Деловодна информация
00113МБАЛ Д-р Н. Василиев АД
646 05/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00113-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ д-р Никола Василиев АД 109080582
пл. 17-тия Януари 1
Кюстендил BG415 2500 България
Бойко Георгиев +359 878470893
mbal_kn@abv.bg +359 35978550231

Интернет адрес/и

www.mbalkn.com

http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на предплатени ваучери за покупка н а хранителни стоки от
30199770      
Доставки

С настоящата обществена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цели да избере изпълнител, който да изпълни доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с-НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО за персонала на МБАЛ "Д-р Никола Василиев"АД, г р .Кюстендил. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 (един), 2.00 (два) лв, имащи надеждна защита. Обхватът, основните параметри като количество са посочени в документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
192000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

МБАЛ Д-р Н. Василиев АД гр. Кюстендил

С настоящата обществена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цели да избере изпълнител, който да изпълни доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с-НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО за персонала на МБАЛ "Д-р Никола Василиев"АД, г р .Кюстендил. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 (един), 2.00 (два) лв, имащи надеждна защита. Обхватът, основните параметри като количество са посочени в документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Брой на обектите, в които могат да се използват ваучерите    10
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена на изработка и отпечатване на ваучерите    90
II.2.6) Прогнозна стойност
192000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 5, във връзка с чл. 9, ал.4 от същата наредба към датата на процедурата.
За доказване на съответствието по т. 3.1 в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел А: „Годност“, т. 2 участниците следва:
- Да представят информация за издател, №, дата, валидност и обхват на притежаваното разрешение;
- Да посочат уеб адрес на орган или служба, издаващи разрешението;
- Да декларират, че не са в процедура по отнемане на разрешението.
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуални доказателства за съответствието му с изискването на възложителя по т. З.1., а именно:
- Заверено за вярност копие на валидно разрешение за извършване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г.;
- Декларация, че не са в процедура по отнемане на разрешението.
Участници, чуждестранни лица, следва да разполагат с еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Заверено от участника копие на последния му годишен счетозоден баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на ново регистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество.
Участникът следва да е изпълнил поне 3 (три) дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обществената пръчка, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под дейности с предмет, сходен или идентичен с предмета на обществената поръчка следва да се разбира извършване на дейности, свързани с отпечатване и доставка на ваучери за храна.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/03/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/04/2020 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

заседателната зала към кабинета на изп. директор на МБАЛ Д-р Н. Василиев АД гр. Кюстендил

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията писмено пълномощно от законния представител на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците не следва да са налице обстоятелства по ч л . 54 ал . 1 и ч л . 107 от ЗОП. Участник за когото са налице основания по чл. 54 ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Всички условия и изисквания са посочение в документацията за участие
към настоящата процедура, качена в профила на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред комисията за защита на конкуренцията по реда на чл . 196 от ЗОП, при спазване на срока посочен в чл . 197 а л . 1 и а л . 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва