Деловодна информация
0652
96 00-11 17/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
0652-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/214-96-00-11-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/214-96-00-11-20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на спортни площадки в населени места на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции
45000000      
Строителство

Предмета на обществената поръчка се изразява в изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Ветрен дол, община Септември”;
Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Лозен, община Септември”;
Обособена позиция № 3: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол и фитнес на открито в с. Семчиново, община Септември”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
388525.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Ветрен дол, община Септември 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212221      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, с. Ветрен дол, УПИ ХII – за спортна площадка в квартал 12а, по плана на с. Ветрен дол.

Игралното поле трябва да бъде правоъгълно с дължина 41,50 м и широчина 20,00 м.
Изпълнението е предвидено с изкуствена трева за минифутбол с височина на стръка 40 мм. Ще се положи 20 мм. каучукова гранула върху 20 мм. кварцов пясък. Около игрището е проектирана метална ажурна ограда с височина 5,00 м, предвидена за изграждане от оградни стълбове с профил 80/50/4 мм. Оградата се монтира върху бетонов фундамент. Площадката е оградена с вибропресован градински бордюр - сив 50/16/8 см.
При изграждане на площадката трябва да бъдат спазени следните конструктивни изисквания:
1.Изкоп на терена за основи и настилка;
2.Уплътняване на съществуващия терен до получаване на уплътнено земно легло;
3.Направа на бетон за основи на оградна система;
4.Насип от 40 см трошен камък с фракции от 4-15 и 20-50 см, който се уплътнява на пластове с максимална дебелина 20 см.;
5.Полагане на геотекстил два слоя и полагане на кварцов пясък;
6.Направа на градински бордюр с размери 8/16/50;
7.Монтаж на ограда по детайл;
8.Полагане на изкуствена трева;
9.Направа на метални стълбове с фундаменти за осветление и прожектори;
10.Направа на покритие от мрежа РР, за предотвратяване на непредвидено излизане при игра на футболната топка.
11.Направа на мрежа РР зад футболните вратите, за предпазване на оградната система;
12.Изграждане на ажурна ограда с височина до 5,0 м метална /ажурна/ част. При изпълнение на оградата да се спазват следните конструктивни указания:
-Основата да се фундира на здрава почва;
-Оградата е осигурена конструктивно за слягане на основата;
-Петата на ивичната основа да лежи минимум на 0.60 м под нивото на терена, но до здрава почва. Ширината на ивичната основа в терена да е 50 см и се изпълни от бетон клас В 20 или бутобетон с 30% камъни. Петата на основата да бъде хоризонтална, като при наклон на терена основите да се извършват на стъпала / петата да не е по наклона/.
Горната част на оградата да се изпълни от метални колони /стълбове с профил 80/50/4мм /. Разстоянието между металните колони да бъде 2,52 м осово. Металните колони да се замонолитят. Металните части и заварки да се обработят срещу корозия, да се грундират и боядисат. Площадката е оградена с вибропресован градински бордюр - сив 50/16/8см. Заварките да се извършат от паспортчик със съответната квалификационна степен. Оградата да се разположи изцяло в имота на Възложителя.
Да се монтира метални врати - 2 броя с размери 100 /203 със заключващо устройство (резе).
При изпълнение на строително-монтажните/ремонтни работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от количествените сметки, техническата спецификация на Възложителя, националното и европейско законодателство и приложеното към документацията за участие проектно решение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121280.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 1 ще се финансира след осигуряване на финансиране от възложителя, за което участника определен за изпълнител ще получи известие/уведомление. При условията на чл. 114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2) Описание 1

Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Лозен, община Септември 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212221      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, с. Лозен, УПИ III – 231, за спортна площадка в квартал 27, по плана на с. Лозен.

Игралното поле трябва да бъде правоъгълно с дължина 41,50 м и широчина 20,00 м.
Изпълнението е предвидено с изкуствена трева за минифутбол с височина на стръка 40 мм. Ще се положи 20 мм. каучукова гранула върху 20 мм. кварцов пясък. Около игрището е проектирана метална ажурна ограда с височина 5,00 м, предвидена за изграждане от оградни стълбове с профил 80/50/4 мм. Оградата се монтира върху бетонов фундамент. Площадката е оградена с вибропресован градински бордюр - сив 50/16/8 см.
При изграждане на площадката трябва да бъдат спазени следните конструктивни изисквания:
1.Изкоп на терена за основи и настилка;
2.Уплътняване на съществуващия терен до получаване на уплътнено земно легло;
3.Направа на бетон за основи на оградна система;
4.Насип от 40 см трошен камък с фракции от 4-15 и 20-50 см, който се уплътнява на пластове с максимална дебелина 20 см.;
5.Полагане на геотекстил два слоя и полагане на кварцов пясък;
6.Направа на градински бордюр с размери 8/16/50;
7.Монтаж на ограда по детайл;
8.Полагане на изкуствена трева;
9.Направа на метални стълбове с фундаменти за осветление и прожектори;
10.Направа на покритие от мрежа РР, за предотвратяване на непредвидено излизане при игра на футболната топка.
11.Направа на мрежа РР зад футболните вратите, за предпазване на оградната система;
12.Изграждане на ажурна ограда с височина до 5,0 м метална /ажурна/ част. При изпълнение на оградата да се спазват следните конструктивни указания:
-Основата да се фундира на здрава почва;
-Оградата е осигурена конструктивно за слягане на основата;
-Петата на ивичната основа да лежи минимум на 0.60 м под нивото на терена, но до здрава почва. Ширината на ивичната основа в терена да е 50 см и се изпълни от бетон клас В 20 или бутобетон с 30% камъни. Петата на основата да бъде хоризонтална, като при наклон на терена основите да се извършват на стъпала / петата да не е по наклона/.
Горната част на оградата да се изпълни от метални колони /стълбове с профил 80/50/4мм /. Разстоянието между металните колони да бъде 2,52 м осово. Металните колони да се замонолитят. Металните части и заварки да се обработят срещу корозия, да се грундират и боядисат. Площадката е оградена с вибропресован градински бордюр - сив 50/16/8см. Заварките да се извършат от паспортчик със съответната квалификационна степен. Оградата да се разположи изцяло в имота на Възложителя.
Да се монтира метални врати - 2 броя с размери 100 /203 със заключващо устройство (резе).
При изпълнение на строително-монтажните/ремонтни работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от количествените сметки, техническата спецификация на Възложителя, националното и европейско законодателство и приложеното към документацията за участие проектно решение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121635.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 2 ще се финансира след осигуряване на финансиране от възложителя, за което участника определен за изпълнител ще получи известие/уведомление. При условията на чл. 114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2) Описание 1

Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Семчиново, община Септември 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212221      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, с. Семчиново, ПИ с индетификатор 66202.3.114 с НТП стадион по К.К. на с. Семчиново

Игралното поле трябва да бъде правоъгълно с дължина 41,50 м и широчина 20,00 м.
Изпълнението е предвидено с изкуствена трева за минифутбол с височина на стръка 40 мм. Ще се положи 20 мм. каучукова гранула върху 20 мм. кварцов пясък. Около игрището е проектирана метална ажурна ограда с височина 5,00 м, предвидена за изграждане от оградни стълбове с профил 80/50/4 мм. Оградата се монтира върху бетонов фундамент. Площадката е оградена с вибропресован градински бордюр - сив 50/16/8 см.
При изграждане на площадката трябва да бъдат спазени следните конструктивни изисквания:
1.Изкоп на терена за основи и настилка;
2.Уплътняване на съществуващия терен до получаване на уплътнено земно легло;
3.Направа на бетон за основи на оградна система;
4.Насип от 40 см трошен камък с фракции от 4-15 и 20-50 см, който се уплътнява на пластове с максимална дебелина 20 см.;
5.Полагане на геотекстил два слоя и полагане на кварцов пясък;
6.Направа на градински бордюр с размери 8/16/50;
7.Монтаж на ограда по детайл;
8.Полагане на изкуствена трева;
9.Направа на метални стълбове с фундаменти за осветление и прожектори;
10.Направа на покритие от мрежа РР, за предотвратяване на непредвидено излизане при игра на футболната топка.
11.Направа на мрежа РР зад футболните вратите, за предпазване на оградната система;
12.Изграждане на ажурна ограда с височина до 5,0 м метална /ажурна/ част. При изпълнение на оградата да се спазват следните конструктивни указания:
-Основата да се фундира на здрава почва;
-Оградата е осигурена конструктивно за слягане на основата;
-Петата на ивичната основа да лежи минимум на 0.60 м под нивото на терена, но до здрава почва. Ширината на ивичната основа в терена да е 50 см и се изпълни от бетон клас В 20 или бутобетон с 30% камъни. Петата на основата да бъде хоризонтална, като при наклон на терена основите да се извършват на стъпала / петата да не е по наклона/.
Горната част на оградата да се изпълни от метални колони /стълбове с профил 80/50/4мм /. Разстоянието между металните колони да бъде 2,52 м осово. Металните колони да се замонолитят. Металните части и заварки да се обработят срещу корозия, да се грундират и боядисат. Площадката е оградена с вибропресован градински бордюр - сив 50/16/8см. Заварките да се извършат от паспортчик със съответната квалификационна степен. Оградата да се разположи изцяло в имота на Възложителя.
Да се монтира метални врати - 2 броя с размери 100 /203 със заключващо устройство (резе).
Фитнес уредите на открито ще се използват за различни по вид и разнообразни упражнения.Предназначението е изцяло за външно монтиране. Конструкцията да е изградена от стоманени електро заварени профили и тръби.
Антикорозионното покритие да е полиестерна антистатичнапрахова боя (за външни условия).
Всички остри ръбове на съоръжението да са загладени и полирани. Свързочните елементи и анкерни устройства да бъдат с антикорозионно покритие.
Допълнителни модули: три единични дълги лоста и три двойни колони
Монтажа на основното съоръжение към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията. В случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части.
При изпълнение на строително-монтажните/ремонтни работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от количествените сметки, техническата спецификация на Възложителя, националното и европейско законодателство и приложеното към документацията за участие проектно решение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
145608.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 3 ще се финансира след осигуряване на финансиране от възложителя, за което участника определен за изпълнител ще получи известие/уведомление. При условията на чл. 114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важи за всички обособени позиции:
Участника, да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи по чл.137 ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) – V-та (пета) категория.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е юридическо лице, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната категория строеж.
Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за които се изисква вписване в ЦПРС, са длъжни през целия период на изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от възложителя към изпълнителя, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си в ЦПРС.
Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, на представения от участника електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и предоставяйки информация във въпросният раздел относно: документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и),
Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник-обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват строителните дейности.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на територията на Република България. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП, включително предоставяйки данни и информация във въпросния раздел, относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”, „строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидна сключена застрахователна полица или еквивалентен документ за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти V-та категория или по висока, с минимална застрахователна сума в размер на 70 000.00 лв. (седемдесет хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).. Документа се представя и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Важи за всички обособени позиции:
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти V-та категория или по-висока, с минимална застрахователна сума в размер на 70 000.00 лв. (седемдесет хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“. При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на електронен Единен европейски документ (ЕЕДОП).При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от всеки един от членове на обединението.На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП: Копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).


Важи за всички обособени позиции:
1. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
А) Технически ръководител:
- Професионална квалификация: степен на образование с квалификация, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или еквивалентно;
Б) Длъжностно лице по безопасност и здраве:
- Професионална квалификация: да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно;
В) Специалист по контрол върху качеството:
- Професионална квалификация: да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;
Един специалист не може да съвместява повече от една позиция от изискуемия ръководен състав за изпълнение на СМР.
2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството, а именно:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно – за управление на качество;
- ISO 14001:2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, ще извършват СМР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обособената позиция без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/04/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Срокът за изпълнение на СМР по всяка една обособена позиция е по предложение на участника но не повече от 180 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Минималният срок за изпълнение на поръчката е 90 календарни дни.
Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата поръчка, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали.
Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.
Навсякъде в настоящето обявление и като цяло в документацията за участие, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва