Деловодна информация
00475
0001 10/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00475-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Невестино 000261541
с.Невестино, област Кюстендил, ул. Вл.Поптомов №17
Невестино BG415 2595 България
Мая Арсова +359 079152230
obshtinanevestino@abv.bg +359 079152230

Интернет адрес/и

http://www.obshtinanevestino.kncity.info/

http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект, чрез предварителни (прединвестиционни) проучвания (геодезическо заснемане на територията и подробно инженерно-геоложко проучване) за обект:
71351900      
Услуги

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект, чрез предварителни (прединвестиционни) проучвания (геодезическо заснемане на територията и подробно инженерно-геоложко проучване) за обект: „Укрепване на свлачище в местност “Бальо”, в землището на с. Пелатиково, община Невестино с идентификационен № KNL 31.55934-02“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
85000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71351900      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

община Невестино, м. "Бельо" землищуе на село Пелатиково.

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект, чрез предварителни (прединвестиционни) проучвания (геодезическо заснемане на територията и подробно инженерно-геоложко проучване) за обект: „Укрепване на свлачище в местност “Бальо”, в землището на с. Пелатиково, община Невестино с идентификационен № KNL 31.55934-02“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възникнали са обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2 на чл.178 ЗОП, като възложителят мотивира прилагането на ал. 3 (чл. 178, ал. 4 ЗОП), чрез упражняване на субективното материално право, за ползване на съкратените срокове, поради следните фактически основания: регистрирани са свлачищни процеси в местност “Бальо”, в з
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват поектирането.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на услугата.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват услугата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

възолжителят не поставя изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1 б) от ЕЕДОП минимум един договор за услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Участниците следва да са изпълнили 1 (една) услуга/обект/ за проектиране и/или извършване на ПИП(прединвестиционни проучвания) с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти.
Под „услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изработване на инвестиционен проект чрез инженерногеоложко и хидро-геоложко проучване, осъществяване на геодезическо заснемане (карта с хоризонтали), изследване устойчивостта на откосите по профили и определяне на свлачищен натиск в съществуващото положение на терена проектиране на силови противосвлачищни конструкции с цел повишаване на коефициентите на сигурност на свлачищните терени.
При използване на подизпълнител, изискването по т. 3.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1 б) от ЕЕДОП минимум един договор за услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора е в размер на 1 % ( едно на сто ) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предтсавя във форма по избор, съгласно чл.111, ал. 5 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на газранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

село Невестино, ул. Владимир Поптомов 17, ет.2, зала

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възникнали са обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2 на чл.178 ЗОП, като възложителят мотивира прилагането на ал. 3 (чл. 178, ал. 4 ЗОП), чрез упражняване на субективното материално право, за ползване на съкратените срокове, поради следните фактически основания: регистрирани са свлачищни процеси в местност “Бальо”, в землището на с. Пелатиково, община Невестино с идентификационен № KNL 31.55934-02. Свлачището е възникнало през 2016 г. след обилно водонасищане на склона от атмосферните валежи и активно снеготопене. Засегнато е платното на път идентификационен № KNL 31.55934-02 в м. „Бальо“, землище на село Пелатиково, община Невестино. В началото на 2020 г. свлачищният процес се активира. Оформен е свлачищен участък с фронтална форма. Пътното платно е претърпяло деформации с характер на слягане и пропадане. Необходимо е спешно проектанско решение, за изпълнение на противосвлачищни конструкции, целящи да осигурят необходимите коефициенти на сигурност на терените от свлачищни процеси, регистрирани от „Геозащита“ ЕООД – Перник в строително, експлоатационно състояние при земетръс. За стабилизиране на свлачищния масив и защита на общинския път е необходимо изпълнение на противосвлачищни мероприятия на база проучвателни и проектни работи, съобразени с действащата нормативна уредба в страната, като спешната необходимост от изготвянето на инвестиционен проект се налага с цел спешно възлагане на СМР по укрепване на свлачището - за запазване живота и здравето на преминаващите лице в свлачищния терен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 дневен срок, съграсно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва