Деловодна информация
00239
1200-96 20/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00239-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Момчилград 000235984
ул. 26-ти декември № 12
Момчилград BG425 6884 България
инж. Севдалин Огнянов –Директор дирекция УТКРЕПП на Община Момчилград +359 888-608668/+359 3631-7854
[email protected] +359 3631-7849

Интернет адрес/и

www.momchilgrad.bg

http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е строителство на обект:„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“
Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
45000000 – Строителни и монтажни работи
Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация Приложение №7
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
74704.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Република България, Област Кърджали, Общ. Момчилград , кметство село Равен

Предметът на обществената поръчка е строителство на обект:„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“
Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
45000000 – Строителни и монтажни работи
Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация Приложение №7
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение – (ТП);    25
Предложен гаранционен срок (ГС);    15
1.4. Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди (РГ);    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
74704.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Споразумение № РД09-21/ 12.02.2020 г. между Община Момчилград и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност - данните се попълват в ЕЕДОП част ІV, раздел „А“, т.1;
Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за първа група, пета категория строежи.
Избраният за изпълнител участник посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон за 2020 г. или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, доказващ еквивалентно право (за чуждестранните участници), при подписване договора за СМР или при поискване в хода на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Икономическо и финансово състояние - данните се попълват в ЕЕДОП част ІV, раздел „Б“ (в съответните приложими полета):
a) Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл.171а, ал.1 от ЗУТ), (част ІV, раздел „Б“т.5)
За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя, при подписване договора за СМР. Документите се представят и за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката, който им е възложен.
b) Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 74 000 лв. в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
За доказване на това обстоятелство участниците могат да представят, при условията на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП, един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
• удостоверения от банки;
• годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
• справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Когато, по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


4.3.2. Икономическо и финансово състояние - данните се попълват в ЕЕДОП част ІV, раздел „Б“ (в съответните приложими полета):
a) Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл.171а, ал.1 от ЗУТ), (част ІV, раздел „Б“т.5)
За доказване на това обстоятелство, избраният за изпълнител участник представя копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя, при подписване договора за СМР. Документите се представят и за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката, който им е възложен.
b) Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 74 000 лв. в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
За доказване на това обстоятелство участниците могат да представят, при условията на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП, един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
• удостоверения от банки;
• годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
• справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Когато, по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Технически и професионални способности - данните се попълват в ЕЕДОП част ІV, раздел „В“:
a) Участниците да са изпълнили минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата (част ІV, раздел „В“, т.1а).
За доказване на това обстоятелство, участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира строителство, което включва изпълнение на най-малко следните видове СМР: подмяна на дограма, Вътрешно топлинно изолиране на външни стени и таван, ремонт на покрив, полагане на мазилка, полагане на настилки от ламинат, шпакловки, боядисване. Видовете СМР могат да бъдат изпълнени на повече от 1 обект.
Възложителят не поставя изискване за обем.
За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва:
• Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: да има опит мин. 5 години, като технически ръководител с предмет, сходен на настоящата поръчка.
Техническия ръководител трябва да бъде назначен на трудов договор към фирмата изпълнител, съгласно чл.163а от ЗУТ.
За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител представя трудовия договор на техническия ръководител с фирмата изпълнител при подписване на договора.
• Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
• Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
Данните за отговорниците на обекта се вписват в част ІV, раздел „В“в ЕЕДОП като се описват се имената на ръководния персонал, образователна и професионална квалификация на ръководния персонал, съобразно изискванията от настоящата поръчка
Участникът представя документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
• Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС (част ІV, раздел „В“ в ЕЕДОП – описва се наличният ресурс от квалифицирани строителни работници съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България).
b) Участникът следва да притежава сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – данните се попълват в ЕЕДОП, част ІV, раздел „Г“.
c) Участникът следва да притежава сертификат по EN ISO 14001:2015 - система за управление на околната среда или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството – данните се попълват в ЕЕДОП, част ІV, раздел „Г“;
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата (при условията на чл.67 от ЗОП).
Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


Технически и професионални способности - данните се попълват в ЕЕДОП част ІV, раздел „В“:
a) Участниците да са изпълнили минимум 1 обект с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата (част ІV, раздел „В“, т.1а).
За доказване на това обстоятелство, участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
Под „Сходно с предмета на поръчката строителство” следва да се разбира строителство, което включва изпълнение на най-малко следните видове СМР: подмяна на дограма, Вътрешно топлинно изолиране на външни стени и таван, ремонт на покрив, полагане на мазилка, полагане на настилки от ламинат, шпакловки, боядисване. Видовете СМР могат да бъдат изпълнени на повече от 1 обект.
Възложителят не поставя изискване за обем.
За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с технически и ръководен персонал с професионална компетентност, както следва:
• Технически ръководител на обекта: Образование и квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: да има опит мин. 5 години, като технически ръководител с предмет, сходен на настоящата поръчка.
Техническия ръководител трябва да бъде назначен на трудов договор към фирмата изпълнител, съгласно чл.163а от ЗУТ.
За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител представя трудовия договор на техническия ръководител с фирмата изпълнител при подписване на договора.
• Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
• Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
Данните за отговорниците на обекта се вписват в част ІV, раздел „В“в ЕЕДОП като се описват имената на ръководния персонал, образователна и професионална квалификация на ръководния персонал, съобразно изискванията от настоящата поръчка
Участникът представя документи, които доказват професионална компетентност на лицата;
• Квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС (част ІV, раздел „В“в ЕЕДОП – описва се наличният ресурс от квалифицирани строителни работници съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България).
b) Участникът следва да притежава сертификат по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството – данните се попълват в ЕЕДОП, част ІV, раздел „Г“.
c) Участникът следва да притежава сертификат по EN ISO 14001:2015 - система за управление на околната среда или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството – данните се попълват в ЕЕДОП, част ІV, раздел „Г“;
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата (при условията на чл.67 от ЗОП).
Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55, ал., т.1 и т.5
2.Гаранция за изпълнение на поръчката е 5% от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/04/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Общиски съвет на общ. Момчилград, адрес: град Момчилград, ул. 26-ти септември № 12

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Момчилград: http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
10 - дневен срок от връчването на решението за определяне на изпълнител;
За непосочените основания се прилага чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва