: доставка и монтаж във фоайето на втория етаж на растерен окачен таван (размери на плочите 60 / 60 cm) на метални профили с вградени в него 5 (пет) осветителни лунички и топлоизолационна вата над него, подготовка на стени фоайе втори етаж за шпакловане, доставка и третиране стени фоайе втори етаж с дълбокопроникващ грунд, гипсова шпакловка стени фоайе втори етаж, доставка и двукратно третиране стени фоайе втори етаж с латексова боя, демонтаж дървена врата фоайе втори етаж, доставка и монтаж на врата с al профили "обръщане" страници нова врата с al профили, демонтаж дървена врата фоайе втори етаж, доставка и монтаж на врата от al профили с пълнеж от пдч плоскости, обръщане"страници нова врата с al профили, демонтаж съществуващи 4 (четири) броя дървени прпозорци, доставка и монтаж 4 (четири) броя прозорци от 5 камерни pvc профили с двоен стъклопакет, "обръщане"страници на 4 (четири) броя нови прозорци от pvc профили, демонтаж съществуващи 2 (два) броя дървени прозорци, доставка и монтаж 2 (два) броя прозорци от 5 камерни pvc профили с двоен стъклопакет, обръщане"страници на 2 (два) броя нови прозорци от pvc профили, доставка и монтаж в стая на втория етаж на растерен окачен таван (размери на плочите 60 / 60 cm) на метални профили с вградени в него 6 (шест) осветителни лунички и топлоизолационна вата над него, подготовка на стени стая на втория етаж за шпакловане, доставка и третиране стени стая на втория етаж с дълбокопроникващ грунд, гипсова шпакловка стени фоайе втори етаж, доставка и двукратно третиране стени стая на втория етаж с латексова боя, грундиране под стая първи етаж, доставка и полагане циментова изравнителна замазка стая втори етаж, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на стая първи етаж.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
9916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ОР и обновяване на сграда Културен дом /УПИ 597, кв. 80/ с.Дреновец“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: подготовка на стени за шпакловане, доставка и третиране на стени с дълбокопроникващ грунд преди шпакловка, финна гипсова шпакловка по стени, доставка и двукратно третиране на стени с латексова боя в утвърден цвят, доставка и полагане на 3 cm топлоизо-лационни плоскости "fibran" по таван зала, дюбелиране положени по таван зала 3 cm термоизолационни плоскости "fibran", полагане стъклофибърна мрежа върху 3 cm термоизолационни плоскости "fibran" и обмазване с циментово лепило, гипсова шпакловка таван зала, доставка и двукратно третиране на тавана с латексова боя, доставка и грундиране пода на залата с бетон – контакт, доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху пода на залата, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на залата, доставка и монтаж на подови ъглови лайсни (цокъл), демонтаж съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) профили с пълнеж от пдч плоскости, обръщане страници на новомонтирана врата, доставка и грундиране пода на терасата на залата с бетон – контакт, доставка и полагане на изравнителна циментова замазка върху пода на терасата на залата, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на терасата на залата, подготовка за шпакловане стени и таван санитарен възел, доставка и третиране на стени и таван санитарен възел с дълбокопроникващ грунд , доставка и полагане на фаянсови плочи по стени санитарен възел, доставка и полагане на гранитогресни плочи върху пода на санитарния възел, гипсова шпакловка стени и таван, доставка и двукратно третиране на стени и таван санитарен възел с антибактериална латексова боя, демонтаж съществуваща дървена врата, доставка и монтаж на нова врата от алуминиеви (al) профили с пълнеж от пдч плоскости.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
34375      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на сграда общинска собственост –социален център за предоставяне на услуги, находяща се в УПИ 312, кв. 20, с. Ружинци- II етап“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ремонтни работи: доставка и монтаж строително скеле по южната и по източната фасада на сградата, доставка и полагане на 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости по южната и по източната фасада на сградата, доставка и дюбелиране на 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости, положени по южната и по източната фасада на сградата, доставка и полагане на стъклофибърна мрежа върху 8 cm фасадни топлоизолационни плоскости по южната и по източната фасада на сградата, полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка по южната и по източната фасада на сградата, демонтаж строително скеле по южната и по източната фасада на сградата, демонтаж стари греди по тавана на сградата, монтаж (без доставка) на нови греди 12/12 cm по тавана на сградата, доставка и полагане на теракотни плочи по подовете на двете фоайета, доставка и полагане на усилен ламинат на подове помещения от строежа, доставка и монтаж на ъглови лайсни (цокъл) на подове помещения от строежа, доставка и двукратно третиране на стени с латексова боя в утвърден цвят, доставка и полагане на 3 cm плоскости "fibran", дюбелиране на положени 3 cm плоскости "fibran", полагане на стъклофибърна мрежа върху положени 3 cm плоскости "fibran", гипсова шпакловка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
22000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с. 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Плешивец, община Ружинци, обл.Видин

Предметът на обособената позиция, включва следните видове строително-монтажни/ ремонтни работи: доставка и полагане на pvc тръба ? 120 mm, доставка и монтаж на два броя сифони, доставка и монтаж на метална решетка с размери 7,0 / 0,70 m, доставка и полагане на бетон в20, доставака и грундиране с дълбоко проникващ грунд, доставка и полагане 3 cm фасадни топлоизо-лационни хps плоскости; дюбелиране, до-ставка и полагане стъклофибърна мрежа вър-ху 3 cm термоизолационни хps плоскости; обмазване термоизолационни хps плоскости с циментово лепило и полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, доставка и полагане на гранитогресни плочи, доставка и третиране с дълбокопроникващ грунд преди полагане на 3 cm термоизолационни хps плоскости, доставка и полагане 3 cm фасадни топлоизо-лационни хps плоскости; дюбелиране, до-ставка и полагане стъклофибърна мрежа вър-ху 3 cm термоизолационни хps плоскости; обмазване термоизолационни хps плоскости с циментово лепило и полагане третирана в цвят по утвърден проект фасадна мазилка, доставка и изработка на метална ажурна ограда.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

4.3.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория за обособена позиция № 7, обособена позиция № 8, обособена позиция № 9 и обособена позиция № 10, и пета категория за всички останали, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на документи доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”. При условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с лице с определена професионална компетентност за изпълнението на обществената поръчка, за която участва, а именно Технически ръководител на обекта– с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност); Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
Под „СМР идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или ново строителство и/или реконструкция и/или основен/текущ ремонт и/или преустройство и/или обновяване / саниране на сгради.
Забележка: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват поръчката в това число: Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти, сходни с предмета на поръчката).
Информацията за лицата от екипа се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Преди сключване на договора определеният изпълнител представя документите по предходното изречение ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.


Участникът следва да разполага с лице с определена професионална компетентност за изпълнението на обществената поръчка, за която участва, а именно Технически ръководител на обекта– с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност); Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др. лицана участника, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, . 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва